Klauzula informacyjna
 • Zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. zamieszczony na stronie www.przetargi.pgnig.pl[link do Regulaminu]oraz zobowiązuję się do jego stosowania.
 • Zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w ramach Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A.
Zgodnie z art. 14 ust. 1- 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (PGNiG), ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 2. Kontakt z PGNiG jest możliwy poprzez adres e-mail: pomoc.przetargi@pgnig.pl lub pisemnie na adres: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 3. PGNiG wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@pgnig.plw każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione PGNiG przez osobę wnioskującą o utworzenie dla Pani/Pana konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A.
 5. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez PGNiG obejmuje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, a także – w przypadku wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym - inne dane osobowe ujawnione przez Panią/Pana w zw. z udziałem w w/w postępowaniu.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane:
  1. w celu obsługi konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. na zasadach opisanych w Regulaminie, w tym w celu umożliwienia udziału w postępowaniu zakupowym i kontaktu z zamawiającym – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679);
  2. w przypadku udziału Użytkownika w postępowaniu zakupowym, w celu jego przeprowadzenia i wyboru najkorzystniejszej oferty – dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PGNiG na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przede wszystkim Prawa zamówień publicznych, przepisów podatkowych i rachunkowych; podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679;
  3. w przypadku udziału Użytkownika w postępowaniu zakupowym, w celu jego przeprowadzenia i wyboru najkorzystniejszej oferty – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność danych do wykonania umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679);
  4. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PGNiG (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu PGNiG dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 7. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz PGNiG usługi niezbędne do prowadzenia konta w Systemie. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi, do czasu usunięcia konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres niezbędny do wykonania zawartej umowy (w razie wyboru złożonej oferty), a także o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 10. W przypadku, gdy Użytkownik weźmie udział w postępowaniu zakupowym prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych, a wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia 2016/679 (dostęp do danych), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, PGNiG może żądać od Użytkownika wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 11. W stosunku do Użytkowników biorących udział w postępowaniu zakupowym prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych, wystąpienie przez te osoby do PGNiG z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia 2016/679), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 12. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jego/jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
Ostrzeżenie

Numer postępowaniaNazwa postępowaniaJednostka organizacyjnaRodzaj zamówieniaTermin składania ofert/wniosków
Zapewnienie prac serwisu wywołania, pomiarów produkcji, jednostki azotowej i coiled tubing podczas pomiarów i testów na otworach realizowanych dla potrzeb PGNiG SA - umowa ramowa Dział KontraktówUsługi2021-10-20
Zapewnienie serwisu badania laboratoryjnych - Umowa ramowaDział KontraktówUsługi2021-10-20
Zapewnienie serwisu dozoru geologicznego – Umowa ramowaDział KontraktówUsługi2021-10-19
Serwis Aparatury Kontrolno-Pomiarowej - umowa ramowaDział KontraktówUsługi2021-10-18
Zapewnienie prac serwisu kierunkowego podczas wykonywania prac geologicznych realizowanych przez PGNiG SA - umowa ramowaDział KontraktówUsługi2021-10-18
Zakup cystern kriogenicznych na potrzeby transportu gazu LNGDział Wsparcia Operacyjno-Rozliczeniowego (N)Dostawy2021-09-30
Świadczenie usług serwisowych w zakresie robót górniczych dla PGNiG SA Oddział w Sanoku na lata 2021-2022Dział Robót GórniczychUsługi2021-09-29
