Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:
Dane osobowe pozyskane przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa (dalej jako „PGNiG” lub „Zamawiający”) w związku z prowadzonym postępowaniem będą ujawniane na zasadach określonych w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych (PZP), z wyjątkiem przypadków wyłączających obowiązek ich ujawnienia, w szczególności w przypadkach określonych w art. 8 ust. 4 pkt 1) PZP.Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania osób, których dane osobowe zawarte są w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu, o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Zamawiającego („Członkowie Personelu”). Wykonawca informuje te osoby, że:
 1. Administratorem danych osobowych Członka Personelu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 2. Kontakt z PGNiG jest możliwy pisemnie na adres Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 3. Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Dane osobowe Członka Personelu zostały udostępnione Zamawiającemu przez pracodawcę (podmiot zatrudniający) Członka Personelu, w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia.
 5. Zakres przekazanych danych osobowych obejmuje:
  1. Dane osobowe Członka Personelu będą przetwarzane:
   1. w celu prowadzenia postępowania, o którym mowa w pkt 4, w tym wyboru najkorzystniejszej oferty, a w razie wyboru oferty – także wykonania umowy zawartej na skutek udzielonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Zamawiającego oraz pracodawcy (podmiotu zatrudniającego) Członka Personelu (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu Zamawiającemu przeprowadzenia postępowania i wykonania zawartej umowy;
   2. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa zamówień publicznych – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO.
  2. Dane osobowe Członka Personelu mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Zamawiającego usługi niezbędne do wykonania umowy zawartej z pracodawcą (podmiotem zatrudniającym) Członka Personelu, a w stosowanych przypadkach także podmiotom uzyskującym dostęp do danych w oparciu o przepisy z zakresu jawności informacji publicznej oraz postępowań prowadzonych w oparciu o prawo zamówień publicznych.
  3. Dane osobowe Członka Personelu będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania oraz, w razie wyboru złożonej oferty, wykonania zawartej umowy w oparciu o udzielone zamówienie. Po tym czasie dane osobowe będą przetwarzane tylko w zakresie i przez czas wynikający z właściwych przepisów prawa.
  4. Członkowi Personelu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Prawa te mogą być ograniczone w zakresie określonym we właściwych przepisach prawa.
  5. Członkowi Personelu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  6. Członkowi Personelu przysługuje ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt 5.1.1 powyżej, z przyczyn związanych z jego/jej szczególną sytuacją.
  7. Zamawiający nie zamierza przekazywać danych osobowych Członka Personelu do państw trzecich. Dane osobowe Członka Personelu, w zakresie w jakim zostały zawarte w złożonej dokumentacji, mogą być przekazywane do państw trzecich wyłącznie w przypadku wykonywania przez Zamawiającego obowiązków związanych z ujawnianiem dokumentacji postępowania, na podstawie art. 49 ust. 1 pkt d) RODO.
 6. Wykonawca będący osobą fizyczną, przystępując do postępowania potwierdza, że jest świadomy tego, że:
  1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
  2. Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
  3. Dane osobowe Wykonawcy w niezbędnym zakresie będą przetwarzane:
   1. w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych (w stosownych przypadkach) – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit c RODO;
   2. w razie zawarcia umowy - dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym na podstawie innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych (w stosownych przypadkach) oraz z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO;
   3. w razie zawarcia umowy – w celu jej wykonania podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest Wykonawca lub podjęcie działań na żądanie podmiotu danych przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   4. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PGNiG (art. 6 ust. 1 lit f RODO); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu PGNiG dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzonym postępowaniem zakupowym i wykonaniem umowy.
  4. Dane osobowe Wykonawcy będą przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Zamawiającego usługi niezbędne do wykonania umowy, takie jak usług księgowe i prawne . W stosowanych przypadkach dane osobowe będą także przekazywane podmiotom uzyskującym dostęp do danych w oparciu o przepisy z zakresu jawności informacji publicznej oraz postępowań prowadzonych w oparciu o PZP, w zakresie przewidzianym przez te przepisy.
  5. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania. Okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres wykonywania umowy (w razie wyboru złożonej oferty), a także o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Zamawiającego. Po tym okresie dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości.
  6. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Prawa te mogą być ograniczone w zakresie określonym we właściwych przepisach prawa.
  7. Wykonawcy przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  8. Podanie danych jest wymagane przez Zamawiającego zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych w celu rozpatrzenia oferty oraz zawarcia i wykonania umowy. Brak podania danych będzie skutkował niemożliwością udziału w postępowaniu oraz wykonania umowy w razie wyboru oferty Wykonawcy.
  9. Zamawiający nie zamierza przekazywać danych osobowych Wykonawcy do państw trzecich Dane osobowe Wykonawcy, w zakresie w jakim zostały zawarte w złożonej dokumentacji, mogą być przekazywane do państw trzecich wyłącznie w przypadku wykonywania przez Zamawiającego obowiązków związanych z ujawnianiem dokumentacji postępowania, na podstawie art. 49 ust. 1 pkt d) RODO.
