Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:
Dane osobowe pozyskane przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa (dalej jako „PGNiG” lub „Zamawiający”) w związku z prowadzonym postępowaniem będą ujawniane na zasadach określonych w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych (PZP), z wyjątkiem przypadków wyłączających obowiązek ich ujawnienia, w szczególności w przypadkach określonych w art. 8 ust. 4 pkt 1) PZP.Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania osób, których dane osobowe zawarte są w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu, o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Zamawiającego („Członkowie Personelu”). Wykonawca informuje te osoby, że:
 1. Administratorem danych osobowych Członka Personelu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 2. Kontakt z PGNiG jest możliwy pisemnie na adres Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 3. Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Dane osobowe Członka Personelu zostały udostępnione Zamawiającemu przez pracodawcę (podmiot zatrudniający) Członka Personelu, w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia.
 5. Zakres przekazanych danych osobowych obejmuje:
  1. Dane osobowe Członka Personelu będą przetwarzane:
   1. w celu prowadzenia postępowania, o którym mowa w pkt 4, w tym wyboru najkorzystniejszej oferty, a w razie wyboru oferty – także wykonania umowy zawartej na skutek udzielonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Zamawiającego oraz pracodawcy (podmiotu zatrudniającego) Członka Personelu (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu Zamawiającemu przeprowadzenia postępowania i wykonania zawartej umowy;
   2. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa zamówień publicznych – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO.
  2. Dane osobowe Członka Personelu mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Zamawiającego usługi niezbędne do wykonania umowy zawartej z pracodawcą (podmiotem zatrudniającym) Członka Personelu, a w stosowanych przypadkach także podmiotom uzyskującym dostęp do danych w oparciu o przepisy z zakresu jawności informacji publicznej oraz postępowań prowadzonych w oparciu o prawo zamówień publicznych.
  3. Dane osobowe Członka Personelu będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania oraz, w razie wyboru złożonej oferty, wykonania zawartej umowy w oparciu o udzielone zamówienie. Po tym czasie dane osobowe będą przetwarzane tylko w zakresie i przez czas wynikający z właściwych przepisów prawa.
  4. Członkowi Personelu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Prawa te mogą być ograniczone w zakresie określonym we właściwych przepisach prawa.
  5. Członkowi Personelu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  6. Członkowi Personelu przysługuje ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt 5.1.1 powyżej, z przyczyn związanych z jego/jej szczególną sytuacją.
  7. Zamawiający nie zamierza przekazywać danych osobowych Członka Personelu do państw trzecich. Dane osobowe Członka Personelu, w zakresie w jakim zostały zawarte w złożonej dokumentacji, mogą być przekazywane do państw trzecich wyłącznie w przypadku wykonywania przez Zamawiającego obowiązków związanych z ujawnianiem dokumentacji postępowania, na podstawie art. 49 ust. 1 pkt d) RODO.
 6. Wykonawca będący osobą fizyczną, przystępując do postępowania potwierdza, że jest świadomy tego, że:
  1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
  2. Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
  3. Dane osobowe Wykonawcy w niezbędnym zakresie będą przetwarzane:
   1. w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych (w stosownych przypadkach) – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit c RODO;
   2. w razie zawarcia umowy - dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym na podstawie innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych (w stosownych przypadkach) oraz z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO;
   3. w razie zawarcia umowy – w celu jej wykonania podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest Wykonawca lub podjęcie działań na żądanie podmiotu danych przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   4. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PGNiG (art. 6 ust. 1 lit f RODO); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu PGNiG dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzonym postępowaniem zakupowym i wykonaniem umowy.
  4. Dane osobowe Wykonawcy będą przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Zamawiającego usługi niezbędne do wykonania umowy, takie jak usług księgowe i prawne . W stosowanych przypadkach dane osobowe będą także przekazywane podmiotom uzyskującym dostęp do danych w oparciu o przepisy z zakresu jawności informacji publicznej oraz postępowań prowadzonych w oparciu o PZP, w zakresie przewidzianym przez te przepisy.
  5. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania. Okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres wykonywania umowy (w razie wyboru złożonej oferty), a także o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Zamawiającego. Po tym okresie dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości.
