Klauzula informacyjna
 • Zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. zamieszczony na stronie www.przetargi.pgnig.pl[link do Regulaminu]oraz zobowiązuję się do jego stosowania.
 • Zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w ramach Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A.
Zgodnie z art. 14 ust. 1- 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (PGNiG), ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 2. Kontakt z PGNiG jest możliwy poprzez adres e-mail: pomoc.przetargi@pgnig.pl lub pisemnie na adres: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 3. PGNiG wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@pgnig.plw każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione PGNiG przez osobę wnioskującą o utworzenie dla Pani/Pana konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A.
 5. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez PGNiG obejmuje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, a także – w przypadku wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym - inne dane osobowe ujawnione przez Panią/Pana w zw. z udziałem w w/w postępowaniu.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane:
  1. w celu obsługi konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. na zasadach opisanych w Regulaminie, w tym w celu umożliwienia udziału w postępowaniu zakupowym i kontaktu z zamawiającym – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679);
  2. w przypadku udziału Użytkownika w postępowaniu zakupowym, w celu jego przeprowadzenia i wyboru najkorzystniejszej oferty – dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PGNiG na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przede wszystkim Prawa zamówień publicznych, przepisów podatkowych i rachunkowych; podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679;
  3. w przypadku udziału Użytkownika w postępowaniu zakupowym, w celu jego przeprowadzenia i wyboru najkorzystniejszej oferty – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność danych do wykonania umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679);
  4. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PGNiG (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu PGNiG dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 7. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz PGNiG usługi niezbędne do prowadzenia konta w Systemie. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi, do czasu usunięcia konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres niezbędny do wykonania zawartej umowy (w razie wyboru złożonej oferty), a także o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 10. W przypadku, gdy Użytkownik weźmie udział w postępowaniu zakupowym prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych, a wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia 2016/679 (dostęp do danych), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, PGNiG może żądać od Użytkownika wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 11. W stosunku do Użytkowników biorących udział w postępowaniu zakupowym prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych, wystąpienie przez te osoby do PGNiG z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia 2016/679), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 12. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jego/jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
Ostrzeżenie

Numer postępowaniaNazwa postępowaniaJednostka organizacyjnaRodzaj zamówieniaTermin składania ofert/wniosków
Dostawa mieszanek wzorcowych do PGNiG S. A. w Warszawie Oddział w OdolanowieOddział w OdolanowieDostawy2022-05-30
Dostawa narzędzia i elektronarzędziOddział w Zielonej GórzeDostawy2022-05-30
Zakup urządzeń sieciowych dla systemów SEO.Oddział w Zielonej GórzeDostawy2022-05-30
Przeglądy okresowe instalacji CEMS na BGP.Oddział w Zielonej GórzeUsługi2022-05-31
Remont dachu w budynku PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Region Pomorski w Olsztynie przy ul. Knosały 1.Centrala Spółki PGNiG ODRoboty budowlane2022-05-31
Wymiana gazomierzy turbinowych na PMG StrachocinaOddział w SanokuUsługi2022-05-31
Modernizacja systemu detekcji pożaru na terenie Ośrodka Centralnego Kopalni Gazu Ziemnego Kościan-BrońskoOddział w Zielonej GórzeUsługi2022-06-02
Dostawa 3 zestawów gazodźwigów nurnikowychOddział w SanokuDostawy2022-06-02
Zakup ciągników rolniczych z osprzętemOddział w SanokuDostawy2022-06-02
Nadzór nad wykonaniem prac przygotowawczych i rekultywacyjnych oraz wykonanie opinii geotechnicznej oraz sprawowania obsługi geotechnicznej w związku z budową placu wiertni Jastrzębiec 4, Jastrzębiec 5Oddział Geologii i EksploatacjiUsługi2022-06-02
Naprawa poddozorowych zbiorników V50 OP Lubiszyn oraz OP JeniniecOddział w Zielonej GórzeUsługi2022-06-03
Budowa instalacji Power to Gas na terenie PGNIG S.A. Oddział w Odolanowie wraz z obiektami towarzyszącymi. CentralaRoboty budowlane2022-06-06
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy budowie instalacji Power To Gas w OdolanowieCentralaUsługi2022-06-06
Dostawa środków do odstraszania owadów dla PGNiG SA Oddział w SanokuOddział w SanokuDostawy2022-06-07
Dostawa środka do usuwania siarkowodoru dla PMG Swarzów Oddział w SanokuDostawy2022-06-07
Przezbrojenie odwiertu Białoboki 1 z eksploatacji samoczynnej na układ pompowany KGZ KrasneOddział Geologii i EksploatacjiRoboty budowlane2022-06-08
„Remont drogi - KRN Grobla”Oddział w SanokuRoboty budowlane2022-06-08
Odświeżanie powłok malarskich wraz z przeprowadzeniem niezbędnych prac naprawczych w budynkach administracyjnych PGNIG Oddział w SanokuOddział w SanokuUsługi2022-06-10
Regeneracja głowic do silników gazowych Waukesha VHP Oddział w Zielonej GórzeUsługi2022-06-20
Świdnica ul. Wrocławska 10 remont dachuCentralaRoboty budowlane2022-06-21