Klauzula informacyjna
 • Zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. zamieszczony na stronie www.przetargi.pgnig.pl[link do Regulaminu]oraz zobowiązuję się do jego stosowania.
 • Zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w ramach Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A.
Zgodnie z art. 14 ust. 1- 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (PGNiG), ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 2. Kontakt z PGNiG jest możliwy poprzez adres e-mail: pomoc.przetargi@pgnig.pl lub pisemnie na adres: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 3. PGNiG wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@pgnig.plw każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione PGNiG przez osobę wnioskującą o utworzenie dla Pani/Pana konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A.
 5. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez PGNiG obejmuje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, a także – w przypadku wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym - inne dane osobowe ujawnione przez Panią/Pana w zw. z udziałem w w/w postępowaniu.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane:
  1. w celu obsługi konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. na zasadach opisanych w Regulaminie, w tym w celu umożliwienia udziału w postępowaniu zakupowym i kontaktu z zamawiającym – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679);
  2. w przypadku udziału Użytkownika w postępowaniu zakupowym, w celu jego przeprowadzenia i wyboru najkorzystniejszej oferty – dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PGNiG na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przede wszystkim Prawa zamówień publicznych, przepisów podatkowych i rachunkowych; podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679;
  3. w przypadku udziału Użytkownika w postępowaniu zakupowym, w celu jego przeprowadzenia i wyboru najkorzystniejszej oferty – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność danych do wykonania umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679);
  4. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PGNiG (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu PGNiG dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 7. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz PGNiG usługi niezbędne do prowadzenia konta w Systemie. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi, do czasu usunięcia konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres niezbędny do wykonania zawartej umowy (w razie wyboru złożonej oferty), a także o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 10. W przypadku, gdy Użytkownik weźmie udział w postępowaniu zakupowym prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych, a wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia 2016/679 (dostęp do danych), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, PGNiG może żądać od Użytkownika wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 11. W stosunku do Użytkowników biorących udział w postępowaniu zakupowym prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych, wystąpienie przez te osoby do PGNiG z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia 2016/679), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 12. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jego/jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
Ostrzeżenie

Numer postępowaniaNazwa postępowaniaJednostka organizacyjnaRodzaj zamówieniaTermin składania ofert/wniosków
Modernizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej na stacji CNG ŚwidnikCentrala Spółki PGNiG ODRoboty budowlane2021-09-17
Zakup preparatów chemii warsztatowej (m.in. zmywaczy, odrdzewiaczy, smarów) dla jednostek PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej GórzeOddział w Zielonej GórzeDostawy2021-09-17
Remont wiat magazynowych – Zespół Magazynów w Sanoku.Oddział w SanokuRoboty budowlane2021-09-17
Prace remontowe pomieszczeń w budynku przy ul. Grobla 15 w Poznaniu.Centrala Spółki PGNiG ODRoboty budowlane2021-09-17
Uzupełnienie licencji QuestCentralaDostawy2021-09-17
Dostawa przenośnego analizatora drgań Bently NevadaOddział w OdolanowieDostawy2021-09-17
Podłączenie odwiertu Siedleczka 14K - KGZ Krasne - zadanie w systemie pod klucz.Oddział Geologii i EksploatacjiRoboty budowlane2021-09-20
Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej dla badań sejsmicznych Malanów 3D w granicach obszarów Natura 2000 Oddział Geologii i EksploatacjiUsługi2021-09-20
Przebudowa muru oporowego w Świdnicy przy ul. Wrocławskiej 10 – opracowanie Projektu Budowlanego i realizacja robót budowlanychCentralaRoboty budowlane2021-09-20
Wykonanie projektu planu remediacji działki przy ul. Żelaznej 2 w Gorzowie Wielkopolskim.Centrala Spółki PGNiG ODUsługi2021-09-20
