Klauzula informacyjna
 • Zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. zamieszczony na stronie www.przetargi.pgnig.pl[link do Regulaminu]oraz zobowiązuję się do jego stosowania.
 • Zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w ramach Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A.
Zgodnie z art. 14 ust. 1- 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (PGNiG), ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 2. Kontakt z PGNiG jest możliwy poprzez adres e-mail: pomoc.przetargi@pgnig.pl lub pisemnie na adres: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 3. PGNiG wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@pgnig.plw każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione PGNiG przez osobę wnioskującą o utworzenie dla Pani/Pana konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A.
 5. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez PGNiG obejmuje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, a także – w przypadku wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym - inne dane osobowe ujawnione przez Panią/Pana w zw. z udziałem w w/w postępowaniu.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane:
  1. w celu obsługi konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. na zasadach opisanych w Regulaminie, w tym w celu umożliwienia udziału w postępowaniu zakupowym i kontaktu z zamawiającym – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679);
  2. w przypadku udziału Użytkownika w postępowaniu zakupowym, w celu jego przeprowadzenia i wyboru najkorzystniejszej oferty – dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PGNiG na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przede wszystkim Prawa zamówień publicznych, przepisów podatkowych i rachunkowych; podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679;
  3. w przypadku udziału Użytkownika w postępowaniu zakupowym, w celu jego przeprowadzenia i wyboru najkorzystniejszej oferty – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność danych do wykonania umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679);
  4. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PGNiG (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu PGNiG dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 7. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz PGNiG usługi niezbędne do prowadzenia konta w Systemie. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi, do czasu usunięcia konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres niezbędny do wykonania zawartej umowy (w razie wyboru złożonej oferty), a także o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 10. W przypadku, gdy Użytkownik weźmie udział w postępowaniu zakupowym prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych, a wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia 2016/679 (dostęp do danych), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, PGNiG może żądać od Użytkownika wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 11. W stosunku do Użytkowników biorących udział w postępowaniu zakupowym prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych, wystąpienie przez te osoby do PGNiG z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia 2016/679), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 12. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jego/jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
Ostrzeżenie
 • PL
 • EN
 • PL
 • EN

Numer postępowaniaNazwa postępowaniaJednostka organizacyjnaRodzaj zamówieniaTermin składania ofert/wniosków
Profilaktyka 2023Orlen S.A. - Oddział Centralny PGNiG w WarszawieUsługi2023-10-02
Odnowienie powłok malarskich rurociągu azotu, zainstalowanego na terenie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego LubiatówOrlen S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej GórzeUsługi2023-10-03
Zakup płyt drogowychOrlen S.A. - Oddział PGNiG w SanokuDostawy2023-10-03
Nadzór przyrodniczy na etapie prac przygotowawczych przed realizacją prac wiertniczych w obrębie padów: Jaksmanice, Lipowica - Las, Zielonka, Czelatyce i Chorzów w obszarze koncesji eksploatacyjnej Przemyśl 100/94Orlen S.A. - Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG w WarszawieUsługi2023-10-03
Zakup analizatorów i układów do poboru próbek dla Projektu NFL Orlen S.A. - Oddział Laboratorium Pomiarowo-Badawcze PGNiG w WarszawieDostawy2023-10-03
Zakup mebli laboratoryjnych do Laboratorium wodorowego i metanowegoOrlen S.A. - Oddział Laboratorium Pomiarowo-Badawcze PGNiG w WarszawieDostawy2023-10-03
UMOWA O ŚWIADCZENIE OBSŁUGI SERWISOWEJ STACJI CNGCentrala Spółki PGNiG ODUsługi2023-10-04
