Klauzula informacyjna
 • Zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. zamieszczony na stronie www.przetargi.pgnig.pl[link do Regulaminu]oraz zobowiązuję się do jego stosowania.
 • Zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w ramach Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A.
Zgodnie z art. 14 ust. 1- 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (PGNiG), ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 2. Kontakt z PGNiG jest możliwy poprzez adres e-mail: pomoc.przetargi@pgnig.pl lub pisemnie na adres: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 3. PGNiG wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@pgnig.plw każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione PGNiG przez osobę wnioskującą o utworzenie dla Pani/Pana konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A.
 5. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez PGNiG obejmuje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, a także – w przypadku wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym - inne dane osobowe ujawnione przez Panią/Pana w zw. z udziałem w w/w postępowaniu.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane:
  1. w celu obsługi konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. na zasadach opisanych w Regulaminie, w tym w celu umożliwienia udziału w postępowaniu zakupowym i kontaktu z zamawiającym – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679);
  2. w przypadku udziału Użytkownika w postępowaniu zakupowym, w celu jego przeprowadzenia i wyboru najkorzystniejszej oferty – dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PGNiG na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przede wszystkim Prawa zamówień publicznych, przepisów podatkowych i rachunkowych; podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679;
  3. w przypadku udziału Użytkownika w postępowaniu zakupowym, w celu jego przeprowadzenia i wyboru najkorzystniejszej oferty – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność danych do wykonania umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679);
  4. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PGNiG (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu PGNiG dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 7. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz PGNiG usługi niezbędne do prowadzenia konta w Systemie. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi, do czasu usunięcia konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres niezbędny do wykonania zawartej umowy (w razie wyboru złożonej oferty), a także o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 10. W przypadku, gdy Użytkownik weźmie udział w postępowaniu zakupowym prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych, a wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia 2016/679 (dostęp do danych), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, PGNiG może żądać od Użytkownika wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 11. W stosunku do Użytkowników biorących udział w postępowaniu zakupowym prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych, wystąpienie przez te osoby do PGNiG z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia 2016/679), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 12. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jego/jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
Ostrzeżenie

Numer postępowaniaNazwa postępowaniaJednostka organizacyjnaRodzaj zamówieniaTermin składania ofert/wniosków
Zapewnienie usług wiertniczych i rekonstrukcyjnych w otworach realizowanych przez PGNIG S.ADział KontraktówUsługi2022-01-12
Zapewnienie usług serwisowych w zakresie rekonstrukcji i likwidacji otworów realizowanych przez PGNIG S.ADział KontraktówUsługi2022-01-12
Zapewnienie serwisu skręcania rur okładzinowych i wydobywczych wraz z dostawą akcesoriów do rur okładzinowych - umowa ramowa.Dział KontraktówUsługi2022-01-11
Prace serwisu zbrojenia wgłębnego na potrzeby prac realizowanych przez PGNiG SA - Umowa RamowaDział KontraktówUsługi2022-01-11
Zapewnienie serwisu rdzeniowania konwencjonalnego i wrzutowego – umowa ramowaDział KontraktówUsługi2022-01-10
Zagospodarowanie złoża Różańsko i budowa źródła kogeneracyjnego na potrzeby KRNiGZ DębnoDział Przygotowania InwestycjiRoboty budowlane2022-01-10
