Klauzula informacyjna
 • Zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. zamieszczony na stronie www.przetargi.pgnig.pl [link do Regulaminu] oraz zobowiązuję się do jego stosowania.
 • Zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w ramach Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A.
Zgodnie z art. 14 ust. 1- 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (PGNiG), ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 2. Kontakt z PGNiG jest możliwy poprzez adres e-mail: pomoc.przetargi@pgnig.pl lub pisemnie na adres: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 3. PGNiG wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@pgnig.plw każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione PGNiG przez osobę wnioskującą o utworzenie dla Pani/Pana konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A.
 5. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez PGNiG obejmuje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, a także – w przypadku wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym - inne dane osobowe ujawnione przez Panią/Pana w zw. z udziałem w w/w postępowaniu.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane:
  1. w celu obsługi konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. na zasadach opisanych w Regulaminie, w tym w celu umożliwienia udziału w postępowaniu zakupowym i kontaktu z zamawiającym – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679);
  2. w przypadku udziału Użytkownika w postępowaniu zakupowym, w celu jego przeprowadzenia i wyboru najkorzystniejszej oferty – dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PGNiG na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przede wszystkim Prawa zamówień publicznych, przepisów podatkowych i rachunkowych; podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679;
  3. w przypadku udziału Użytkownika w postępowaniu zakupowym, w celu jego przeprowadzenia i wyboru najkorzystniejszej oferty – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność danych do wykonania umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679);
  4. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PGNiG (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu PGNiG dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 7. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz PGNiG usługi niezbędne do prowadzenia konta w Systemie. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi, do czasu usunięcia konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres niezbędny do wykonania zawartej umowy (w razie wyboru złożonej oferty), a także o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 10. W przypadku, gdy Użytkownik weźmie udział w postępowaniu zakupowym prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych, a wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia 2016/679 (dostęp do danych), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, PGNiG może żądać od Użytkownika wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 11. W stosunku do Użytkowników biorących udział w postępowaniu zakupowym prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych, wystąpienie przez te osoby do PGNiG z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia 2016/679), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 12. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jego/jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
Ostrzeżenie

Numer postępowaniaNazwa postępowaniaJednostka organizacyjnaRodzaj zamówieniaTermin składania ofert/wniosków
Maintenance do oprogramowania Genesys oraz nabycie subskrypcji rocznych Centrala Spółki PGNiG ODUsługi2021-08-02
Budowa zagospodarowania odwiertu Grochowce 1K – zadanie w systemie pod klucz.Oddział Geologii i EksploatacjiRoboty budowlane2021-08-02
Usługa przeglądów okresowych, konserwacji, napraw instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w lokalach i budynkach PGNIG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Region KarpackiCentrala Spółki PGNiG ODUsługi2021-08-02
Wykonanie planowanych przeglądów motosprężarek GMVH-12 nr 1 – 5 w Tłoczni GazuOddział w OdolanowieUsługi2021-08-02
Przegląd ciągu 1 Instalacji Odazotowania w zakresie mechanicznym w 2021r.Oddział w OdolanowieUsługi2021-08-02
Modernizacja Biura Obsługi Klienta w JarosławiuCentrala Spółki PGNiG ODRoboty budowlane2021-08-03
Dostawa gazomierzy turbinowych, przeliczników objętości gazu i pieca kalibracyjnego.Oddział w SanokuDostawy2021-08-03
