Klauzula informacyjna
 • Zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. zamieszczony na stronie www.przetargi.pgnig.pl [link do Regulaminu] oraz zobowiązuję się do jego stosowania.
 • Zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w ramach Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A.
Zgodnie z art. 14 ust. 1- 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (PGNiG), ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 2. Kontakt z PGNiG jest możliwy poprzez adres e-mail: pomoc.przetargi@pgnig.pl lub pisemnie na adres: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 3. PGNiG wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione PGNiG przez osobę wnioskującą o utworzenie dla Pani/Pana konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A.
 5. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez PGNiG obejmuje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, a także – w przypadku wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym - inne dane osobowe ujawnione przez Panią/Pana w zw. z udziałem w w/w postępowaniu.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane:
  1. w celu obsługi konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. na zasadach opisanych w Regulaminie, w tym w celu umożliwienia udziału w postępowaniu zakupowym i kontaktu z zamawiającym – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679);
  2. w przypadku udziału Użytkownika w postępowaniu zakupowym, w celu jego przeprowadzenia i wyboru najkorzystniejszej oferty – dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PGNiG na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przede wszystkim Prawa zamówień publicznych, przepisów podatkowych i rachunkowych; podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679;
  3. w przypadku udziału Użytkownika w postępowaniu zakupowym, w celu jego przeprowadzenia i wyboru najkorzystniejszej oferty – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność danych do wykonania umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679);
  4. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PGNiG (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu PGNiG dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 7. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz PGNiG usługi niezbędne do prowadzenia konta w Systemie. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi, do czasu usunięcia konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres niezbędny do wykonania zawartej umowy (w razie wyboru złożonej oferty), a także o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 10. W przypadku, gdy Użytkownik weźmie udział w postępowaniu zakupowym prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych, a wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia 2016/679 (dostęp do danych), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, PGNiG może żądać od Użytkownika wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 11. W stosunku do Użytkowników biorących udział w postępowaniu zakupowym prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych, wystąpienie przez te osoby do PGNiG z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia 2016/679), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 12. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jego/jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
Ostrzeżenie

Zamówienia niepodlegające ustawie o zamówieniach publicznych
Aby wyświetlić postępowanie spełniające określone kryteria, wypełnij poniższy formularz. W tabeli pod formularzem otrzymasz listę wyników spełniających żądane kryteria
 • WSZYSTKIE
 • PGNiG SA
 • PGNiG SA, Centrala - CS
 • PGNiG SA, Oddział CLPB - OL
 • PGNiG SA, Oddział Geologii i Eksploatacji - GE
 • PGNiG SA, Oddział Obrotu Hurtowego - OH
 • PGNiG SA, Oddział Operatorski w Pakistanie - ZOP
 • PGNiG SA, Oddział Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego w Krakowie - OR
 • PGNiG SA, Oddział w Odolanowie - OO
 • PGNiG SA, Oddział w Sanoku - OS
 • PGNiG SA, Oddział w Zielonej Górze - OZ
 • PGNiG SA, Oddział Zjednoczone Emiraty Arabskie - ZEA
