Klauzula informacyjna
 • Zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. zamieszczony na stronie www.przetargi.pgnig.pl [link do Regulaminu] oraz zobowiązuję się do jego stosowania.
 • Zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w ramach Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A.
Zgodnie z art. 14 ust. 1- 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (PGNiG), ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 2. Kontakt z PGNiG jest możliwy poprzez adres e-mail: pomoc.przetargi@pgnig.pl lub pisemnie na adres: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 3. PGNiG wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@pgnig.plw każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione PGNiG przez osobę wnioskującą o utworzenie dla Pani/Pana konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A.
 5. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez PGNiG obejmuje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, a także – w przypadku wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym - inne dane osobowe ujawnione przez Panią/Pana w zw. z udziałem w w/w postępowaniu.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane:
  1. w celu obsługi konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. na zasadach opisanych w Regulaminie, w tym w celu umożliwienia udziału w postępowaniu zakupowym i kontaktu z zamawiającym – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679);
  2. w przypadku udziału Użytkownika w postępowaniu zakupowym, w celu jego przeprowadzenia i wyboru najkorzystniejszej oferty – dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PGNiG na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przede wszystkim Prawa zamówień publicznych, przepisów podatkowych i rachunkowych; podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679;
  3. w przypadku udziału Użytkownika w postępowaniu zakupowym, w celu jego przeprowadzenia i wyboru najkorzystniejszej oferty – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność danych do wykonania umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679);
  4. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PGNiG (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu PGNiG dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 7. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz PGNiG usługi niezbędne do prowadzenia konta w Systemie. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi, do czasu usunięcia konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres niezbędny do wykonania zawartej umowy (w razie wyboru złożonej oferty), a także o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 10. W przypadku, gdy Użytkownik weźmie udział w postępowaniu zakupowym prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych, a wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia 2016/679 (dostęp do danych), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, PGNiG może żądać od Użytkownika wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 11. W stosunku do Użytkowników biorących udział w postępowaniu zakupowym prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych, wystąpienie przez te osoby do PGNiG z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia 2016/679), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 12. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jego/jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
Ostrzeżenie

Numer postępowaniaNazwa postępowaniaJednostka organizacyjnaRodzaj zamówieniaTermin składania ofert/wniosków
Zagospodarowanie odwiertu Paproć- 66HOddział Geologii i EksploatacjiRoboty budowlane2020-11-30
Wyłonienie Generalnego Realizatora Inwestycji dla zadania inwestycyjnego pn.: Przeniesienie zestawu sprężającego z KRNiGZ Zielin na teren SP Elżbieciny-1Oddział Geologii i EksploatacjiRoboty budowlane2020-12-08
Budowa tłoczni gazu na OZG Terliczka - KGZ Krasne - zadanie w systemie pod klucz. Oddział Geologii i EksploatacjiRoboty budowlane2020-12-07
Przebudowa kotłowni technologicznej gazowej i instalacji wewnętrznej gazu na OZG Palikówka. KGZ Krasne – zadanie w systemie pod klucz.Oddział Geologii i EksploatacjiRoboty budowlane2020-11-30
Dostawa dwóch zestawów pomiarowych GNSS-RTK z kompletem akcesoriówOddział Geologii i EksploatacjiDostawy2020-12-01
Zakup przetworników poziomuOddział w SanokuDostawy2020-12-07
Wykonania przyłącza wraz z opracowaniem dokumentacji potrzebnej do jego wykonania dla otworu Przemyśl 293K.Oddział Geologii i EksploatacjiRoboty budowlane2020-12-01
Modernizacja pomieszczeń Biura Obsługi Klienta w Sosnowcu w ramach Projektu BOK 2.0Centrala Spółki PGNiG ODRoboty budowlane2020-11-30
Zapewnienie usług załadunku i wyładunku urządzeniem dźwigowym na rzecz Bazy Rurowej w Libuszy PGNiG SAOddział Geologii i EksploatacjiUsługi2020-12-02
Budowa i przyłączenie instalacji fotowoltaicznej o mocy od 49kWp do 50kWp dla budynku PGNIG OD zlokalizowanego w Zabrzu przy ul. Mikulczyckiej 5. Centrala Spółki PGNiG ODRoboty budowlane2020-11-30
Przebudowa zadaszenia budynku G zlokalizowanego przy ul. Gazowej 3 we WrocławiuCentrala Spółki PGNiG ODRoboty budowlane2020-12-02
Zakup licencji i wsparcia CheckPoint Firewall Cluster HAOddział w Zielonej GórzeDostawy2020-12-02
„Świadczenie usług w zakresie prac pożarowo niebezpiecznych w latach 2021 – 2022”.Oddział w SanokuUsługi2020-12-07
Tymczasowa zabudowa 1 sztuki filtroseparatora wody złożowej na Ośrodku Centralnym PMG Husów” – zadanie pod kluczOddział Geologii i EksploatacjiRoboty budowlane2020-12-08
Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym Kopalni Gaz Ziemnego Kościan-BrońskoOddział w Zielonej GórzeRoboty budowlane2020-12-07
Zakup elementów złącznych i innej armatury Parker dla PGNiG S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej GórzeOddział w Zielonej GórzeDostawy2020-12-07
Uruchomienie Platformy zakupowej dla drobnego sprzętu i akcesoriów teleinformatycznychCentralaDostawy2020-12-07
Pobór próbek, transport i wykonanie analiz siarki i mieszaniny gazu propan-butan dla PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze.Oddział w Zielonej GórzeUsługi2020-12-10