Remont rurociągu do zatłaczania wody złożowej na terenie Kopalni Gazu Ziemnego (KGZ) Radlin, zlokalizowanej w miejscowości Pawłowice, powiecie jarocińskim, województwie wielkopolskim.Oddział w Zielonej GórzeRoboty budowlane2021-08-03
Budowa instalacji do sprężania gazu ze złoża Środa WielkopolskaOddział Geologii i EksploatacjiRoboty budowlane2021-08-03
Zagospodarowanie odwiertów Brońsko – 31H, 32Oddział Geologii i EksploatacjiRoboty budowlane2021-08-03
Zakup i montaż klimatyzacji w tym dla serwerowni WałbrzychCentrala Spółki PGNiG ODRoboty budowlane2021-08-04
Rozwój aplikacji mobilnej do obsługi KlientówCentrala Spółki PGNiG ODUsługi2021-08-04
Zakup mieszaniny kwasującej na potrzeby odwiertów PGNiG S.A. Oddział w Zielonej GórzeOddział w Zielonej GórzeDostawy2021-08-04
Remont chłodni wentylatorowejOddział w OdolanowieRoboty budowlane2021-08-04
Relokacja oraz modernizacja pomieszczeń Biura Obsługi Klienta zlokalizowanego w Oświęcimiu przy ul. Bema 8a (projekt BOK 2.0)Centrala Spółki PGNiG ODRoboty budowlane2021-08-05
Montaż oraz przebudowa napowierzchniowego wyposażenia odwiertu Przemyśl 139 – KGZ Przemyśl Zachód w ramach inwestycji Podłączenie odwiertu Przemyśl 139 po rekonstrukcji/zacięciu.Oddział w SanokuRoboty budowlane2021-08-05
Zagospodarowanie odwiertów Blizna 5, 11, Ocieka 2 – KGZ Czarna Sędziszowska – zadanie w systemie pod klucz.Oddział Geologii i EksploatacjiRoboty budowlane2021-08-06
Dostawa świdrów PDC i PDC bicenter niezbędnych do realizacji prac w otworze wiertniczym Pruchnik 40 K.Oddział Geologii i EksploatacjiDostawy2021-08-06
Dostawa świdrów PDC i PDC bicenter niezbędnych do realizacji prac w otworze wiertniczym Pruchnik 41 K.Oddział Geologii i EksploatacjiDostawy2021-08-06
Dostawa świdrów PDC i PDC bicenter niezbędnych do realizacji prac w otworze wiertniczym Pruchnik 42 K.Oddział Geologii i EksploatacjiDostawy2021-08-06
Przebudowa ogrodzenia z bramą kolejową na terenie Ekspedytu BarnówkoOddział w Zielonej GórzeRoboty budowlane2021-08-10
Zakup i dostawa zbiorników stalowychOddział w SanokuDostawy2021-08-10
Analiza uwarunkowań akustycznych dla projektowanych prac związanych z wierceniem otworów Lubycza Królewska 2, Sierosław 2H, Roszkowo 1, Niepruszewo 1 KH, Pruchnik 38K, Rogusko 1 oraz pomiar hałasu w środowisku w trakcie realizacji prac na otworze Zabiała 2 Oddział Geologii i EksploatacjiUsługi2021-08-10
Dostawa świdrów wiertniczych podczas realizacji otworu Miłosław 7HOddział Geologii i EksploatacjiDostawy2021-08-10
Wykonanie wymiany uszczelnienia wargowego dachu pływającego w zbiorniku TK-625C w KRNiGZ DębnoOddział w Zielonej GórzeUsługi2021-08-10
Remont dachu kuźni, warsztatu mechanicznego i magazynku – GLI GorliceOddział w SanokuRoboty budowlane2021-08-11
"Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Przystosowanie odwiertów Przemyśl - 53, 7 do zatłaczania wody złożowej – KGZ Przemyśl Zachód" Oddział Geologii i EksploatacjiUsługi2021-08-12
Wykonanie prac przygotowawczych i rekultywacyjnych związanych z otworem Kamień Pomorski 8kOddział Geologii i EksploatacjiRoboty budowlane2021-08-12
Wykonywanie prac w zakresie napraw, konserwacji i usuwania awarii oświetlenia i instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem terenu na obiektach wynajmowanych i będących własnością PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Region Dolnośląski.Centrala Spółki PGNiG ODUsługi2021-08-12
Dostawa fabrycznie nowych zaworów kulowych dla komórek organizacyjnych PGNiG S.A. Oddział w Zielonej GórzeOddział w Zielonej GórzeDostawy2021-08-13
Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację Biura Obsługi Klienta w Krakowie przy ul. Gazowej 14BCentrala Spółki PGNiG ODUsługi2021-08-13
Zakup urządzeń sieciowych dla systemów SEOOddział w Zielonej GórzeDostawy2021-08-16
„Świadczenie prac serwisowych agregatów ze sprężarkami śrubowymi sprężającymi gaz znajdujących się na obiektach technologicznych PGNiG SA w Warszawie Oddziału w Sanoku”.Oddział w SanokuUsługi2021-08-17
Zakup i dostawa środków czystości dla PGNiG SA- Oddział w SanokuOddział Geologii i EksploatacjiDostawy2021-08-17
Próba stratygraficznej identyfikacji głębokich, podpermskich refleksów sejsmicznych w rejonie Trzebusz-Brojce-Rymań-Ślepce-Gościno-Dźwirzyno oraz określenie związanych z nimi perspektyw poszukiwawczych za węglowodoramiOddział Geologii i EksploatacjiUsługi2021-08-18
Zapewnienie serwisu kierunkowego podczas realizacji prac wiertniczych dla otworu Sierosław 2HOddział Geologii i EksploatacjiUsługi2021-08-20
Dostawa wgłębnego wyposażenia odwiertówOddział w SanokuDostawy2021-08-23