Klauzula informacyjna
 • Zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. zamieszczony na stronie www.przetargi.pgnig.pl [link do Regulaminu] oraz zobowiązuję się do jego stosowania.
 • Zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w ramach Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A.
Zgodnie z art. 14 ust. 1- 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (PGNiG), ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 2. Kontakt z PGNiG jest możliwy poprzez adres e-mail: pomoc.przetargi@pgnig.pl lub pisemnie na adres: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 3. PGNiG wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@pgnig.plw każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione PGNiG przez osobę wnioskującą o utworzenie dla Pani/Pana konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A.
 5. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez PGNiG obejmuje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, a także – w przypadku wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym - inne dane osobowe ujawnione przez Panią/Pana w zw. z udziałem w w/w postępowaniu.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane:
  1. w celu obsługi konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. na zasadach opisanych w Regulaminie, w tym w celu umożliwienia udziału w postępowaniu zakupowym i kontaktu z zamawiającym – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679);
  2. w przypadku udziału Użytkownika w postępowaniu zakupowym, w celu jego przeprowadzenia i wyboru najkorzystniejszej oferty – dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PGNiG na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przede wszystkim Prawa zamówień publicznych, przepisów podatkowych i rachunkowych; podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679;
  3. w przypadku udziału Użytkownika w postępowaniu zakupowym, w celu jego przeprowadzenia i wyboru najkorzystniejszej oferty – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność danych do wykonania umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679);
  4. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PGNiG (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu PGNiG dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 7. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz PGNiG usługi niezbędne do prowadzenia konta w Systemie. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi, do czasu usunięcia konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres niezbędny do wykonania zawartej umowy (w razie wyboru złożonej oferty), a także o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 10. W przypadku, gdy Użytkownik weźmie udział w postępowaniu zakupowym prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych, a wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia 2016/679 (dostęp do danych), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, PGNiG może żądać od Użytkownika wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 11. W stosunku do Użytkowników biorących udział w postępowaniu zakupowym prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych, wystąpienie przez te osoby do PGNiG z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia 2016/679), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 12. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jego/jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
Ostrzeżenie

Zamówienia niepodlegające ustawie Prawo zamówień publicznych
 • WSZYSTKIE
 • PGNiG SA
 • PGNiG SA, Centrala - CS
 • PGNiG SA, Oddział CLPB - OL
 • PGNiG SA, Oddział Geologii i Eksploatacji - GE
 • PGNiG SA, Oddział Obrotu Hurtowego - OH
 • PGNiG SA, Oddział Operatorski w Pakistanie - ZOP
 • PGNiG SA, Oddział Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego w Krakowie - OR
 • PGNiG SA, Oddział w Odolanowie - OO
 • PGNiG SA, Oddział w Sanoku - OS
 • PGNiG SA, Oddział w Zielonej Górze - OZ
 • PGNiG SA, Oddział Zjednoczone Emiraty Arabskie - ZEA
 • PGNiG SA, Ośrodek Kopalń Ostrów Wlkp. - OKT
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Centrala Spółki PGNiG OD - OD
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Dolnośląski - RD
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Górnośląski - RG
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Karpacki - RK
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Mazowiecki - RM
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Pomorski - RP
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Wielkopolski - RW
 • WSZYSTKIE
 • Roboty budowlane
 • Usługi
 • Dostawy
Numer postępowaniaNazwa postępowaniaJednostka organizacyjnaRodzaj zamówieniaTermin składania ofert/wniosków
Zakup higrometrów i chromatografówOddział w SanokuDostawy2020-10-23
