Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:
Dane osobowe pozyskane przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa (dalej jako „PGNiG” lub „Zamawiający”) w związku z prowadzonym postępowaniem będą ujawniane na zasadach określonych w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych (PZP), z wyjątkiem przypadków wyłączających obowiązek ich ujawnienia, w szczególności w przypadkach określonych w art. 8 ust. 4 pkt 1) PZP.Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania osób, których dane osobowe zawarte są w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu, o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Zamawiającego („Członkowie Personelu”). Wykonawca informuje te osoby, że:
 1. Administratorem danych osobowych Członka Personelu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 2. Kontakt z PGNiG jest możliwy pisemnie na adres Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 3. Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Dane osobowe Członka Personelu zostały udostępnione Zamawiającemu przez pracodawcę (podmiot zatrudniający) Członka Personelu, w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia.
 5. Zakres przekazanych danych osobowych obejmuje:
  1. Dane osobowe Członka Personelu będą przetwarzane:
   1. w celu prowadzenia postępowania, o którym mowa w pkt 4, w tym wyboru najkorzystniejszej oferty, a w razie wyboru oferty – także wykonania umowy zawartej na skutek udzielonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Zamawiającego oraz pracodawcy (podmiotu zatrudniającego) Członka Personelu (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu Zamawiającemu przeprowadzenia postępowania i wykonania zawartej umowy;
   2. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa zamówień publicznych – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO.
  2. Dane osobowe Członka Personelu mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Zamawiającego usługi niezbędne do wykonania umowy zawartej z pracodawcą (podmiotem zatrudniającym) Członka Personelu, a w stosowanych przypadkach także podmiotom uzyskującym dostęp do danych w oparciu o przepisy z zakresu jawności informacji publicznej oraz postępowań prowadzonych w oparciu o prawo zamówień publicznych.
  3. Dane osobowe Członka Personelu będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania oraz, w razie wyboru złożonej oferty, wykonania zawartej umowy w oparciu o udzielone zamówienie. Po tym czasie dane osobowe będą przetwarzane tylko w zakresie i przez czas wynikający z właściwych przepisów prawa.
  4. Członkowi Personelu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Prawa te mogą być ograniczone w zakresie określonym we właściwych przepisach prawa.
  5. Członkowi Personelu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  6. Członkowi Personelu przysługuje ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt 5.1.1 powyżej, z przyczyn związanych z jego/jej szczególną sytuacją.
  7. Zamawiający nie zamierza przekazywać danych osobowych Członka Personelu do państw trzecich. Dane osobowe Członka Personelu, w zakresie w jakim zostały zawarte w złożonej dokumentacji, mogą być przekazywane do państw trzecich wyłącznie w przypadku wykonywania przez Zamawiającego obowiązków związanych z ujawnianiem dokumentacji postępowania, na podstawie art. 49 ust. 1 pkt d) RODO.
 6. Wykonawca będący osobą fizyczną, przystępując do postępowania potwierdza, że jest świadomy tego, że:
  1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
  2. Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
  3. Dane osobowe Wykonawcy w niezbędnym zakresie będą przetwarzane:
   1. w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych (w stosownych przypadkach) – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit c RODO;
   2. w razie zawarcia umowy - dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym na podstawie innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych (w stosownych przypadkach) oraz z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO;
   3. w razie zawarcia umowy – w celu jej wykonania podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest Wykonawca lub podjęcie działań na żądanie podmiotu danych przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   4. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PGNiG (art. 6 ust. 1 lit f RODO); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu PGNiG dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzonym postępowaniem zakupowym i wykonaniem umowy.
  4. Dane osobowe Wykonawcy będą przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Zamawiającego usługi niezbędne do wykonania umowy, takie jak usług księgowe i prawne . W stosowanych przypadkach dane osobowe będą także przekazywane podmiotom uzyskującym dostęp do danych w oparciu o przepisy z zakresu jawności informacji publicznej oraz postępowań prowadzonych w oparciu o PZP, w zakresie przewidzianym przez te przepisy.
  5. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania. Okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres wykonywania umowy (w razie wyboru złożonej oferty), a także o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Zamawiającego. Po tym okresie dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości.
