Klauzula informacyjna
 • Zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. zamieszczony na stronie www.przetargi.pgnig.pl [link do Regulaminu] oraz zobowiązuję się do jego stosowania.
 • Zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w ramach Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A.
Zgodnie z art. 14 ust. 1- 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (PGNiG), ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 2. Kontakt z PGNiG jest możliwy poprzez adres e-mail: pomoc.przetargi@pgnig.pl lub pisemnie na adres: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 3. PGNiG wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione PGNiG przez osobę wnioskującą o utworzenie dla Pani/Pana konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A.
 5. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez PGNiG obejmuje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, a także – w przypadku wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym - inne dane osobowe ujawnione przez Panią/Pana w zw. z udziałem w w/w postępowaniu.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane:
  1. w celu obsługi konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. na zasadach opisanych w Regulaminie, w tym w celu umożliwienia udziału w postępowaniu zakupowym i kontaktu z zamawiającym – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679);
  2. w przypadku udziału Użytkownika w postępowaniu zakupowym, w celu jego przeprowadzenia i wyboru najkorzystniejszej oferty – dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PGNiG na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przede wszystkim Prawa zamówień publicznych, przepisów podatkowych i rachunkowych; podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679;
  3. w przypadku udziału Użytkownika w postępowaniu zakupowym, w celu jego przeprowadzenia i wyboru najkorzystniejszej oferty – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność danych do wykonania umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679);
  4. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PGNiG (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu PGNiG dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 7. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz PGNiG usługi niezbędne do prowadzenia konta w Systemie. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi, do czasu usunięcia konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres niezbędny do wykonania zawartej umowy (w razie wyboru złożonej oferty), a także o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 10. W przypadku, gdy Użytkownik weźmie udział w postępowaniu zakupowym prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych, a wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia 2016/679 (dostęp do danych), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, PGNiG może żądać od Użytkownika wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 11. W stosunku do Użytkowników biorących udział w postępowaniu zakupowym prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych, wystąpienie przez te osoby do PGNiG z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia 2016/679), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 12. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jego/jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
Ostrzeżenie

Zamówienia niepodlegające ustawie Prawo zamówień publicznych
 • WSZYSTKIE
 • PGNiG SA
 • PGNiG SA, Centrala - CS
 • PGNiG SA, Oddział CLPB - OL
 • PGNiG SA, Oddział Geologii i Eksploatacji - GE
 • PGNiG SA, Oddział Obrotu Hurtowego - OH
 • PGNiG SA, Oddział Operatorski w Pakistanie - ZOP
 • PGNiG SA, Oddział Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego w Krakowie - OR
 • PGNiG SA, Oddział w Odolanowie - OO
 • PGNiG SA, Oddział w Sanoku - OS
 • PGNiG SA, Oddział w Zielonej Górze - OZ
 • PGNiG SA, Oddział Zjednoczone Emiraty Arabskie - ZEA
 • PGNiG SA, Ośrodek Kopalń Ostrów Wlkp. - OKT
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Centrala Spółki PGNiG OD - OD
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Dolnośląski - RD
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Górnośląski - RG
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Karpacki - RK
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Mazowiecki - RM
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Pomorski - RP
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Wielkopolski - RW
 • WSZYSTKIE
 • Roboty budowlane
 • Usługi
 • Dostawy
Numer postępowaniaNazwa postępowaniaJednostka organizacyjnaRodzaj zamówieniaTermin składania ofert/wniosków
Dostawa środków czystości na potrzeby komórek organizacyjnych PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze.Oddział w Zielonej GórzeDostawy2020-07-24
Wykonanie dokumentacji projektowej i formalno-prawnej dla zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie odwiertu Sieraków-2HOddział Geologii i EksploatacjiUsługi2020-07-29
Remont elewacji budynku w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 66, 68, 68ACentralaRoboty budowlane2020-07-27
Opracowanie dokumentacji formalno — prawnej i projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Bazy Rurowej w Libuszy — Ił strona" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.Oddział Geologii i EksploatacjiUsługi2020-07-22
Obsługa geotechniczna w związku z budową placu wiertni Rycerka Dolna 1. Oddział Geologii i EksploatacjiUsługi2020-07-22
Wzorcowanie gazomierzy turbinowych gazem ziemnym przy ciśnieniu zbliżonym do ciśnienia roboczego dla PGNiG SA w Warszawie Oddział w Sanoku (Il)Oddział w SanokuUsługi2020-07-21
Remont uszkodzonej konstrukcji nośnej budynku wraz z przywróceniem elewacji do stanu pierwotnego budynku położonego w Piekarach Śląskich przy ul. Gen. Maczka 3Centrala Spółki PGNiG ODRoboty budowlane2020-07-23
Wykonanie prac przygotowawczych i rekultywacyjnych związanych z rekonstrukcją odwiertów Mirocin 6, Mirocin 25, Mirocin 34, Mirocin 52Oddział Geologii i EksploatacjiRoboty budowlane2020-07-20
Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne oświetlenie LED w budynku PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o. o przy ul. Kościuszki 3-5 w Wałbrzychu. Centrala Spółki PGNiG ODRoboty budowlane2020-07-27
Wykonanie i montaż asekuracyjnych urządzeń kotwiczących na dachach budynków przy ul. Boh. Westerplatte 15 i 17, ul. Naftowej 3 oraz przy ul. Św. Kingi 6 w Zielonej Górze.Oddział w Zielonej GórzeRoboty budowlane2020-07-31
Zapewnienie badań XRF – logowanie chemostratygraficzne podczas realizacji otworu Dylągowa 1Oddział Geologii i EksploatacjiUsługi2020-07-17
Sprzątanie stoiska wyspowego w C.H. Złote TarasyCentrala Spółki PGNiG ODUsługi2020-07-21
Świadczenie kompleksowej usługi odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wytwarzanych w PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w obszarze działalności Regionu Pomorskiego.Centrala Spółki PGNiG ODUsługi2020-07-16
Wykonanie pomiaru geofizycznego w celu ustalenia aktualnego położenia konturu gaz – ropa w odwiercie Połęcko – 3KOddział w Zielonej GórzeUsługi2020-07-29
Przebudowa kotłowni i przyłącza gazowego w budynku biurowym OGiE przy ul. Asnyka 6 w Jaśle.Oddział Geologii i EksploatacjiRoboty budowlane2020-07-24
„Modernizacja stanowisk komputerowych do procesów technologicznych na jednostkach produkcyjnych Oddziału w Sanoku – II etap”.Oddział Geologii i EksploatacjiUsługi2020-07-28
Dostawa części zamiennych do sprężarek przyodwiertowych firmy CompresscoOddział w SanokuDostawy2020-07-28
Wymiana wykładziny ogniotrwałej wraz z wymianą złoża katalitycznego w reaktorze Clausa R-0483 w Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego DębnoOddział w Zielonej GórzeUsługi2020-07-20
Dostawa drutu do urządzenia SlickLine na potrzeby PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze”Oddział w Zielonej GórzeDostawy2020-07-22
Dostawa ciśnieniomierzy wgłębnych na potrzeby PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze Oddział w Zielonej GórzeDostawy2020-07-22
Zakup zaworów kulowych dla PGNiG S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej GórzeOddział w Zielonej GórzeDostawy2020-07-20
Zakup gazomierzy turbinowych.Oddział w SanokuDostawy2020-07-28
Przebudowa na terenie Ośrodka Grupowego Buszewo instalacji tłokowania rurociągu relacji OG Buszewo OC Barnówko, należącej do Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno.Oddział w Zielonej GórzeRoboty budowlane2020-07-27