Klauzula informacyjna
 • Zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. zamieszczony na stronie www.przetargi.pgnig.pl [link do Regulaminu] oraz zobowiązuję się do jego stosowania.
 • Zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w ramach Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A.
Zgodnie z art. 14 ust. 1- 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (PGNiG), ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 2. Kontakt z PGNiG jest możliwy poprzez adres e-mail: pomoc.przetargi@pgnig.pl lub pisemnie na adres: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 3. PGNiG wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@pgnig.plw każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione PGNiG przez osobę wnioskującą o utworzenie dla Pani/Pana konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A.
 5. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez PGNiG obejmuje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, a także – w przypadku wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym - inne dane osobowe ujawnione przez Panią/Pana w zw. z udziałem w w/w postępowaniu.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane:
  1. w celu obsługi konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. na zasadach opisanych w Regulaminie, w tym w celu umożliwienia udziału w postępowaniu zakupowym i kontaktu z zamawiającym – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679);
  2. w przypadku udziału Użytkownika w postępowaniu zakupowym, w celu jego przeprowadzenia i wyboru najkorzystniejszej oferty – dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PGNiG na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przede wszystkim Prawa zamówień publicznych, przepisów podatkowych i rachunkowych; podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679;
  3. w przypadku udziału Użytkownika w postępowaniu zakupowym, w celu jego przeprowadzenia i wyboru najkorzystniejszej oferty – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność danych do wykonania umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679);
  4. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PGNiG (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu PGNiG dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 7. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz PGNiG usługi niezbędne do prowadzenia konta w Systemie. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi, do czasu usunięcia konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres niezbędny do wykonania zawartej umowy (w razie wyboru złożonej oferty), a także o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 10. W przypadku, gdy Użytkownik weźmie udział w postępowaniu zakupowym prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych, a wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia 2016/679 (dostęp do danych), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, PGNiG może żądać od Użytkownika wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 11. W stosunku do Użytkowników biorących udział w postępowaniu zakupowym prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych, wystąpienie przez te osoby do PGNiG z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia 2016/679), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 12. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jego/jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
Ostrzeżenie

Numer postępowaniaNazwa postępowaniaJednostka organizacyjnaRodzaj zamówieniaTermin składania ofert/wniosków
Wykonanie czyszczenia zbiorników magazynowych w Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego LubiatówOddział w Zielonej GórzeUsługi2021-04-19
Montaż instalacji osuszania silikażelowego gazu na OZG Jarosław 26 – KGZ JarosławOddział Geologii i EksploatacjiRoboty budowlane2021-04-19
Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do zaworów i napędów producenta METSO oraz okresowe naprawy napędów na KRNiGZ Lubiatów.Oddział w Zielonej GórzeDostawy2021-04-19
Usługi porządkowe w domkach, pomieszczeniach ogólnodostępnych i na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w JesionceOddział w Zielonej GórzeUsługi2021-04-19
Usługi konserwacyjne w domkach, pomieszczeniach ogólnodostępnych i na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w JesionceOddział w Zielonej GórzeUsługi2021-04-19