 • PGNiG SA, Ośrodek Kopalń Ostrów Wlkp. - OKT
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Centrala Spółki PGNiG OD - OD
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Dolnośląski - RD
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Górnośląski - RG
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Karpacki - RK
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Mazowiecki - RM
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Pomorski - RP
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Wielkopolski - RW
Numer sprawyPostępowanie w sprawieJednostka organizacyjnaTermin składania ofert/wniosków
NL/PGNG/19/2904/OZ/EUWykonanie układów odpowietrzenia skrzyni korbowej silników CaterpillarOddział w Zielonej Górze2019-11-18
NP/PGNG/19/3037/OZ/EUDostawa gazu technicznego w latach 2020-2022 dla PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej GórzeOddział w Zielonej Górze2019-11-18
NL/PGNG/19/3124/GE/DISZagospodarowanie odwiertów Przemyśl 288K, 302K, 305K – KGZ ŻurawicaOddział Geologii i Eksploatacji2019-11-20
NL/PGNG/19/3072/GE/DIGRoboty budowlano-montażowe dla inwestycji pn. „Wtłaczanie wody złożej do złoża gazu ziemnego Kościan-SOddział Geologii i Eksploatacji2019-11-21
NP/PGNG/19/3159/CS/PDSukcesywne dostawy gadżetów reklamowych dla działań promocyjnych reklamowych i informacyjnych PGNiG S.A.Centrala2019-11-19
NP/PGNG/19/3146/OS/EUDostawa gazów technicznych oraz najem butli dla PGNiG SA Oddział w SanokuOddział w Sanoku2019-11-19
NP/PGNG/19/3113/OZ/EUDostawa Brenntinolu w latach 2020-2021 dla PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej GórzeOddział w Zielonej Górze2019-11-18
NL/PGNG/19/3152/GE/DIS„Zagospodarowanie odwiertu Wielgoszówka 1K – KGZ Szczepanów”Oddział Geologii i Eksploatacji2019-11-18
NP/PGNG/19/3177/GE/DWRPrace serwisu geofizyki wiertniczej podczas realizacji otworu wiertniczego Nowe Sady 1 – zakres rozszerzony.Oddział Geologii i Eksploatacji2019-11-20
NL/PGNG/19/3204/OZ/EUZakup części zamiennych do pomp dozujących firmy Check Point dla PGNiG Oddział w Zielonej GórzeOddział w Zielonej Górze2019-11-19
NL/PGNG/19/3207/OZ/EUZakup manometrów do pomiaru ciśnienia, manometrów do pomiaru różnicy ciśnień oraz termometrów dla PGNiG S.A. Oddział w GórzeOddział w Zielonej Górze2019-11-21
NL/PGNG/19/3201/OZ/EUPrzegląd generatorów oraz wykonanie prób funkcjonalnych układów automatyki zabezpieczającej na terenie PMG WierzchowiceOddział w Zielonej Górze2019-11-26
NL/PGNG/19/3200/OZ/EUWykonanie zamiennika wkładu wymiennika o numerze procesowym 17-E-650 zgodnie z rysunkiem 2630-1-2851 wykonanego ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 316 z rurami procesowymi Φ16,0x2,0 zabudowanego na KRNiGZ RadoszynOddział w Zielonej Górze2019-11-27
NP/OD/19/3196/OD/WABZaprojektowanie i montaż urządzeń klimatyzacyjnych obejmujący instalację chłodniczą, elektryczną i odprowadzenia skroplin wraz z uruchomieniem urządzeń w Biurze Windykacji w Pile, przy ul. Poznańskiej 20 Centrala Spółki PGNiG OD2019-11-21
NL/PGNG/19/3206/OS/EU„Dostawa agregatu pompowego o napędzie spalinowym na potrzeby PGNiG SA Oddział w Sanoku” .Oddział w Sanoku2019-11-21
NL/PGNG/19/3208/GE/DISOpracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa kontenerowej tłoczni wody złożowej przy odwiercie Pławowice 311 ze zbiornikiem wody złożowej 20m3Oddział Geologii i Eksploatacji2019-11-27
NL/PGNG/19/3224/GE/DIGWybór wykonawcy dokumentacji projektowej i formalno-prawnej dla zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie odwiertu Turkowo-2” Oddział Geologii i Eksploatacji2019-11-26
NL/PGNG/19/3222/OS/EUZakup cementu na lata 2020 i 2021Oddział w Sanoku2019-11-28
NL/PGNG/19/3235/OZ/EUPrzebudowa rurociągów tłocznych sprężarek gazu oraz wykonanie spustów odwadniających na gazociągach technologicznych na terenie Podziemnego Magazynu Gazu Bonikowo.Oddział w Zielonej Górze2019-11-28
NP/PGNG/19/3205/OS/EUZakup urządzeń sieciowych.Oddział w Sanoku2019-11-25
NP/PGNG/19/3136/GE/GEZapewnienie serwisów niezbędnych do zrealizowania prac związanych z zabiegiem szczelinowania w otworze Bielszowice 2H oraz testowaniem otworu Bielszowice 1KOddział Geologii i Eksploatacji2019-12-02