Klauzula informacyjna
 • Zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. zamieszczony na stronie www.przetargi.pgnig.pl [link do Regulaminu] oraz zobowiązuję się do jego stosowania.
 • Zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w ramach Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A.
Zgodnie z art. 14 ust. 1- 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (PGNiG), ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 2. Kontakt z PGNiG jest możliwy poprzez adres e-mail: pomoc.przetargi@pgnig.pl lub pisemnie na adres: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 3. PGNiG wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione PGNiG przez osobę wnioskującą o utworzenie dla Pani/Pana konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A.
 5. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez PGNiG obejmuje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, a także – w przypadku wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym - inne dane osobowe ujawnione przez Panią/Pana w zw. z udziałem w w/w postępowaniu.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane:
  1. w celu obsługi konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. na zasadach opisanych w Regulaminie, w tym w celu umożliwienia udziału w postępowaniu zakupowym i kontaktu z zamawiającym – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679);
  2. w przypadku udziału Użytkownika w postępowaniu zakupowym, w celu jego przeprowadzenia i wyboru najkorzystniejszej oferty – dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PGNiG na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przede wszystkim Prawa zamówień publicznych, przepisów podatkowych i rachunkowych; podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679;
  3. w przypadku udziału Użytkownika w postępowaniu zakupowym, w celu jego przeprowadzenia i wyboru najkorzystniejszej oferty – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność danych do wykonania umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679);
  4. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PGNiG (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu PGNiG dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 7. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz PGNiG usługi niezbędne do prowadzenia konta w Systemie. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi, do czasu usunięcia konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres niezbędny do wykonania zawartej umowy (w razie wyboru złożonej oferty), a także o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 10. W przypadku, gdy Użytkownik weźmie udział w postępowaniu zakupowym prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych, a wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia 2016/679 (dostęp do danych), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, PGNiG może żądać od Użytkownika wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 11. W stosunku do Użytkowników biorących udział w postępowaniu zakupowym prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych, wystąpienie przez te osoby do PGNiG z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia 2016/679), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 12. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jego/jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
Ostrzeżenie

Zamówienia niepodlegające ustawie o zamówieniach publicznych
Aby wyświetlić postępowanie spełniające określone kryteria, wypełnij poniższy formularz. W tabeli pod formularzem otrzymasz listę wyników spełniających żądane kryteria
 • WSZYSTKIE
 • PGNiG SA
 • PGNiG SA, Centrala - CS
 • PGNiG SA, Oddział CLPB - OL
 • PGNiG SA, Oddział Geologii i Eksploatacji - GE
 • PGNiG SA, Oddział Obrotu Hurtowego - OH
 • PGNiG SA, Oddział Operatorski w Pakistanie - ZOP
 • PGNiG SA, Oddział Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego w Krakowie - OR
 • PGNiG SA, Oddział w Odolanowie - OO
 • PGNiG SA, Oddział w Sanoku - OS
 • PGNiG SA, Oddział w Zielonej Górze - OZ