Remont dachu w budynku siedziby PGNiG Obrót Detaliczny w Gdańsku przy ul. Wałowej 41/43Centrala Spółki PGNiG ODRoboty budowlane2021-04-20
Przegląd systemu napięcia gwarantowanego na Odazotowni Grodzisk, Mieszalni Gazu i KRNiGZ LubiatówOddział w Zielonej GórzeUsługi2021-04-21
Serwis urządzeń drukującychCentralaUsługi2021-04-22
Montaż chromatografu analizy składu gazu wsadowego przed Cold Boxem na Odazotowni GrodziskOddział w Zielonej GórzeUsługi2021-04-22
Zakup zaworów kulowych CAM dla PGNiG S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej GórzeOddział w Zielonej GórzeDostawy2021-04-22
Przegląd systemów sterowania kompresorów gazu na KRNiGZ LubiatówOddział w Zielonej GórzeUsługi2021-04-22
Modernizacja systemu detekcji pożaru na terenie Ośrodka Centralnego Kopalni Gazu Ziemnego Kościan-BrońskoOddział w Zielonej GórzeUsługi2021-04-23
Wykonanie prac rekultywacyjnych związanych z realizacją zadania geologicznego pn.: Międzyrzecze 3Oddział Geologii i EksploatacjiRoboty budowlane2021-04-23
Dostawa i montaż żurawia słupowego na kolumnę COLDBOX zlokalizowaną na terenie instalacji Odazotowni GrodziskOddział w Zielonej GórzeDostawy2021-04-23
Zakup wypełnienia kolumny wody złożowej dla KRNiGZ LubiatówOddział w Zielonej GórzeDostawy2021-04-23
Dostawa narzędzi i elektronarzędzi na potrzeby PGNiG SA O/ZGOddział w Zielonej GórzeDostawy2021-04-23
Zakup i dostawa wody źródlanej w baniakach dla PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.Centrala Spółki PGNiG ODDostawy2021-04-26
Serwisowanie urządzeń intensyfikacyjnychOddział w Zielonej GórzeUsługi2021-04-26
Remont dachów Wrocław Gazowa - budynki B, C-klub, J, NCentralaRoboty budowlane2021-04-26
Studium wykonalności Transformacji Cyfrowej dla segmentu poszukiwań i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego wraz z analizą opłacalności biznesowej.Oddział Geologii i EksploatacjiUsługi2021-04-26
Przegląd, naprawa oraz kalibracja zaworów bezpieczeństwa dla komórek organizacyjnych PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze.Oddział w Zielonej GórzeUsługi2021-04-26
Dostarczenie wkładów grzewczych 340-E-100, 340-E-110, 340-E-250, 330-E-200, 460-E-350 dla KRNiGZ LubiatówOddział w Zielonej GórzeDostawy2021-04-26
Zakup części zamiennych do pomp firmy KSB na lata 2021-2022 dla PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze Oddział w Zielonej GórzeDostawy2021-04-27
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZWIĄZANEJ Z PRZEBUDOWĄ ZJAZDU Z DROGI GMINNEJ, RELACJI BRODY – TUROWO, DZ. NR EWID. 246 NA DZIAŁKĘ NR EWID. 262/1 WRAZ ZE STAŁĄ I CZASOWĄ ORGANIZACJĄ RUCHUOddział Geologii i EksploatacjiUsługi2021-04-27
Wykonania dokumentacji technicznej, projektowej związanej z przebudową/ budową drogi gminnej nr 324078P /nr ewid.41/ i zjazdu na dz. nr ewid. 24, obręb Niepruszewo wraz ze stałą i czasową organizacją ruchu Oddział Geologii i EksploatacjiUsługi2021-04-27
Przeprowadzenie powtórnych badań stanu środowiska gruntowego przy otworach Przeworsk 26 i 27K, Przeworsk 21K i 22, Palikówka 10, Jastrzębiec 3, oraz Królewska Góra 2K.Oddział Geologii i EksploatacjiUsługi2021-04-27
Remont rurociągu do zatłaczania wody złożowej na terenie Kopalni Gazu Ziemnego PaproćOddział w Zielonej GórzeRoboty budowlane2021-04-28
Sprawowanie nadzoru archeologicznego i ratunkowe badania wykopaliskowe dla realizacji zadania geologicznego, wiercenia otworu Miłosław 7HOddział Geologii i EksploatacjiUsługi2021-04-28
Przygotowanie oraz przeprowadzenie prób ciśnieniowych na urządzeniach instalacji 360, 370 i 480 znajdujących się na terenie KRNiGZ LubiatówOddział w Zielonej GórzeDostawy2021-04-28
Budowa tłoczni gazu na OZG Mełgiew – KRNiGZ Lublin – zadanie w systemie pod klucz.Oddział Geologii i EksploatacjiRoboty budowlane2021-04-30
„Świadczenie usługi sprzątania, pielęgnacji zieleni i zimowego utrzymania terenu przy budynkach PGNiG SA w Warszawie Oddział w Sanoku – Rejon Krosno”. Oddział w SanokuUsługi2021-05-05
Remont i wzorcowanie gazomierzy dla PGNiG SA w Warszawie Oddział w Sanoku na lata 2021 i 2022Oddział w SanokuUsługi2021-05-05
Wykonanie przeglądu i uruchomienie instalacji jednostopniowego-niskoprędkościowego elektrycznego odsalacza ropy naftowejOddział w Zielonej GórzeUsługi2021-05-06
Zarządzanie nieruchomościami non-core na lata 2021-2023.CentralaUsługi2021-05-20