Klauzula informacyjna
 • Zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. zamieszczony na stronie www.przetargi.pgnig.pl[link do Regulaminu]oraz zobowiązuję się do jego stosowania.
 • Zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w ramach Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A.
Zgodnie z art. 14 ust. 1- 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (PGNiG), ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 2. Kontakt z PGNiG jest możliwy poprzez adres e-mail: pomoc.przetargi@pgnig.pl lub pisemnie na adres: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 3. PGNiG wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@pgnig.plw każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione PGNiG przez osobę wnioskującą o utworzenie dla Pani/Pana konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A.
 5. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez PGNiG obejmuje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, a także – w przypadku wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym - inne dane osobowe ujawnione przez Panią/Pana w zw. z udziałem w w/w postępowaniu.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane:
  1. w celu obsługi konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. na zasadach opisanych w Regulaminie, w tym w celu umożliwienia udziału w postępowaniu zakupowym i kontaktu z zamawiającym – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679);
  2. w przypadku udziału Użytkownika w postępowaniu zakupowym, w celu jego przeprowadzenia i wyboru najkorzystniejszej oferty – dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PGNiG na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przede wszystkim Prawa zamówień publicznych, przepisów podatkowych i rachunkowych; podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679;
  3. w przypadku udziału Użytkownika w postępowaniu zakupowym, w celu jego przeprowadzenia i wyboru najkorzystniejszej oferty – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność danych do wykonania umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679);
  4. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PGNiG (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu PGNiG dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 7. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz PGNiG usługi niezbędne do prowadzenia konta w Systemie. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi, do czasu usunięcia konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres niezbędny do wykonania zawartej umowy (w razie wyboru złożonej oferty), a także o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 10. W przypadku, gdy Użytkownik weźmie udział w postępowaniu zakupowym prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych, a wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia 2016/679 (dostęp do danych), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, PGNiG może żądać od Użytkownika wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 11. W stosunku do Użytkowników biorących udział w postępowaniu zakupowym prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych, wystąpienie przez te osoby do PGNiG z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia 2016/679), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 12. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jego/jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
Ostrzeżenie

Numer postępowaniaNazwa postępowaniaJednostka organizacyjnaRodzaj zamówieniaTermin składania ofert/wniosków
Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.Centralny Dział Administracyjno-OrganizacyjnyUsługi2022-06-23
Świadczenie usługi kierowania pracowników tymczasowych do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.oSekcja Polityki Personalnej i Budżetowania (S)Usługi2022-06-17
Budowa pod klucz instalacji do oczyszczania i skraplania biogazu rolniczego do postaci bioLNG / Turnkey construction of a plant for purification and liquefaction of agricultural biogas into bioLNG Dział Rozwoju Paliw AlternatywnychRoboty budowlane2022-06-15
Zakup sprzętu komputerowegoDział Zakupów i Umów ITDostawy2022-06-03
Przetwarzanie odpadów powstałych przy pracach GLI.Dział Robót LikwidacyjnychUsługi2022-05-23
Odbiór, załadunek, transport i przetwarzanie odpadów (odzysk i unieszkodliwianie) o kodzie 05 07 02 – odpady zawierające siarkę (siarka odpadowa z oczyszczania gazu ziemnego) na KGZ Szczepanów, KRNiGZ Lublin oraz KRNiGZ Tarnów IDział Eksploatacji Ropy NaftowejUsługi2022-05-20
Wykonanie usługi sprzątania budynków oraz mycia elewacji PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze.Dział AdministracjiUsługi2022-05-19
Leasing samochodów osobowych i użytkowych o DMC do 3,5 t dla GK PGNiGDział Zarządzania FlotąDostawy2022-05-18
Wykonanie likwidacji odwiertów RADLIN - 42, RADLIN - 54, KIJE - 3, KIJE- 4, KIJE – 13, ŻARNOWIEC – 6K, ŻARNOWIEC – 7, ŻARNOWIEC - 8K, ŻARNOWIEC – IG4 i likwidacji części napowierzchniowej odwiertu ŻARNOWIEC - 9KDział Robót GórniczychUsługi2022-05-12
Odnowienie uaktualnień oraz licencji Microsoft w ramach umowy Enterprise AgreementDział Zakupów i Umów ITDostawy2022-04-29
Utrzymywanie w gotowości drużyny ratowniczej oraz udział w akcjach ratowniczych i pracach profilaktycznych.Zastępca Dyrektora ds Ratownictwa Kierownik Jednostki RatownictwaUsługi2022-04-19
Zakup autocystern dla PGNiG SA- Oddział w SanokuDział ZaopatrzeniaDostawy2022-03-28
Leasing Pojazdu z segmentu SUVDział Zarządzania FlotąDostawy2022-03-15
ŚWIADCZENIE USŁUG – ŚWIRDY PDC – umowa ramowaDział KontraktówUsługi2022-03-08
Wizualizowanie, drukowanie i kopertowanie dokumentów oraz przekazywanie korespondencji do operatora pocztowego w latach 2022 – 2024 z opcją przedłużeniaSekcja Koordynacji Masowego Wydruku i WysyłkiUsługi2022-03-03
DOSTAWY NARZĘDZI WIERTNICZYCH PODCZAS REALIZACJI OTWORÓW – umowa ramowaDział KontraktówDostawy2022-02-17
Zagospodarowanie złoża Różańsko i budowa źródła kogeneracyjnego na potrzeby KRNiGZ DębnoDział Przygotowania InwestycjiRoboty budowlane2022-02-15
Zakup sprężarki do cyklicznego zatłaczania gazu (CZG)Dział Nowych TechnologiiDostawy2022-02-10
Świadczenie obsługi serwisowej, naprawy oraz usuwania awarii na 8 stacjach sprzedaży sprężonego gazu ziemnego CNG.Dział Inwestycji i Stacji PaliwUsługi2022-01-31
Rozbudowa KRNiGZ Lubiatów w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych ze złoża MiędzychódDział Realizacji InwestycjiRoboty budowlane2022-01-28
Rozbudowa Systemu do backupu i archiwizacji danych.Dział Zakupów i Umów ITDostawy2021-11-29