Klauzula informacyjna
 • Zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. zamieszczony na stronie www.przetargi.pgnig.pl [link do Regulaminu] oraz zobowiązuję się do jego stosowania.
 • Zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w ramach Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A.
Zgodnie z art. 14 ust. 1- 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (PGNiG), ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 2. Kontakt z PGNiG jest możliwy poprzez adres e-mail: pomoc.przetargi@pgnig.pl lub pisemnie na adres: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 3. PGNiG wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione PGNiG przez osobę wnioskującą o utworzenie dla Pani/Pana konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A.
 5. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez PGNiG obejmuje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, a także – w przypadku wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym - inne dane osobowe ujawnione przez Panią/Pana w zw. z udziałem w w/w postępowaniu.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane:
  1. w celu obsługi konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. na zasadach opisanych w Regulaminie, w tym w celu umożliwienia udziału w postępowaniu zakupowym i kontaktu z zamawiającym – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679);
  2. w przypadku udziału Użytkownika w postępowaniu zakupowym, w celu jego przeprowadzenia i wyboru najkorzystniejszej oferty – dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PGNiG na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przede wszystkim Prawa zamówień publicznych, przepisów podatkowych i rachunkowych; podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679;
  3. w przypadku udziału Użytkownika w postępowaniu zakupowym, w celu jego przeprowadzenia i wyboru najkorzystniejszej oferty – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność danych do wykonania umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679);
  4. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PGNiG (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu PGNiG dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 7. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz PGNiG usługi niezbędne do prowadzenia konta w Systemie. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi, do czasu usunięcia konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres niezbędny do wykonania zawartej umowy (w razie wyboru złożonej oferty), a także o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 10. W przypadku, gdy Użytkownik weźmie udział w postępowaniu zakupowym prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych, a wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia 2016/679 (dostęp do danych), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, PGNiG może żądać od Użytkownika wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 11. W stosunku do Użytkowników biorących udział w postępowaniu zakupowym prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych, wystąpienie przez te osoby do PGNiG z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia 2016/679), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 12. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jego/jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
Ostrzeżenie

Wybór najkorzystniejszych ofert
Aby wyświetlić postępowanie spełniające określone kryteria, wypełnij poniższy formularz. W tabeli pod formularzem otrzymasz listę wyników spełniających żądane kryteria
Numer postępowaniaNazwa postępowania
ZP/PGNG/19/0118/CS/FEŚwiadczenie usługi III linii Wsparcia dla Systemu CC&B i Systemu OBI EE oraz Wsparcia Technicznego dla Systemu CC&B oraz Systemu OBI EE
ZP/PGNG/19/0099/GE/GEWykonanie modelu statycznego i dynamicznego w programie Petrel oraz Eclipse dla złoża LMG (Lubiatów-Międzychód-Grotów).
ZP/PGNG/19/0089/GE/DEEZakup i dostawa środków chemicznych niezbędnych do eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w latach 2019-2021 dla PGNiG SA w Warszawie – Oddział w Sanoku i Oddział w Zielonej Górze
ZP/PGNG/19/0070/OZ/EUWykonanie likwidacji odwiertów
ZP/PGNG/19/0068/GE/GEOpracowanie Modelu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Złożem wykonanego w programach komputerowych, tj. Petrel/Eclipse, Pipesim, Hysys oraz IAM dla złoża BMB (Barnówko-Mostno-Buszewo).
ZP/PGNG/18/0011/OS/TWRLikwidacja odwiertów Nad Grabcem 8, 10, 20, 34, 45, 50, 57, 69, 73, 76,83, Pollon 10, 11, 15, 16 oraz Las 1 i Grabownica Wieś 8 dla PGNiG SA w Warszawie Oddział w Sanoku
ZP/PGNG/17/0120/CS/FEUzupełnienie licencji, zakup usług konsultacyjnych oraz przedłużenie usług serwisowych Oracle.
ZP/OD/19/0080/OD/HCOŚwiadczenie obsługi serwisowej, naprawy oraz usuwania awarii na 17 stacjach sprzedaży sprężonego gazu ziemnego CNG.
ZP/GK/19/0102/CS/FEUzupełninie licencji oraz przedłużenie usług serwisowych VMware
ZP/GK/19/0097/CS/FEZakup wspólny usług wsparcia technicznego Standard Support dla oprogramowania Sybase
NP/PGNG/19/3321/GE/DWRWykonanie projektów przebudowy zjazdów wraz z wykonaniem projektów organizacji ruchu oraz nadzorem wykonywania prac przebudowy zjazdów dla zadania geologicznego pn.: Grochowce – 1 oraz Olszany - 1
NP/PGNG/19/3249/GE/DWRTransport rur wydobywczych i okładzinowych, głowic, świdrów, więźb i innego asortymentu z Baz Rurowych PGNiG SA OGiE w Libuszy, Zielonej Górze i Pile na otwory wiertnicze wykonywane przez PGNiG SA
NP/PGNG/19/3066/CS/CADostawa obuwia ochronnego klasy S3 oraz koszulek z krótkim rękawem dla pracowników PGNiG SA
NP/PGNG/19/2723/GE/GEZapewnienie serwisów niezbędnych do zrealizowania etapu wiercenia dla otworu wiertniczego Rycerka Dolna 1