Ostrzeżenie

Zamówienia niepodlegające ustawie o zamówieniach publicznych
Aby wyświetlić postępowanie spełniające określone kryteria, wypełnij poniższy formularz. W tabeli pod formularzem otrzymasz listę wyników spełniających żądane kryteria
 • WSZYSTKIE
 • PGNiG SA
 • PGNiG SA, Centrala - CS
 • PGNiG SA, Oddział CLPB - OL
 • PGNiG SA, Oddział Geologii i Eksploatacji - GE
 • PGNiG SA, Oddział Obrotu Hurtowego - OH
 • PGNiG SA, Oddział Operatorski w Pakistanie - ZOP
 • PGNiG SA, Oddział Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego w Krakowie - OR
 • PGNiG SA, Oddział w Odolanowie - OO
 • PGNiG SA, Oddział w Sanoku - OS
 • PGNiG SA, Oddział w Zielonej Górze - OZ
 • PGNiG SA, Oddział Zjednoczone Emiraty Arabskie - ZEA
 • PGNiG SA, Ośrodek Kopalń Ostrów Wlkp. - OKT
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Centrala Spółki PGNiG OD - OD
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Dolnośląski - RD
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Górnośląski - RG
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Karpacki - RK
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Mazowiecki - RM
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Pomorski - RP
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Wielkopolski - RW
Numer sprawyPostępowanie w sprawieJednostka organizacyjnaTermin składania ofert/wniosków
NL/PGNG/19/2551/OZ/EUWsparcie techniczne oraz usuwanie awarii kompresorów gazu typu HOFIM RB 35-5 firmy MAN.Oddział w Zielonej Górze2019-09-30
NP/OD/19/2663/OD/HCRozbudowa stacji CNG RzeszówCentrala Spółki PGNiG OD2019-10-11
NP/PGNG/19/2775/GE/DWRUsługa zapewnienia zabezpieczeń wylotu otworu Nowe Sady 1.Oddział Geologii i Eksploatacji2019-09-20
NP/PGNG/19/2718/CS/FEWdrożenie CMDB w PGNiG SACentrala2019-09-20
NL/PGNG/19/2835/OZ/EUDostawa fabrycznie nowych, oryginalnych zaworów nadawczych tłoka ze Stali Super DuplexOddział w Zielonej Górze2019-09-26
NL/PGNG/19/2837/OS/EURemont budynku chemicznego na terenie Zespołu Magazynów w Sanoku.Oddział w Sanoku2019-09-18
NP/OD/19/2809/OD/WAAOKRemont systemy sygnalizacji pożarowej w budynku w Lublinie przy ul. Olszewskiego 2BCentrala Spółki PGNiG OD2019-09-20
NP/OD/19/2853/OD/WABBieżące utrzymanie budynków i urządzeń w PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region WielkopolskiCentrala Spółki PGNiG OD2019-09-20
NP/PGNG/19/2847/GE/GEWykonanie prac przygotowawczych i rekultywacyjnych związanych z realizacją otworu Bielszowice 1K i 2H Oddział Geologii i Eksploatacji2019-09-23
NP/PGNG/19/2690/CS/WERozbiórka budynku i zbiornika - Ziębice ul. Gazowa 6aCentrala2019-09-20
NL/PGNG/19/2859/OS/EUZakup wymiennika płytowego TEG-gaz i reduktora walcowego dla PGNiG SA Oddział w SanokuOddział w Sanoku2019-09-24
NP/PGNG/19/2855/GE/DGGPrzetwarzanie i interpretacja danych sejsmicznych 3D Rokietnica EOddział Geologii i Eksploatacji2019-09-25
NL/PGNG/19/2869/OZ/TRUDostawa fabrycznie nowych, oryginalnych zaworów kulowychOddział w Zielonej Górze2019-09-24
NP/PGNG/19/2733/GE/DWRZapewnienie serwisów niezbędnych do zrealizowania etapu wiercenia oraz prób dla otworów wiertniczych Kramarzówka 2 i Kramarzówka 3.Oddział Geologii i Eksploatacji2019-09-27
NL/PGNG/19/2870/GE/DISPrzebudowa wyposażenia przyodwiertowego Przemyśl 100, 121, 253 – KGZ Przemyśl WschódOddział Geologii i Eksploatacji2019-09-25
NP/PGNG/19/2584/CS/WSoperaty szacunkoweCentrala2019-09-24
NL/PGNG/19/2878/OZ/EUDostawa fabrycznie nowego, oryginalnego, oryginalnie zapakowanego zaworu zwrotnego firmy DFTOddział w Zielonej Górze2019-09-24
NL/PGNG/19/2883/OZ/EUZakup aparatu do oznaczania temperatury płynięcia i mętnienia.Oddział w Zielonej Górze2019-09-30
NL/PGNG/19/2879/OZ/EUDostawa części zamiennych do kompresora typ WRVH 204-14550 marki Howden.Oddział w Zielonej Górze2019-09-26
NL/PGNG/19/2881/OS/EURemont dwóch stacji transformatorowych zasilających KRN Wańkowa - stacja nr.2 Ropienka oraz stacja nr.3 BrelikówOddział w Sanoku2019-09-27
NL/PGNG/19/2904/OZ/EUWykonanie układów odpowietrzenia skrzyni korbowej silników CaterpillarOddział w Zielonej Górze2019-10-03
NP/OD/19/2893/OD/WAAOKWykonanie prac remontowych w budynkach PGNiG OD Regionu Karpackiego Centrala Spółki PGNiG OD2019-09-26
NL/PGNG/19/2898/OZ/EUWykonanie przeglądów serwisowych dwóch kompresorów firmy SIAD.Oddział w Zielonej Górze2019-10-02
NL/PGNG/19/2915/OR/ORRemont balustrad klatki schodowej nr 2 w budynku biurowym w Krakowie przy ul. Ignacego Łukasiewicza 3Oddział Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego w Krakowie2019-10-02
NP/OD/19/2858/OD/HRBWybór dostawców wyposażenia BOKCentrala Spółki PGNiG OD2019-09-26