Klauzula informacyjna
 • Zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. zamieszczony na stronie www.przetargi.pgnig.pl[link do Regulaminu]oraz zobowiązuję się do jego stosowania.
 • Zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w ramach Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A.
Zgodnie z art. 14 ust. 1- 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (PGNiG), ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 2. Kontakt z PGNiG jest możliwy poprzez adres e-mail: pomoc.przetargi@pgnig.pl lub pisemnie na adres: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 3. PGNiG wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@pgnig.plw każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione PGNiG przez osobę wnioskującą o utworzenie dla Pani/Pana konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A.
 5. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez PGNiG obejmuje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, a także – w przypadku wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym - inne dane osobowe ujawnione przez Panią/Pana w zw. z udziałem w w/w postępowaniu.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane:
  1. w celu obsługi konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. na zasadach opisanych w Regulaminie, w tym w celu umożliwienia udziału w postępowaniu zakupowym i kontaktu z zamawiającym – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679);
  2. w przypadku udziału Użytkownika w postępowaniu zakupowym, w celu jego przeprowadzenia i wyboru najkorzystniejszej oferty – dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PGNiG na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przede wszystkim Prawa zamówień publicznych, przepisów podatkowych i rachunkowych; podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679;
  3. w przypadku udziału Użytkownika w postępowaniu zakupowym, w celu jego przeprowadzenia i wyboru najkorzystniejszej oferty – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność danych do wykonania umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679);
  4. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PGNiG (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu PGNiG dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 7. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz PGNiG usługi niezbędne do prowadzenia konta w Systemie. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi, do czasu usunięcia konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres niezbędny do wykonania zawartej umowy (w razie wyboru złożonej oferty), a także o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 10. W przypadku, gdy Użytkownik weźmie udział w postępowaniu zakupowym prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych, a wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia 2016/679 (dostęp do danych), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, PGNiG może żądać od Użytkownika wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 11. W stosunku do Użytkowników biorących udział w postępowaniu zakupowym prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych, wystąpienie przez te osoby do PGNiG z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia 2016/679), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 12. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jego/jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
Ostrzeżenie

Numer postępowaniaNazwa postępowaniaJednostka organizacyjnaRodzaj zamówieniaTermin składania ofert/wniosków
Dostawa części na potrzeby utrzymania sprawności systemu detekcji ognia i gazuOddział w Zielonej GórzeDostawy2021-12-09
Sznicowanie, cięcie rur na potrzeby prac PGNiG S.A.Oddział Geologii i EksploatacjiUsługi2021-12-09
Dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do instalacji technologicznych EC Oddział w Zielonej GórzeDostawy2021-12-09
Zakup części zamiennych do pomp firmy CheckPoint dla PGNiG S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej Górze. Oddział w Zielonej GórzeDostawy2021-12-10
Dodatek nr 1 do dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne w związku z wtłaczaniem wód złożowych do dolomitu głównego złoża ropy naftowej Kamień MałyOddział Geologii i EksploatacjiUsługi2021-12-10
Dodatek nr 3 do dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym wtłaczaniem wód złożowych do warstw czerwonego spągowca złoża gazu ziemnego PaproćOddział Geologii i EksploatacjiUsługi2021-12-10
Dostawa narzędzi warsztatowych dla komórek organizacyjnych PGNiG S.A. Oddział w Zielonej GórzeOddział w Zielonej GórzeDostawy2021-12-13
Dostawa narzędzi wiertniczych niezbędnych do realizacji otworu wiertniczego Lubycza Królewska 2Oddział Geologii i EksploatacjiDostawy2021-12-13
Utrzymanie i serwis Narzędzia do raportowania ESEF AMANA Smart NotesCentralaUsługi2021-12-13
Dostawa świdrów wiertniczych podczas realizacji otworu Rogusko 1kOddział Geologii i EksploatacjiDostawy2021-12-13
Remont wyposażenia napowierzchniowego odwiertów na KGZ Żołynia, KGZ Hurko i OZG Przeworsk.Oddział w SanokuUsługi2021-12-14
Obsługa handlowa i eksploatacyjna stacji tankowania pojazdów samochodowych sprężonym gazem ziemnym CNG w Świdniku Centrala Spółki PGNiG ODUsługi2021-12-14
Świadczenie usługi handlowej i eksploatacyjnej stacji CNG we WrocławiuCentrala Spółki PGNiG ODUsługi2021-12-15
Zakup środka pianotwórczegoOddział w Zielonej GórzeDostawy2021-12-15
Zakup wsparcia technicznego NetApp FAS 2620.Oddział w Zielonej GórzeUsługi2021-12-16
Dzierżawa butlowozu do przewozu sprężonego gazu ziemnego (CNG)Centrala Spółki PGNiG ODUsługi2021-12-16
Wykonanie przeglądu i uruchomienie instalacji jednostopniowego-niskoprędkościowego elektrycznego odsalacza ropy naftowejOddział w Zielonej GórzeUsługi2021-12-17
Zakup preparatów chemii warsztatowej NCH (m.in. zmywaczy, odrdzewiaczy, smarów) dla jednostek PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej GórzeOddział w Zielonej GórzeDostawy2021-12-17
Budowa budynku magazynowego z zapleczem administracyjno-socjalnym na terenie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów.Oddział w Zielonej GórzeRoboty budowlane2021-12-17
Oznakowanie BOK 2021Centrala Spółki PGNiG ODUsługi2021-12-17
Wykonanie demontażu oprzyrządowania głowicy eksploatacyjnej dla odwiertów znajdujących się w okolicach Kopalni Przemyśl, Kopalni Mirocin oraz Kopalni ŁąktaOddział Geologii i EksploatacjiUsługi2021-12-20
Wykonanie prac przygotowawczych, pełnienie nadzoru nad pracami przygotowawczymi i rekultywacyjnymi, wykonanie ekspertyz – operatów drogi dojazdowej, wykonanie ekspertyz – operatów stanu technicznego budynków; opracowanie opinii geotechnicznej dla otworu wiertniczego Lubycza Królewska 2Oddział Geologii i EksploatacjiUsługi2021-12-20
„Wykonanie prac przygotowawczych i rekultywacyjnych związanych z realizacją zadania geologicznego pn. Roszkowo 1”Oddział Geologii i EksploatacjiRoboty budowlane2021-12-20
Wykonanie prac przygotowawczych, pełnienie nadzoru nad pracami przygotowawczymi i rekultywacyjnymi, wykonanie ekspertyz – operatów drogi dojazdowej, wykonanie ekspertyz – operatów stanu technicznego budynków; opracowanie opinii geotechnicznej i sprawowanie obsługi geotechnicznej oraz przeprowadzenie badań stanu środowiska gruntowo-wodnego przy otworze Studzianki 1 przed rozpoczęciem prac, jak również po zakończeniu pracOddział Geologii i EksploatacjiRoboty budowlane2021-12-20
„Wykonywanie prac serwisowych, naprawczych, regeneracji zespołów maszyn agregatów sprężających gaz znajdujących się na obiektach technologicznych PGNiG SA w Warszawie Oddział w Sanoku oraz wsparcie wewnętrznych służb technicznych w latach 2022-2023”Oddział w SanokuUsługi2021-12-22
Zapewnienie serwisów niezbędnych do zrealizowania etapu wiercenia oraz prób dla otworu wiertniczego Lubycza Królewska 2Oddział Geologii i EksploatacjiUsługi2021-12-22
Zapewnienie serwisów niezbędnych do realizacji etapu wiercenia otworu Rogusko 1kOddział Geologii i EksploatacjiUsługi2021-12-30