Dostawa stopnia sprężającego gaz ziemny GEA typ TP T20T 28 oraz części zamiennych do pomp Allweiler typ AE4+4V1450Oddział w SanokuDostawy2020-10-29
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie odwiertów Gnojnica 4K, 5K, 6K – KGZ Czarna Sędziszowska”.Oddział Geologii i EksploatacjiRoboty budowlane2020-10-28
Roboty budowlano-montażowe dla inwestycji Wtłaczanie wody złożowej do złoża gazu ziemnego Kościan-SOddział Geologii i EksploatacjiRoboty budowlane2020-10-30
Dokumentacja projektowa i formalnoprawna do zadania: „Rozbudowa hali magazynowej i budynku ochrony oraz zmiana sposobu zagospodarowania terenu przy ul. Naftowej 3 w Zielonej Górze”.Oddział w Zielonej GórzeUsługi2020-10-29
Przebudowa instalacji regeneracji glikolu na Ośrodku Centralnym KGZ ŻurawicaOddział Geologii i EksploatacjiRoboty budowlane2020-10-23
Montaż instalacji osuszania silikażelowego gazu na OZG Rzeszów 9 – KRNiGZ Rzeszów.Oddział Geologii i EksploatacjiRoboty budowlane2020-11-04
Świadczenie usług inspektora nadzoru wiertniczego prac wiertniczych w imieniu Zamawiającego na wiertniach Iwierzyce 1k i Iwierzyce 2k.Oddział Geologii i EksploatacjiUsługi2020-10-27
Przezbrojenie odwiertów Gosławice – 1 i Wierzchosławice – 5 z eksploatacji samoczynnej na układ pompowany – KRNiGZ Tarnów IOddział Geologii i EksploatacjiRoboty budowlane2020-10-23
Przeprowadzenie badań stanu środowiska gruntowo-wodnego przy otworze Lisiniec-1 przed rozpoczęciem prac i po zakończeniu prac.Oddział Geologii i EksploatacjiUsługi2020-10-23
Wykonanie usługi regeneracji świdrów PDC w ramach projektów Iwierzyce 1k i Iwierzyce 2k.Oddział Geologii i EksploatacjiUsługi2020-10-23
„Świadczenie usługi sprzątania, pielęgnacji zieleni i zimowego utrzymania terenu przy budynkach PGNiG SA w Warszawie Oddział w Sanoku oraz OGiE w Jaśle”.Oddział w SanokuUsługi2020-10-27
Zakup 7szt. ploterów na potrzeby OGiECentralaDostawy2020-10-30
Usługi przygotowania do przeprowadzenia badań dozorowych, okresowych i pośrednich autocystern i cystern-naczep samochodowychOddział w Zielonej GórzeUsługi2020-10-23
Test nawadniania złoża ropy naftowej Nosówka – KRNiGZ Rzeszów – zadanie w systemie pod kluczOddział Geologii i EksploatacjiRoboty budowlane2020-10-28
Zagospodarowanie odwiertu Paproć- 66HOddział Geologii i EksploatacjiRoboty budowlane2020-11-16
Obsługa handlowa i eksploatacyjna stacji tankowania pojazdów samochodowych sprężonym gazem ziemnym CNG w Świdniku przy Al. Tysiąclecia 6A Centrala Spółki PGNiG ODUsługi2020-10-30
Przebudowa instalacji technologicznych na Ośrodkach Kopalni RoztokiOddział Geologii i EksploatacjiRoboty budowlane2020-10-30
Zakup aparatu do oznaczania siarki w ropie naftowejOddział w Zielonej GórzeDostawy2020-10-26
Wykonanie dokumentacji projektowych dla przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynków na terenie PGNIG przy ul. M. Kasprzaka 25 w Warszawie umowa jednorazowa o charakterze ramowym.CentralaUsługi2020-11-06
Serwisowanie sieci światłowodowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi na obiektach PGNiG S.A. O/ZGOddział w Zielonej GórzeUsługi2020-10-28
Zakup termostatu cyrkulacyjnego chłodząco-grzejącegoOddział w Zielonej GórzeDostawy2020-10-28
Przeprowadzenie badań stanu środowiska gruntowo – wodnego przy otworach Kulno 2 oraz Tuligłowy 35 przed rozpoczęciem prac i po zakończeniu pracOddział Geologii i EksploatacjiUsługi2020-10-28
Podłączenie odwiertów Mirocin 6, 25, 34, 52 po rekonstrukcji – zacinaniu. KGZ Jodłówka – zadania w systemie pod kluczOddział Geologii i EksploatacjiRoboty budowlane2020-11-04
Przebudowa wyposażenia przyodwiertowego i ogrodzenia na odwiercie Mirocin-44. KGZ Jodłówka.Oddział Geologii i EksploatacjiRoboty budowlane2020-11-03
Regeneracja świdrów niezbędnych do realizacji otworu wiertniczego Kulno 2Oddział Geologii i EksploatacjiUsługi2020-10-29
Zakup agregatów sprężarkowych wody lodowej chłodzonych powietrzem z własną pompą obiegowąOddział w SanokuDostawy2020-11-04
Montaż taśm grzewczych i izolacji termicznej na instalacji sytemu próżniowego, odwodnienia rurociągów pary oraz stacji obejściowych- zrzutowych na terenie Podziemnego Magazynu Gazu WierzchowiceOddział w Zielonej GórzeRoboty budowlane2020-11-03
Wykonanie bieżących napraw drogi dojazdowej do Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego RadoszynOddział w Zielonej GórzeUsługi2020-10-29
Zapewnienie urządzenia wiertniczego oraz serwisów niezbędnych do zrealizowania etapu wiercenia oraz prób dla otworów wiertniczych Iwierzyce 1k i Iwierzyce 2k.Oddział Geologii i EksploatacjiUsługi2020-11-09
Awaryjny zakup elementów grzałki gazu 430E030Oddział w Zielonej GórzeDostawy2020-10-29
Dostawa elementów systemu sterowania producenta SIEMENS na potrzeby PGNiG SA O/ZGOddział w Zielonej GórzeDostawy2020-10-29