Mycie elewacji oraz konserwacja zewnętrznych uszczelek okiennych budynków biurowych przy ul. Boh. Westerplatte 15 i 17 w Zielonej Górze Oddział w Zielonej GórzeUsługi2021-09-20
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i formalnoprawnej w zakresie budowy podestów obsługowych oraz konstrukcji wsporczych wciągarek na terenie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego DębnoOddział w Zielonej GórzeUsługi2021-09-20
Zakup gazomierzy serwisowychOddział w Zielonej GórzeDostawy2021-09-21
Budowa wiaty rowerowej na działce nr 109/15 przy ul. F. Chopina 13a w Zielonej GórzeOddział w Zielonej GórzeRoboty budowlane2021-09-21
Montaż agregatu prądotwórczego w celu produkcji energii elektrycznej z gazu nadmiarowego, z wykorzystaniem ciepła odpadowego do celów technologicznych KRN Łodyna - Brzegi – zadanie w systemie pod klucz.Oddział Geologii i EksploatacjiRoboty budowlane2021-09-21
Wykonanie przeglądu okresowego i napraw falowników, softstartów, rozdzielnic, transformatorów oraz instalacji pomocniczych na obiektach PGNiG SA, Oddział w Zielonej GórzeOddział w Zielonej GórzeUsługi2021-09-22
Zagospodarowanie odwiertów gazowych Przemyśl 299K i 308K - KGZ HurkoOddział w SanokuRoboty budowlane2021-09-22
Wymiana i budowa odcinków rurociągu gazu na KGZ Lubaczów.Oddział Geologii i EksploatacjiRoboty budowlane2021-09-22
Przebudowa ośrodka zatłaczania wody złożowej P-54 – KGZ Przemyśl Zachód – zadanie w systemie pod kluczOddział Geologii i EksploatacjiRoboty budowlane2021-09-22
Zapewnienie serwisu kierunkowego podczas realizacji prac wiertniczych dla otworu Sierosław 2HOddział Geologii i EksploatacjiUsługi2021-09-22
Budowa instalacji drenażu i wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku G przy ul. Gazowej 3 we Wrocławiu.Centrala Spółki PGNiG ODRoboty budowlane2021-09-23
Naprawa procesowych chromatografów gazowych HGC-303-1E dla PGNiG SA w Warszawie Oddział w Sanoku.Oddział w SanokuUsługi2021-09-23
Wykonania dokumentacji dla przebudowy zjazdu indywidualnego na zjazd publiczny z drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski - Żurawica na działkę o nr ewid. 1406 obręb Kosienice, gmina Żurawica, powiat Przemyski woj. Podkarpackie wraz z wykonaniem projektu organizacji ruchu oraz nadzorem wykonywania prac przebudowy zjazdu dla zadania geologicznego pn. Jaksmanice - 204. Oddział Geologii i EksploatacjiUsługi2021-09-23
Budowa budynku magazynowego z zapleczem administracyjno-socjalnym na terenie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów.Oddział w Zielonej GórzeRoboty budowlane2021-09-23
Dostawa olejów do urządzeń technologicznychOddział w Zielonej GórzeDostawy2021-09-24
Dostawa automatycznych wrzutników świec na potrzeby PGNiG SA Oddział w Zielonej GórzeOddział w Zielonej GórzeDostawy2021-09-24
Maintenance ADDMCentralaUsługi2021-09-24
Zaprojektowanie i wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne LED w budynku PGNiG Obrót Detaliczny w Gdańsku.Centrala Spółki PGNiG ODRoboty budowlane2021-09-24
Zakup urządzenia do bunkrowaniaCentrala Spółki PGNiG ODDostawy2021-09-24
Dostawa olejów firmy CPI do kompresorów śrubowychOddział w Zielonej GórzeDostawy2021-09-27
Opracowanie projektu dostosowania PMG Swarzów do nowych warunków przyłączeniowych pod kątem efektywnej pracy magazynu. Oddział Geologii i EksploatacjiUsługi2021-09-27
Zakup części do zaworu Cameron Orbit dla PGNiG S.A., Oddział w Zielonej Górze Oddział w Zielonej GórzeDostawy2021-09-27
Wymiana orurowania instalacji stref przyodwiertowych Buszewo-1, Buszewo-6k należących do Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno.Oddział w Zielonej GórzeRoboty budowlane2021-09-29
Dostawa żerdzi pompowych wykonanych i oznakowanych zgodnie z normą API 11B oraz innych elementów Oddział w Zielonej GórzeDostawy2021-09-29
Rozbudowa hali magazynowej i budynku ochrony oraz zmiana sposobu zagospodarowania terenu przy ul. Naftowej 3 w Zielonej GórzeOddział w Zielonej GórzeUsługi2021-09-29
Dostawa oleju termalnego do urządzeń technologicznychOddział w Zielonej GórzeDostawy2021-09-30
Analiza przyczyn powstania osuwiska wraz z zaproponowaniem metod jego zabezpieczenia na terenie OGII PMG StrachocinaOddział w SanokuUsługi2021-09-30
Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Łąkta wraz z wykonaniem oceny przyrodniczej i niezbędnych załączników do wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowejOddział Geologii i EksploatacjiUsługi2021-10-01
Zakup wkładów filtracyjnych firmy Peco Parker dla PGNiG S.A., Oddział w Zielonej Górze Oddział w Zielonej GórzeDostawy2021-10-04
Przewiezienie płyt drogowych z klastra B na klaster C KPMG Kosakowo oraz uporządkowanie i ogrodzenie klastra C wraz z dostawami i usługami towarzyszącymiOddział Geologii i EksploatacjiUsługi2021-10-04