  6. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Prawa te mogą być ograniczone w zakresie określonym we właściwych przepisach prawa.
  7. Wykonawcy przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  8. Podanie danych jest wymagane przez Zamawiającego zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych w celu rozpatrzenia oferty oraz zawarcia i wykonania umowy. Brak podania danych będzie skutkował niemożliwością udziału w postępowaniu oraz wykonania umowy w razie wyboru oferty Wykonawcy.
  9. Zamawiający nie zamierza przekazywać danych osobowych Wykonawcy do państw trzecich Dane osobowe Wykonawcy, w zakresie w jakim zostały zawarte w złożonej dokumentacji, mogą być przekazywane do państw trzecich wyłącznie w przypadku wykonywania przez Zamawiającego obowiązków związanych z ujawnianiem dokumentacji postępowania, na podstawie art. 49 ust. 1 pkt d) RODO.
Ostrzeżenie

Zamówienia niepodlegające ustawie o zamówieniach publicznych
Aby wyświetlić postępowanie spełniające określone kryteria, wypełnij poniższy formularz. W tabeli pod formularzem otrzymasz listę wyników spełniających żądane kryteria
 • WSZYSTKIE
 • PGNiG SA
 • PGNiG SA, Centrala - CS
 • PGNiG SA, Oddział CLPB - OL
 • PGNiG SA, Oddział Geologii i Eksploatacji - GE
 • PGNiG SA, Oddział Obrotu Hurtowego - OH
 • PGNiG SA, Oddział Operatorski w Pakistanie - ZOP
 • PGNiG SA, Oddział Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego w Krakowie - OR
 • PGNiG SA, Oddział w Odolanowie - OO
 • PGNiG SA, Oddział w Sanoku - OS
 • PGNiG SA, Oddział w Zielonej Górze - OZ
 • PGNiG SA, Ośrodek Kopalń Ostrów Wlkp. - OKT
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Centrala Spółki PGNiG OD - OD
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Dolnośląski - RD
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Górnośląski - RG
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Karpacki - RK
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Mazowiecki - RM
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Pomorski - RP
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Wielkopolski - RW
Numer sprawyPostępowanie w sprawieJednostka organizacyjnaTermin składania ofert/wniosków
NP/PGNG/19/1829/CS/WDDokumentacja projektowa modernizacji parteru budynku biurowo–magazynowego C7 na terenie przy ulicy M. Kasprzaka 25 w Warszawie. Centrala2019-03-22
NP/PGNG/19/0014/GE/DWRZapewnienie serwisów niezbędnych do zrealizowania etapu wiercenia dla otworu wiertniczego Granówko 1Oddział Geologii i Eksploatacji2019-04-03
NP/PGNG/19/1809/CS/FEZakup telefonów komórkowych, tabletów oraz modemówCentrala2019-03-22
NP/OD/19/1845/RD/SBModernizacja pomieszczeń Biura Obsługi Klienta zlokalizowanego w Bolesławcu, przy ul. Staszica 8Region Dolnośląski2019-03-22
NP/PGNG/19/1865/CS/WDZakup i montaż agregatu GHP w budynku C14 przy ul. M. Kasprzaka 25 w Warszawie zgodnie z dokumentacją Projektową.Centrala2019-04-02
NP/OD/19/1851/RG/SBModernizacja pomieszczeń Biur Obsługi Klienta zlokalizowanych w Kędzierzynie-Koźlu ul. Grunwaldzka 69 oraz w Krapkowicach ul. Limanowskiego 19 (projekt BOK 2.0)Region Górnośląski2019-03-27
NL/PGNG/19/1935/OZ/EUUsunięcie awarii chłodnicy powietrznej AC-5325 zabudowanej na KRNiGZ Dębno.Oddział w Zielonej Górze2019-03-21