  6. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Prawa te mogą być ograniczone w zakresie określonym we właściwych przepisach prawa.
  7. Wykonawcy przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  8. Podanie danych jest wymagane przez Zamawiającego zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych w celu rozpatrzenia oferty oraz zawarcia i wykonania umowy. Brak podania danych będzie skutkował niemożliwością udziału w postępowaniu oraz wykonania umowy w razie wyboru oferty Wykonawcy.
  9. Zamawiający nie zamierza przekazywać danych osobowych Wykonawcy do państw trzecich Dane osobowe Wykonawcy, w zakresie w jakim zostały zawarte w złożonej dokumentacji, mogą być przekazywane do państw trzecich wyłącznie w przypadku wykonywania przez Zamawiającego obowiązków związanych z ujawnianiem dokumentacji postępowania, na podstawie art. 49 ust. 1 pkt d) RODO.
???warnings_header_fix???

Zamówienia niepodlegające ustawie o zamówieniach publicznych
Aby wyświetlić postępowanie spełniające określone kryteria, wypełnij poniższy formularz. W tabeli pod formularzem otrzymasz listę wyników spełniających żądane kryteria
 • WSZYSTKIE
 • PGNiG SA
 • PGNiG SA, Centrala - CS
 • PGNiG SA, Oddział CLPB - OL
 • PGNiG SA, Oddział Geologii i Eksploatacji - GE
 • PGNiG SA, Oddział Obrotu Hurtowego - OH
 • PGNiG SA, Oddział Operatorski w Pakistanie - ZOP
 • PGNiG SA, Oddział Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego w Krakowie - OR
 • PGNiG SA, Oddział w Odolanowie - OO
 • PGNiG SA, Oddział w Sanoku - OS
 • PGNiG SA, Oddział w Zielonej Górze - OZ
 • PGNiG SA, Ośrodek Kopalń Ostrów Wlkp. - OKT
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Centrala Spółki PGNiG OD - OD
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Dolnośląski - RD
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Górnośląski - RG
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Karpacki - RK
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Mazowiecki - RM
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Pomorski - RP
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Wielkopolski - RW
Numer sprawyPostępowanie w sprawieJednostka organizacyjnaTermin składania ofert/wniosków
NL/PGNG/18/1834/OZ/EUSerwis systemu DCS KRNiGZ DębnoOddział w Zielonej Górze2019-01-23
NP/PGNG/18/1866/GE/DWRZapewnienie serwisu kierunkowego dla otworu wiertniczego Kłecko 1Oddział Geologii i Eksploatacji2019-01-22
NL/PGNG/19/0028/OS/EUDostawa płyt drogowych oraz kruszyw dla Grup Likwidacji Infrastruktury Oddziału w Sanoku w 2019 i 2020 rokuOddział w Sanoku2019-01-22
NP/PGNG/18/1739/OZ/EUWykonywanie analiz fizyko-chemicznych płynów złożowych do Rafinerii Lotos z Ekspedytu Ropy Naftowej JarszewoOddział w Zielonej Górze2019-02-04
NL/PGNG/18/1799/GE/DISModernizacja wewnętrznej sieci hydrantowej w budynkach Dyrekcji A, B, C, E, F, G oraz budynku Zespołu Magazynów w Sanoku w celu uzyskania wymaganych parametrów ciśnienia i wydajnościOddział Geologii i Eksploatacji2019-01-25
NP/PGNG/18/1813/GE/DISModernizacja systemu telemetrii i raportowania Zintegrowana Baza Pomiarów (ZBP) w PGNiG SA Oddział w SanokuOddział Geologii i Eksploatacji2019-01-31
NP/PGNG/19/0021/GE/DWRWykonanie prac przygotowawczych i rekultywacyjnych związanych z realizacją zadania geologicznego pn. Rycerka Dolna-1Oddział Geologii i Eksploatacji2019-01-23