Zapewnienie serwisu płuczkowego podczas wykonywania prac geologicznych realizowanych przez PGNiG SA - UMOWA RAMOWA.Dział KontraktówUsługi2021-09-28
Wykonanie remontu kapitalnego zestawów tłocznych stanowiących własność PGNiG SA Oddział w Zielonej GórzeDział Przetargów i UmówUsługi2021-09-28
Badania terenowe zaczynów cementowych oraz badania zaczynów na migrację gazu - UMOWA RAMOWA. Dział KontraktówUsługi2021-09-24
Wykonanie inspekcji wewnętrznej rurociągów tłokiem inteligentnym w PGNIG SA Oddział w Zielonej GórzeDział Przetargów i UmówUsługi2021-09-23
Świadczenie obsługi serwisowej, naprawy oraz usuwania awarii na 17 stacjach sprzedaży sprężonego gazu ziemnego CNG.Dział Inwestycji i Stacji Paliw (N)Usługi2021-09-17
Świadczenie usługi odbioru wraz z zagospodarowaniem odpadu o kodzie 05 07 99 z PMG Swarzów, Strachocina, BrzeźnicaDział Przetargów i UmówUsługi2021-09-10
Wykonanie prac projektowych i formalno-prawnych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie złoża ropy naftowej i gazu ziemnego Gryżyna”Dział Przygotowania InwestycjiUsługi2021-07-27
Przeprowadzenie niezbędnych spraw formalno-prawnych, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz z określeniem planowanych kosztów zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie złóż gazu ziemnego Babimost, ZbąszyńDział Realizacji InwestycjiUsługi2021-05-28
Wybór wykonawców do umowy ramowej na opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznych na dachach obiektów PGNiG S.A.Dział Rozwoju OZEDostawy2021-02-01
Postępowanie testowe/przepisanie ofert Oddział w Zielonej GórzeRoboty budowlane2019-03-22
Postępowanie testoweBiuro Zakupów (S)Usługi2019-03-21
Civil Works for the exploration well Felsted-1, 1/05 License, DenmarkDział Przetargów i RozliczeńUsługi2011-04-19
Pracy serwisu geofizyki wiertniczej w otworze Dukla 1Dział Przetargów i RozliczeńUsługi2011-02-09
Dostawa usług medycznych dla pracowników PGNiG S.A. - Karpacki Oddział Obrotu GazemGazownia Tarnowska (wiodąca)Usługi2011-01-26
Realizacji otworu Ownice 1Dział Przetargów i RozliczeńUsługi2010-12-14
Polowe prace sejsmiczne 3D ŚwiniaryDział Przetargów i RozliczeńUsługi2010-10-04
"Odwiercenie odwiertu Łodyna 90K"Dział Przetargów i UmówUsługi2010-08-31
Realizacja otworu wiertniczego Dukla 1Dział Przetargów i RozliczeńUsługi2010-08-25
Świadczenie usług doradztwa finansowego w celu pozyskania finansowania na budowę bloku gazowo-parowego o mocy ok. 400 MWe.Dział Zamówień Publicznych i ZakupówUsługi2010-08-17
Likwidacji otworu Ciecierzyn 3Dział Przetargów i RozliczeńUsługi2010-07-12
Leasing operacyjny środków transportu dla Centrali i Oddziałów Spółki PGNiG SADział Zamówień Publicznych i ZakupówDostawy2010-05-10
Przetwarzanie i interpretacja danych sejsmicznych 2D Wesołówka - FredropolDział Przetargów i RozliczeńUsługi2010-02-25
Usługa badania sprawozdań finansowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej PGNiG za lata 2010-2012 wraz z wydaniem opinii i raportów z badaniaDział Zamówień Publicznych i ZakupówUsługi2010-02-09
Dostawca kompleksowych usług medycznych dla pracowników PGNIG SABiuro Spraw SocjalnychUsługi2010-01-26
„Świadczenie usług konsultanta technicznego podczas realizacji zadania: Budowa części napowierzchniowej PMG Wierzchowice etap 3,5 mld nm3, podetap 1,2 mld nm3Dział Przetargów i Zarządzania UmowamiUsługi2009-11-24
Realizacji otworu Sędziszów 34Dział Przetargów i RozliczeńUsługi2009-03-11
Zakup wyposażenia eksploatacyjnego odwiertów.Dział Umów i PrzetargówDostawy2008-12-09
Zakup programów komputerowych i licencjiDział Przetargów i Kontroli ProcedurDostawy2008-12-03
Realizacji otworu Cierpisz 6KDział Przetargów i RozliczeńUsługi2008-10-07
Modernizacja Odwiertu Buszewo 6kDział Umów i PrzetargówUsługi2008-09-17
Drukowanie, kopertowanie i nadawanie do wysyłki faktur oraz materiałów informacyjnych.Dział AdministracyjnyUsługi2008-09-11
Zakup wyposażenia eksploatacyjnego odwiertów eksploatacyjnychDział Umów i PrzetargówDostawy2008-09-09
Świadczenie usług konserwacyjno - serwisowych urządzeń automatyki oraz komputerowych systemów sterowania i wizualizacji zainstalowanych na obiektach technologicznych Oddziału PGNiG S.A. w SanokuDział Przetargów i UmówUsługi2008-02-26
Polowe prace sejsmiczne 2D KOSTAROWCE-ZAHUTYŃDział Przetargów i Rozliczeń Prac PoszukiwawczychUsługi2007-12-06