NL/PGNG/19/1943/OZ/EU„Wymiana zużytego węgla aktywnego na nowy dla KRNiGZ Dębno oraz KRNiGZ Lubiatów”.Oddział w Zielonej Górze2019-03-22
NP/PGNG/19/1736/GE/DWRUsługi w zakresie transportu rur wydobywczych i okładzinowych, głowic, świdrów, więźb i innego asortymentu z Baz Rurowych PGNiG SA OGiE na otwory wiertnicze wykonywane przez PGNiG SAOddział Geologii i Eksploatacji2019-03-21
NL/PGNG/19/1926/GE/DISZagospodarowanie odwiertów Gnojnica 2K, 3K – OZG Góra Ropczycka - KGZ Czarna SędziszowskaOddział Geologii i Eksploatacji2019-04-02
NP/OD/19/1945/OD/WAB„Usługa sprzątania Biura Obsługi Klienta w CH Avenida (ul. Matyi 2, 61-586 Poznań)”.Centrala Spółki PGNiG OD2019-03-21
NP/PGNG/19/1906/GE/DWRPełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Prac Wiertniczych podczas realizacji otworu wiertniczego Radew 1Oddział Geologii i Eksploatacji2019-03-22
NP/PGNG/19/1950/GE/DIWykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja systemu sterowania i zabezpieczeń instalacji regeneracji TEGu z uwzględnieniem wymogów SIL w KPMG MogilnoOddział Geologii i Eksploatacji2019-04-12
NP/PGNG/19/1907/GE/DWRWykonanie prac przygotowawczych i rekultywacyjnych związanych z realizacją zadania geologicznego pn. Bystrzek-1Oddział Geologii i Eksploatacji2019-04-02
NL/PGNG/19/1955/OZ/EUModernizacja systemów sterowania Ośrodka Grupowego Grochowice oraz Ośrodka Grupowego Niechlów, przynależnych do Kopalni Gazu Ziemnego Wilków – dokumentacja projektowaOddział w Zielonej Górze2019-03-29
NP/PGNG/19/1924/OZ/EUWykonanie pomiaru stanu technicznego rur wydobywczych sondą wieloramienną oraz pomiarów Production Log wraz z interpretacją w odwiertach w 2019 roku Oddział w Zielonej Górze2019-04-02
NP/OD/19/1952/OD/WAAModernizacja Biura Obsługi Klienta w Łodzi przy ul. Składowej 35Centrala Spółki PGNiG OD2019-03-29
NP/OD/19/1909/OD/HCOZakup i dostawa oleju do sprężarek gazu wysokometanowego CNG dla 17 Stacji.Centrala Spółki PGNiG OD2019-03-27
NL/PGNG/19/1916/OS/EUSerwisowanie urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych w latach 2019 – 2020 w PGNiG SA Oddział w Sanoku Oddział w Sanoku2019-03-29
NP/PGNG/19/1965/OS/EUDostawa środka do nawaniania gazu ziemnego dla PGNiG SA Oddział w SanokuOddział w Sanoku2019-04-03
NP/OD/19/1958/RD/SBŚwiadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych na terenie działalności Regionu Dolnośląskiego Region Dolnośląski2019-03-29
NL/PGNG/19/1977/OZ/EU„Remont garażu przy ul. F. Chopina 13a w Zielonej Górze”.Oddział w Zielonej Górze2019-03-29
NL/PGNG/19/1978/OZ/EUDostawa fabrycznie nowego wkładu do podgrzewacza ropy 340-E-250 dla KRNiGZ LubiatówOddział w Zielonej Górze2019-04-03
NP/PGNG/19/1957/OZ/EUWykonanie perforacji filtra w odwiercie Lisewo 2kOddział w Zielonej Górze2019-04-04
NL/PGNG/19/1983/OZ/EUPrzebudowa rurociągów wody złożowej i rurociągu DEG-u uwodnionego Kopalni Gazu Ziemnego Kościan-BrońskoOddział w Zielonej Górze2019-03-29
NL/PGNG/19/1981/GE/DISPrzebudowa instalacji technologicznych na Ośrodkach KRN PławowiceOddział Geologii i Eksploatacji2019-04-03
NL/PGNG/19/1988/OZ/TREDostawa części na potrzeby utrzymania sprawności systemu detekcji ognia i gazu.Oddział w Zielonej Górze2019-03-29
NL/PGNG/19/1987/OZ/EUWymiana odcinka rurociągu wraz z czwórnikiem od zaworu odcinającego przy skraplaczu siarki E-486 do syfonu SP-0544 na instalacji odzysku siarki na KRNiGZ DębnoOddział w Zielonej Górze2019-04-03