NP/PGNG/19/0013/GE/DWRWykonanie prac przygotowawczych i rekultywacyjnych związanych z realizacją zadania geologicznego pn. Zbąszyń 11H i Zbąszyń 12Oddział Geologii i Eksploatacji2019-01-25
NL/PGNG/19/0045/GE/DIS „Montaż systemu latającego tłoka na odwiertach Sobniów 26 i Roztoki 57 – KRNiGZ Roztoki – zadanie w systemie pod klucz”Oddział Geologii i Eksploatacji2019-01-24
NP/OD/19/0051/OD/WABAdaptacja lokalu Biura Obsługi Klienta w CH ARKADIA w WarszawieCentrala Spółki PGNiG OD2019-01-22
NP/OD/19/0038/RK/SBWymiana dwóch kotłów gazowych w budynku przy ul. Olszewskiego 2b w LublinieRegion Karpacki2019-01-25
NP/PGNG/19/0012/GE/DGGPrzetwarzanie i interpretacja danych sejsmicznych 2D Września - WitkowoOddział Geologii i Eksploatacji2019-01-25
NL/PGNG/19/0067/OS/EUWykonywanie prac sprzętem budowlanym i transportowym przy pracach Grup Likwidacji Infrastruktury w roku 2019 i I półroczu 2020Oddział w Sanoku2019-01-25
NP/PGNG/19/0032/GE/DWRZapewnienie dostaw rur okładzinowych wraz z osprzętem dla potrzeb otworu Nowe Sady - 1 realizowanego przez PGNiG SA.Oddział Geologii i Eksploatacji2019-01-29
NL/PGNG/19/0059/OZ/EUDostawa pomp producenta LEWAOddział w Zielonej Górze2019-01-24
NP/PGNG/19/0076/OZ/TRRWycinka drzew i krzewów w pasie eksploatacyjnym rurociągu płynu złożowego Buszewo 11 należącego do KRNiGZ DębnoOddział w Zielonej Górze2019-01-23
NP/OD/19/0068/OD/HCOObsługa handlowa i eksploatacyjna stacji CNG w PoznaniuCentrala Spółki PGNiG OD2019-01-23
NP/PGNG/19/0016/GE/DWRPrzeprowadzenie badań stanu środowiska gruntowo – wodnego przy otworze Chałupczyn-1 przed wierceniem i po zakończeniu wiercenia Oddział Geologii i Eksploatacji2019-01-25
NL/PGNG/19/0074/GE/DISPrzebudowa wyposażenia przyodwiertowego na odwiercie Mirocin M-56 – KGZ Jodłówka.Oddział Geologii i Eksploatacji2019-01-30
NL/PGNG/19/0077/OS/EURozbiórka pochodni do spalania gazu wraz z montażem odcinków gazociągów OZG Terliczka, OZG Stobierna – KGZ Krasne.Oddział w Sanoku2019-01-29
NP/PGNG/19/0015/GE/DWRPrace związane z wykonaniem rozbiórki drogi dojazdowej do otworu Parzęczewo 2Oddział Geologii i Eksploatacji2019-01-28
NP/PGNG/19/0078/GE/DWR„Dostawa rur okładzinowych wraz osprzętem dla potrzeb otworu Dylągowa-1 realizowanego przez PGNiG SA"Oddział Geologii i Eksploatacji2019-01-31
NP/PGNG/19/0081/OZ/EUZakup zaworów grzybkowych kołnierzowych z napędem pneumatycznym dla KRNiGZ LubiatówOddział w Zielonej Górze2019-02-01
NL/PGNG/19/0083/OZ/EURemont rurociągów płynu złożowego relacji strefy przyodwiertowe Buszewo 6, Buszewo 7, Buszewo 17 - Ośrodek Grupowy Buszewo, należących do Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego DębnoOddział w Zielonej Górze2019-02-01
NL/PGNG/19/0086/OZ/EURemont powłok chemoodpornych posadzek w budynkach podgrzewaczy liniowych i tac ociekowych zbiorników technologicznych na strefach przyodwiertowych Buszewo-17, Mostno-5k, Barnówko-9, Buszewo-11 przynależnych do Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego DębnoOddział w Zielonej Górze2019-01-31
NL/PGNG/19/0089/GE/DISZagospodarowanie odwiertu Przemyśl 286K - KGZ Przemyśl Zachód.Oddział Geologii i Eksploatacji2019-02-05
NL/PGNG/19/0090/OZ/TREDostawa pompy SEIM 25 1 76124, PCX083B-COM109/10 wg API676 II EditionCX083B-COM109/10, API676 II Edition.Oddział w Zielonej Górze2019-01-30