Klauzula informacyjna
 • Zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. zamieszczony na stronie www.przetargi.pgnig.pl[link do Regulaminu]oraz zobowiązuję się do jego stosowania.
 • Zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w ramach Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A.
Zgodnie z art. 14 ust. 1- 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (PGNiG), ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 2. Kontakt z PGNiG jest możliwy poprzez adres e-mail: pomoc.przetargi@pgnig.pl lub pisemnie na adres: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 3. PGNiG wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@pgnig.plw każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione PGNiG przez osobę wnioskującą o utworzenie dla Pani/Pana konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A.
 5. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez PGNiG obejmuje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, a także – w przypadku wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym - inne dane osobowe ujawnione przez Panią/Pana w zw. z udziałem w w/w postępowaniu.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane:
  1. w celu obsługi konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. na zasadach opisanych w Regulaminie, w tym w celu umożliwienia udziału w postępowaniu zakupowym i kontaktu z zamawiającym – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679);
  2. w przypadku udziału Użytkownika w postępowaniu zakupowym, w celu jego przeprowadzenia i wyboru najkorzystniejszej oferty – dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PGNiG na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przede wszystkim Prawa zamówień publicznych, przepisów podatkowych i rachunkowych; podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679;
  3. w przypadku udziału Użytkownika w postępowaniu zakupowym, w celu jego przeprowadzenia i wyboru najkorzystniejszej oferty – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność danych do wykonania umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679);
  4. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PGNiG (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu PGNiG dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 7. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz PGNiG usługi niezbędne do prowadzenia konta w Systemie. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi, do czasu usunięcia konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres niezbędny do wykonania zawartej umowy (w razie wyboru złożonej oferty), a także o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 10. W przypadku, gdy Użytkownik weźmie udział w postępowaniu zakupowym prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych, a wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia 2016/679 (dostęp do danych), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, PGNiG może żądać od Użytkownika wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 11. W stosunku do Użytkowników biorących udział w postępowaniu zakupowym prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych, wystąpienie przez te osoby do PGNiG z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia 2016/679), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 12. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jego/jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
Ostrzeżenie
 • PL
 • EN

Numer postępowaniaNazwa postępowaniaJednostka organizacyjnaRodzaj zamówieniaTermin składania ofert/wniosków
Czynności obsługowo-eksploatacyjne rurociągów kopalnianych w latach 2023-2025 dla PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze.Dział Przetargów i UmówUsługi2023-01-10
Remont złożowej sprężarki gazu ziemnego (2szt.) dla KGZ Krasne – OZG TerliczkaDział Przetargów i UmówUsługi2022-12-12
Budowa instalacji Power to Gas na terenie PGNIG S.A. Oddział w Odolanowie wraz z obiektami towarzyszącymi.Dział Zarządzania Projektami B+R+IRoboty budowlane2022-12-12
Wsparcie techniczne i usługi serwisowe dla urządzeń Cisco oraz dostawa nowych urządzeńDział Kontraktów IT Dostawy2022-12-08
Modernizacja systemu Głównego Zabezpieczenia Zakładu GB1Dział HandlowyUsługi2022-12-06
„Świadczenie usług transportu specjalistycznego na potrzeby PGNiG SA w Warszawie – Oddział w Sanoku”Dział Przetargów i UmówUsługi2022-11-21
Zakup serwerów na potrzeby systemu poczty elektronicznejDział Kontraktów IT Dostawy2022-11-18
Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej realizowanej w formie stałej oraz obsługa portierni i recepcji w PGNiG S.A. w Warszawie - Oddział Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego w KrakowieDział Administracyjno-OrganizacyjnyUsługi2022-11-10
Świadczenie usługi odbioru wraz z unieszkodliwieniem odpadu o kodzie 05 07 99 z PMG Swarzów, Strachocina, Brzeźnica.Dział Przetargów i UmówUsługi2022-11-07
Obsługa handlowa i eksploatacyjna stacji CNGDział Inwestycji i Stacji PaliwUsługi2022-11-02
Świadczenie usługi badania sprawozdań finansowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A, spółek Grupy Kapitałowej PGNiG podlegających konsolidacji metodą pełną oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej PGNiG za lata 2023-2025Dział Polityki RachunkowościUsługi2022-10-27
Świadczenie usług przewozu rur wydobywczych i okładzinowych, głowic, świdrów, więźb oraz innego asortymentu na rzecz Baz Rurowych PGNiG Oddziału Geologii i EksploatacjiDział KontraktówUsługi2022-10-26
Zapewnienie prac serwisu zapięcia klina odchylającego oraz wycięcie okna w rurach okładzinowych podczas modernizacji odwiertów Przemyśl 196, Przemyśl 242, Mirocin 50.Dział KontraktówUsługi2022-10-19
Leasing pojazdów osobowych i użytkowych o DMC do 3,5 tony dla PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.Centralny Dział Administracyjno-OrganizacyjnyDostawy2022-10-05
Zapewnienie usług wiertniczych i serwisowych w otworach realizowanych przez PGNIG S.ADział KontraktówUsługi2022-09-29
Świadczenie usług sprzątania, utrzymania czystości i porządku w budynkach oraz terenów zewnętrznych PGNiG S.A. w Krakowie przy ul. Ignacego Łukasiewicza 3. Dział Administracyjno-OrganizacyjnyUsługi2022-09-12
Dostawa rękawic ochronnych dla pracowników PGNiG SA w 2023 r.Zastępca Dyrektora DepartamentuDostawy2022-09-06
Dostawa odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników PGNiG SA w 2023 r.Dział BHP i Ochrony Ppoż.Dostawy2022-09-06
Dostawa obuwia ochronnego dla pracowników PGNiG SA w 2023 r.Dział BHP i Ochrony Ppoż.Dostawy2022-09-06
Usług ochrony osób i mienia wraz z monitorowaniem obiektów, w całodobowym systemie zmianowym w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego.Dział Zarządzania NieruchomościamiUsługi2022-09-05
„Świadczenie usług konserwacyjno-serwisowych urządzeń automatyki oraz systemów sterowania i wizualizacji zainstalowanych na kopalniach oraz na Podziemnych Magazynach Gazu Oddziału w Sanoku”Dział Elektryczny i AutomatykiUsługi2022-08-24
Obsługa napełnialni helu gazowegoDział HandlowyUsługi2022-08-23
Dostawa środków ochrony indywidualnej dla pracowników PGNiG SA w 2023 r.Dział BHP i Ochrony Ppoż.Dostawy2022-08-22