 • PGNiG SA, Oddział Zjednoczone Emiraty Arabskie - ZEA
 • PGNiG SA, Ośrodek Kopalń Ostrów Wlkp. - OKT
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Centrala Spółki PGNiG OD - OD
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Dolnośląski - RD
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Górnośląski - RG
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Karpacki - RK
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Mazowiecki - RM
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Pomorski - RP
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Wielkopolski - RW
Numer sprawyPostępowanie w sprawieJednostka organizacyjnaTermin składania ofert/wniosków
NL/PGNG/19/3291/OS/EUDostawa specjalistycznego sprzętu i urządzeń przeznaczonych do prac w odwiertachOddział w Sanoku2020-01-30
NP/PGNG/20/3410/CS/FEDostawa oprogramowania bazy danych wraz z ładowaniem danych dla Zintegrowanego Modelu Zarządzania Złożem BMB w programie IAMCentrala2020-02-28
NL/PGNG/19/3410/OZ/EUWykonanie układów odpowietrzenia skrzyni korbowej silników CaterpillarOddział w Zielonej Górze2020-01-29
NP/PGNG/19/3446/CS/FEWdrożenie CMDB w PGNiG SACentrala2020-01-31
NP/PGNG/20/3388/OS/EUDostawa części zamiennych do pomp PWW 1503 Amex.Oddział w Sanoku2020-01-28
NP/PGNG/20/3398/GE/DWRDostawa zestawu pomiarowego GNSS-RTK z kompletem akcesoriów dla Oddziału Geologii i EksploatacjiOddział Geologii i Eksploatacji2020-01-31
NP/PGNG/20/3403/CS/FEUmowa ramowa na sukcesywne dostawy materiałów i akcesoriów informatycznych dla PGNiG SACentrala2020-01-30
NP/PGNG/20/3441/GE/DWRPrzeprowadzenie powtórnych badań stanu środowiska gruntowego przy otworach Kowale-3, Przeworsk-26 i 27K, Przeworsk-29, Przemyśl-47, Przemyśl-286K, Dzieduszyce-11H oraz Smardów-1Oddział Geologii i Eksploatacji2020-02-03
NP/PGNG/20/3424/GE/DWRUsługi w zakresie transportu rur wydobywczych i okładzinowych, głowic, świdrów, więźb i innego asortymentu z Bazy Rurowej w Pile PGNiG SA OGiE na otwory wiertnicze wykonywane przez PGNiG SAOddział Geologii i Eksploatacji2020-01-28
NL/PGNG/20/3412/GE/DIGWybór generalnego wykonawcy robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie odwiertu Wielichowo-8”Oddział Geologii i Eksploatacji2020-02-21
NL/PGNG/20/3413/GE/DISZagospodarowanie odwiertu Kraczkowa 3 - KGZ Krasne.Oddział Geologii i Eksploatacji2020-01-31
NP/PGNG/20/3459/OS/TREWykonywanie badań sprzętu dielektrycznego.Oddział w Sanoku2020-01-31
NL/PGNG/20/3438/OZ/EU„Remont odcinków rurociągów i instalacji technologicznych Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno”Oddział w Zielonej Górze2020-01-29
NP/OD/20/3439/OD/WAAOPModernizacja pomieszczeń Biur Obsługi Klienta w Grudziądzu i Chojnicach w ramach Projektu BOK 2.0 – PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Region PomorskiCentrala Spółki PGNiG OD2020-02-11
NP/PGNG/20/3456/GE/DWRDozorowanie placu wiertni Gilowice 3K, 4HOddział Geologii i Eksploatacji2020-01-31
NP/OD/20/3445/OD/WAAOKModernizacja Biura Obsługi Klienta w Przemyślu, Sanoku i Tarnobrzegu (BOK 2.0)Centrala Spółki PGNiG OD2020-02-11
NL/PGNG/20/3442/OZ/EUSerwis urządzeń i instalacji grzewczych dla PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze.Oddział w Zielonej Górze2020-02-04
NL/PGNG/20/3446/OZ/EUPrzegląd serwisowy kompresorów gazu firmy MAN.Oddział w Zielonej Górze2020-02-05
NL/PGNG/20/3448/OZ/EUZakup części zamiennych do pomp firmy Mycom Model M100P dla PGNiG Oddział w Zielonej GórzeOddział w Zielonej Górze2020-01-31
NL/PGNG/20/3449/OZ/EUBudowa urządzeń wodnych do odprowadzenia do ziemi ścieków ze stacji uzdatniania wody na terenie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego DębnoOddział w Zielonej Górze2020-02-04
NL/PGNG/20/3462/OZ/EUDostawa części zamiennych do kompresorów helu firmy PDCOddział w Zielonej Górze2020-02-12
NL/PGNG/20/3466/OZ/EUPrzegląd okresowy SUW obiektów podległych pod Oddział w Zielonej Górze”Oddział w Zielonej Górze2020-02-06
NL/PGNG/20/3465/OZ/EUZakup zaworów i części zamiennych do zaworów dla PGNiG S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej GórzeOddział w Zielonej Górze2020-02-04