Akcesoria/wyposażenie dodatkowe do rur okładzinowych - umowa ramowaDział KontraktówDostawy2022-01-04
Leasing Pojazdu z segmentu SUVDział Zarządzania FlotąDostawy2021-12-29
ZAPEWNIENIE SERWISÓW NIEZBĘDNYCH DO ZREALIZOWANIA ETAPU WIERCENIA DLA OTWORÓW MIŁAKI 1K ORAZ MIŁAKI 2KDział KontraktówUsługi2021-12-27
DOSTAWY NARZĘDZI WIERTNICZYCH PODCZAS REALIZACJI OTWORÓW MIŁAKI 1K ORAZ MIŁAKI 2KDział KontraktówDostawy2021-12-23
Dostawa środków chemicznych do uzdatniania gazu w latach 2022-2024 dla PGNIG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze.Dział Przetargów i UmówDostawy2021-12-22
Odbiór, załadunek, transport i przetwarzanie odpadów (odzysk i unieszkodliwianie) o kodzie 05 07 02 – odpady zawierające siarkę (siarka odpadowa z oczyszczania gazu ziemnego) na KGZ Szczepanów, KRNiGZ Lublin oraz KRNiGZ Tarnów IDział Eksploatacji Ropy NaftowejUsługi2021-12-21
Rozbudowa KRNiGZ Lubiatów w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych ze złoża MiędzychódDział Realizacji InwestycjiRoboty budowlane2021-12-20
Dostawa metanolu technicznego w latach 2022-2024 dla Oddziałów PGNiG S.A. w Sanoku i Zielonej GórzeDział Eksploatacji i PMGDostawy2021-12-14
SERWIS WYKONANIA PODSTAWOWYCH I ROZSZERZONYCH BADAŃ I ANALIZ LABORATORYJNYCH NA RDZENIACH, RDZENIKACH BOCZNYCH, PRÓBKACH OKRUCHOWYCH, PRÓBKACH SKAŁ I PRÓBACH MEDIÓW ZŁOŻOWYCH PODCZAS REALIZACJI OTWORÓW MIŁAKI 1K ORAZ MIŁAKI 2KDział KontraktówUsługi2021-12-13
Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości budynków oraz przyległych do nich terenów zewnętrznych, a także zapewnienia niezbędnych środków higienicznych, w lokalizacjach wskazanych przez ZamawiającegoDział Zarządzania NieruchomościamiUsługi2021-12-10
Dostawa części zamiennych do silników gazu i sprężarek gazu dla Oddziałów PGNiG SA. w Sanoku w Odolanowie i w Zielonej Górze na lata 2022-2024Dział Optymalizacji WydobyciaDostawy2021-12-10
Dostawa glikoli w latach 2022-2024 dla Oddziałów PGNiG S.A. w Sanoku i Zielonej GórzeDział Eksploatacji i PMGDostawy2021-12-08
Zapewnienie serwisu linera – Umowa ramowaDział KontraktówUsługi2021-12-03
Modernizacja stacji pomiaru gazu w zakresie doboru urządzeń, usługi zabudowy oraz konfiguracji systemów sterowania i archiwizacji w KPMG MogilnoDyrektor Inwestycji GórniczychDostawy2021-12-02
Zapewnienie serwisu geofizyki wiertniczej – umowa ramowaDział KontraktówUsługi2021-11-30
Serwis prac perforacyjnych - umowa ramowaOddział Geologii i EksploatacjiUsługi2021-11-30
Rozbudowa Systemu do backupu i archiwizacji danych.Dział Zakupów i Umów ITDostawy2021-11-29
ZAPEWNIENIE USŁUG SERWISU GEOFIZYKI WIERTNICZEJ ORAZ PERFORACJI W OTWORACH REALIZOWANYCH PRZEZ PGNIG SADział KontraktówUsługi2021-11-26
Zagospodarowanie odpadów - umowa ramowaOddział Geologii i EksploatacjiUsługi2021-11-22
Serwis cementacyjny - umowa ramowaDział KontraktówUsługi2021-11-18
Praca jednostką snubbing unit realizowanych na otworach należących do PGNiG SA - umowa ramowaDział KontraktówUsługi2021-11-17
Zapewnienie prac serwisu opróbowania podczas wykonywania prac geologicznych realizowanych przez PGNiG SA - umowa ramowaDział KontraktówUsługi2021-11-04
Zapewnienie serwisu dozoru geologicznego – Umowa ramowaDział KontraktówUsługi2021-10-29
Zapewnienie prac serwisu kierunkowego podczas wykonywania prac geologicznych realizowanych przez PGNiG SA - umowa ramowaDział KontraktówUsługi2021-10-29
Zapewnienie serwisu badania laboratoryjnych - Umowa ramowaDział KontraktówUsługi2021-10-28
Zapewnienie serwisu płuczkowego podczas wykonywania prac geologicznych realizowanych przez PGNiG SA - UMOWA RAMOWA.Dział KontraktówUsługi2021-10-15
Wykonanie remontu kapitalnego zestawów tłocznych stanowiących własność PGNiG SA Oddział w Zielonej GórzeDział Przetargów i UmówUsługi2021-09-28
Świadczenie obsługi serwisowej, naprawy oraz usuwania awarii na 17 stacjach sprzedaży sprężonego gazu ziemnego CNG.Dział Inwestycji i Stacji Paliw (N)Usługi2021-09-17
Wykonanie prac projektowych i formalno-prawnych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie złoża ropy naftowej i gazu ziemnego Gryżyna”Dział Przygotowania InwestycjiUsługi2021-07-27
Przeprowadzenie niezbędnych spraw formalno-prawnych, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz z określeniem planowanych kosztów zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie złóż gazu ziemnego Babimost, ZbąszyńDział Realizacji InwestycjiUsługi2021-05-28