Klauzula informacyjna
 • Zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. zamieszczony na stronie www.przetargi.pgnig.pl [link do Regulaminu] oraz zobowiązuję się do jego stosowania.
 • Zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w ramach Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A.
Zgodnie z art. 14 ust. 1- 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (PGNiG), ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 2. Kontakt z PGNiG jest możliwy poprzez adres e-mail: pomoc.przetargi@pgnig.pl lub pisemnie na adres: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 3. PGNiG wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@pgnig.plw każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione PGNiG przez osobę wnioskującą o utworzenie dla Pani/Pana konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A.
 5. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez PGNiG obejmuje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, a także – w przypadku wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym - inne dane osobowe ujawnione przez Panią/Pana w zw. z udziałem w w/w postępowaniu.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane:
  1. w celu obsługi konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. na zasadach opisanych w Regulaminie, w tym w celu umożliwienia udziału w postępowaniu zakupowym i kontaktu z zamawiającym – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679);
  2. w przypadku udziału Użytkownika w postępowaniu zakupowym, w celu jego przeprowadzenia i wyboru najkorzystniejszej oferty – dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PGNiG na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przede wszystkim Prawa zamówień publicznych, przepisów podatkowych i rachunkowych; podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679;
  3. w przypadku udziału Użytkownika w postępowaniu zakupowym, w celu jego przeprowadzenia i wyboru najkorzystniejszej oferty – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność danych do wykonania umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679);
  4. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PGNiG (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu PGNiG dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 7. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz PGNiG usługi niezbędne do prowadzenia konta w Systemie. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi, do czasu usunięcia konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres niezbędny do wykonania zawartej umowy (w razie wyboru złożonej oferty), a także o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 10. W przypadku, gdy Użytkownik weźmie udział w postępowaniu zakupowym prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych, a wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia 2016/679 (dostęp do danych), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, PGNiG może żądać od Użytkownika wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 11. W stosunku do Użytkowników biorących udział w postępowaniu zakupowym prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych, wystąpienie przez te osoby do PGNiG z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia 2016/679), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 12. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jego/jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
Ostrzeżenie

Numer postępowaniaNazwa postępowaniaJednostka organizacyjnaRodzaj zamówieniaTermin składania ofert/wniosków
Modernizacja systemu Kontroli Dostępu w 6 lokalizacjach (Tarnów, Sandomierz, Karków, Lublin, Rzeszów, Kielce) Centrala Spółki PGNiG ODUsługi2021-01-25
Recertyfikacja Systemu Zarządzania QHSE wg norm ISO 9001, 14001 i 45001.CentralaUsługi2021-01-29
WYKONANIE BADAŃ I ANALIZ LABORATORYJNYCH NA RDZENIACH WIERTNICZYCH ORAZ PRÓBACH RDZENIA WIERTNICZEGO ZE SKAŁ WĘGLANOWYCH FORMACJI DOLOMITU GŁÓWNEGO (CA2) Oddział Geologii i EksploatacjiUsługi2021-02-05
Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację stacji tankowania CNG w Krakowie przy ul. Balickiej 86Centrala Spółki PGNiG ODUsługi2021-02-09
Dokumentacja projektowa dot. przebudowy stacji CNG w Poznaniu. Centrala Spółki PGNiG ODUsługi2021-02-05
Remont zestawów sprężających na OZG WinnicaOddział w SanokuRoboty budowlane2021-02-02
WE Obligatoryjne przeglądy przeciwpożarowe oraz konserwacja i legalizacja sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych na nieruchomościach nieprodukcyjnych PGNiG SACentralaUsługi2021-01-27
Wykonanie przeglądu i uruchomienie instalacji jednostopniowego-niskoprędkościowego elektrycznego odsalacza ropy naftowejOddział w Zielonej GórzeUsługi2021-01-29
Serwis kotłowni oraz pogotowie awaryjne dla nieruchomości nieprodukcyjnych PGNiG SA w latach 2021-2022CentralaUsługi2021-02-01
Podłączenie odwiertu Jaksmanice 221 po rekonstrukcji - zacinaniu – KGZ MaćkowiceOddział Geologii i EksploatacjiRoboty budowlane2021-02-01
Zabudowa sprężarki gazu na OZG Dzików – KGZ Lubaczów – roboty budowlano – montażowe.Oddział Geologii i EksploatacjiRoboty budowlane2021-02-01
Świadczenie usług inspektora nadzoru prac wiertniczych w imieniu Zamawiającego na wiertni Pruchnik 39 k Oddział Geologii i EksploatacjiUsługi2021-01-27
„Podłączenie mobilnego zestawu MOW 100 do prowadzenia testów wydobycia z odwiertów O/Sanok roboty budowlano — montażowe”Oddział Geologii i EksploatacjiRoboty budowlane2021-01-29
Nabycie programów i usług e-commerceCentrala Spółki PGNiG ODUsługi2021-01-29
Wykonanie prac przygotowawczych, pełnienie nadzoru nad pracami przygotowawczymi i rekultywacyjnymi, opracowanie opinii geotechnicznej, wykonanie ekspertyz – operatów drogi dojazdowej do placu wiertni Pruchnik 39K oraz przeprowadzenie badań stanu środowiska gruntowo-wodnego przy otworze Pruchnik 39K przed i po wierceniu.Oddział Geologii i EksploatacjiRoboty budowlane2021-01-25
Świadczenie usług serwisowania dystrybucyjnych stacji redukcyjno pomiarowych - rejon Przemyśl Oddział w SanokuUsługi2021-01-28
Usługi sprzątania Biur Obsługi Klienta w Świnoujściu, Kępnie, GnieźnieCentrala Spółki PGNiG ODUsługi2021-02-02
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy instalacji wentylacyjnej w części administracyjno-socjalnej budynku lokogarażu na terenie Ekspedytu Kolejowego BarnówkoOddział w Zielonej GórzeUsługi2021-02-12
Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz sporządzenie Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia (KIP) dla badań sejsmicznych Białokury 3D w granicach obszarów Natura 2000Oddział Geologii i EksploatacjiUsługi2021-02-02
Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz sporządzenie Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia (KIP) dla badań sejsmicznych Biesiekierz 3D w granicach obszarów Natura 2000Oddział Geologii i EksploatacjiUsługi2021-02-03
Przeprowadzenie badań stanu środowiska gruntowo – wodnego przy otworach Przemyśl 139 oraz Zabiała 2 przed rozpoczęciem prac i po zakończeniu prac Oddział Geologii i EksploatacjiUsługi2021-02-02