Budowa instalacji podłączenia OZG Morawsko do sieci gazowej Polskiej Spółki Gazownictwa – KGZ Jarosław – zadanie w systemie „pod klucz”Orlen S.A. - Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG w WarszawieRoboty budowlane2023-10-04
Prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży artykułów spożywczych, świadczenie usługi cateringowej oraz zapewnienie i wydawanie na podstawie ewidencji pracownikom ORLEN SA - Oddział PGNiG w Odolanowie posiłków profilaktycznychOrlen S.A. - Oddział PGNiG w OdolanowieUsługi2023-10-04
Wymiana bram w budynkach turboekspandera i sprężarek gazowych na terenie Podziemnego Magazynu Gazu WierzchowiceOrlen S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej GórzeRoboty budowlane2023-10-05
Remont linii energetycznej niskiego napięcia – KRNiGZ GrabownicaOrlen S.A. - Oddział PGNiG w SanokuRoboty budowlane2023-10-05
Zakup automatu myjąco-dezynfekującegoOrlen S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej GórzeDostawy2023-10-05
Zakup aparatury kontrolno-pomiarowej i elementów automatykiOrlen S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej GórzeDostawy2023-10-06
Dostawa fabrycznie nowych zaworów z trzpieniem wznoszącym wraz z siłownikami dla KRNiGZ LubiatówOrlen S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej GórzeDostawy2023-10-06
Serwisowanie sprężarek powietrza i urządzeń pomocniczych w latach 2023 – 2025 w ORLEN S.A. Oddział PGNiG w Sanoku.Orlen S.A. - Oddział PGNiG w SanokuUsługi2023-10-06
Wykonanie projektu oraz prac montażowo-elektrycznych branży AKPiA dla systemu technologicznego odcięć i zrzutu gazu GB-1Orlen S.A. - Oddział PGNiG w OdolanowieUsługi2023-10-06
Wykonanie legalizacji, konserwacji i przeglądu wag helowych i metanowych Orlen S.A. - Oddział PGNiG w OdolanowieUsługi2023-10-06
Remont wyposażenia napowierzchniowego odwiertów na KGZ HurkoOrlen S.A. - Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG w WarszawieRoboty budowlane2023-10-06
Dostawa zregenerowanych cylindrów 7” i 17,5” do kompresora 6HOS4 firmy Dresser RandOrlen S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej GórzeDostawy2023-10-06
Dostawa pomp wgłębnych wpuszczanych Harbisson-Fisher Orlen S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej GórzeDostawy2023-10-06
Wykonanie przeglądów okresowych oraz napraw chromatografów Yokogawa zainstalowanych w Oddziale PGNiG w Zielonej Górze.Orlen S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej GórzeUsługi2023-10-09
Budowa budynku magazynowego na OZG Husów II – KGZ Krasne - zadanie w systemie pod kluczOrlen S.A. - Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG w WarszawieRoboty budowlane2023-10-09
Zakup aparatów do oznaczania zasolenia ropy naftowejOrlen S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej GórzeDostawy2023-10-09
Wymiana przemiennika częstotliwości firmy VACONOrlen S.A. - Oddział PGNiG w OdolanowieUsługi2023-10-09
Uszycie oraz dostawa koszul dla pracowników Biur Obsługi Klienta, Trenerów i wskazanych pracowników PGNiG OD sp. z o.o.Centrala Spółki PGNiG ODDostawy2023-10-09
Rozbiórka obiektów budowlanych Ośrodka Grupowego (OG) Brzostowo, przynależnego do Kopalni Gazu Ziemnego (KGZ) Bogdaj – Uciechów - Czeszów.Orlen S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej GórzeRoboty budowlane2023-10-10
Nadzór przyrodniczy w związku z realizacją otworu Grotów 20k w obszarze koncesji Nr 69/98/Ł Gorzów WlkpOrlen S.A. - Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG w WarszawieUsługi2023-10-11
Naprawa drogi dojazdowej do otworów Chodakówka 2k i Chodakówka 4kOrlen S.A. - Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG w WarszawieRoboty budowlane2023-10-11
Dostawa części do pompy Flowserve - SterlingOrlen S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej GórzeDostawy2023-10-11
Modernizacja przewoźnego separatora testowego ropy naftowejOrlen S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej GórzeUsługi2023-10-12
Regeneracja zaworów Argus DN 50/ 80 / 100 i Groove DN 300Orlen S.A. - Oddział PGNiG w OdolanowieUsługi2023-10-12
Przeprowadzenie procedury formalno-prawnej w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) gminy Zawonia dla odwiertów: Czeszów 8, Czeszów 11, Czeszów 16, Czeszów 21Orlen S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej GórzeUsługi2023-10-13
Dostawa pompy siarki firmy ITT RHEINHÜTTE Pumpen GmbH dla KRNiGZ LubiatówOrlen S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej GórzeDostawy2023-10-18
Wymiana jednej sekcji izolowanego próżniowo rurociągu VIP zabudowanego na terenie Odazotowni Grodzisk oraz dostawa jednej sekcji izolowanego próżniowo rurociągu VIPOrlen S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej GórzeUsługi2023-10-19