Zagospodarowanie złóż Wielichowo, Ruchocice, Łęki.Oddział w Zielonej GórzeRoboty budowlane2007-11-21
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla PGNiG SA - unieważnioneDział Ewidencji i KoordynacjiDostawy2007-10-30
Realizacji otworu wiertniczego Grundy 2Dział Przetargów i Rozliczeń Prac PoszukiwawczychUsługi2007-09-11
Zabudowa sprężarek na KGZ JodłówkaOddział w SanokuDostawy2007-08-28
opracowania Dokumentacji projektowej procesowej oraz architektoniczno-budowlanejDział Nadzoru Formalno - Prawnego LNGUsługi2007-07-16
Dostawa części zamiennych niezbędnych do zachowania ciągłości produkcji i utrzymania sprawności technicznej maszyn i urządzeń eksploatowanych w kopalniach PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze.Oddział w Zielonej GórzeDostawy2007-04-30
Realizacji otworu Radoszyn 5KDepartament Poszukiwania i Eksploatacji ZłóżUsługi2007-04-12
Dostawa systemu komputerowego dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania SAP - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONEDepartament InformatykiDostawy2007-03-07
Realizacja otworu wiertniczego Smolarzyny 7Departament Poszukiwania i Eksploatacji ZłóżUsługi2007-01-09
Eksploatacja gazociągów, stacji gazowych oraz węzłów podsystemu gazu Lw i Ls administrowanych przez Oddział w Zielonej GórzeOddział w Zielonej GórzeUsługi2007-01-09
Wiercenie otworu poszukiwawczego Sieraków-4Departament Poszukiwania i Eksploatacji ZłóżUsługi2007-01-08
Prace sejsmiczne 2D CZECHELDepartament Poszukiwania i Eksploatacji ZłóżUsługi2007-01-04
Wiercenie otworu poszukiwawczego Góra Ropczycka 1K.Departament Poszukiwania i Eksploatacji ZłóżUsługi2007-01-04
Wiercenie otworu rozpoznawczego Dzików 21Departament Poszukiwania i Eksploatacji ZłóżUsługi2007-01-04
"Wyłonienie Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego Budowa PMG Bonikowo"Oddział w Zielonej GórzeUsługi2006-11-06
Dostawa rur okładzinowych i wydobywczych dla PGNiG S.A. Oddział w SanokuOddział w SanokuDostawy2006-10-30
Dostawa Sprzętu KomputerowegoDepartament InformatykiDostawy2006-10-27
Dostawa rur okładzinowych i wydobywczych oraz manipulaków dla otworów wiertniczych przewidzianych do realizacji w rejonie działalnosci PGNiG S.A. Oddział w Zielonej GórzeOddział w Zielonej GórzeDostawy2006-10-26
"Kompleksowa obsługa podróży służbowych zagranicznych i krajowych"Departament AdministracyjnyUsługi2006-10-24
realizacji otworu CZARNA WIEŚ 6Departament Poszukiwania i Eksploatacji ZłóżUsługi2006-10-02
realizacji otworów:LUBLINIEC 10 i JEŻOWE 19KDepartament Poszukiwania i Eksploatacji ZłóżUsługi2006-10-02
Zakup środków transportuDepartament InwestycjiDostawy2006-09-27
„Wykonanie prac przedprojektowych i projektowych dla gazociągu DN300 relacji Terminal Ekspedycyjny Wierzbno – Odazotownia (Mieszalnia) Grodzisk”Oddział w Zielonej GórzeUsługi2006-09-26
Temat sejsmiczny 3D Kórnik-ŚrodaDepartament Poszukiwania i Eksploatacji ZłóżUsługi2006-09-15
Temat sejsmiczny 2D Kupno-Werynia-WidełkaDepartament Poszukiwania i Eksploatacji ZłóżUsługi2006-09-15
Wiercenie otworu poszukiwawczego Roszków 1Departament Poszukiwania i Eksploatacji ZłóżUsługi2006-08-24
Wiercenia otworów poszukiwawczych Mokrzec1, Barnówko12, Mostno 8Departament Poszukiwania i Eksploatacji ZłóżUsługi2006-08-24
Zakup środków transportuOddział w Zielonej GórzeDostawy2006-06-13
Zakup paliw dla Grupy Kapitałowej PGNiG S.A.Biuro Zakupów CentralnychDostawy2006-06-06
Wykonanie projektu rekultywacji oraz przeprowadzenie prac rekultywacyjnych zgodnie z zatwierdzonym projektem w miejscowości Sławno woj. Pomorskie, przy ul. Mireckiego 11 Departament Restrukturyzacji i MajątkuUsługi2006-05-23
Dostawa ośmiu sztuk agregatów sprężarkowych dla Kopalń Gazu Ziemnego Oddziału w SanokuOddział w SanokuDostawy2006-03-28
Dostawa rur okladzinowych i wydobywczychDepartament Poszukiwania i Eksploatacji ZłóżDostawy2006-01-18
Budowa gazociągu w/c DN 500 relacji Lubliniec - CzęstochowaDepartament InwestycjiRoboty budowlane2006-01-12
Zakup Środków TransportuDepartament InwestycjiDostawy2006-01-09
Projekt LMG - Ośrodek Centralny, strefy przyodwiertowe, rurociągi i inneDepartament InwestycjiRoboty budowlane2006-01-05
Studium Wykonalności i Założeń Techniczno - Ekonomicznych importu LNG do PolskiDepartament InwestycjiUsługi2005-11-07
Zagospodarowanie złóż gazu ziemnego Biszcza - 1, 4, 5 i Księżpol - 10, 12, 15"Oddział w SanokuRoboty budowlane2005-09-27
Budowa Odazotowni GrodziskDepartament InwestycjiRoboty budowlane2005-07-22