Klauzula informacyjna
 • Zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. zamieszczony na stronie www.przetargi.pgnig.pl [link do Regulaminu] oraz zobowiązuję się do jego stosowania.
 • Zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w ramach Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A.
Zgodnie z art. 14 ust. 1- 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (PGNiG), ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 2. Kontakt z PGNiG jest możliwy poprzez adres e-mail: pomoc.przetargi@pgnig.pl lub pisemnie na adres: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 3. PGNiG wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione PGNiG przez osobę wnioskującą o utworzenie dla Pani/Pana konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A.
 5. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez PGNiG obejmuje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, a także – w przypadku wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym - inne dane osobowe ujawnione przez Panią/Pana w zw. z udziałem w w/w postępowaniu.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane:
  1. w celu obsługi konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. na zasadach opisanych w Regulaminie, w tym w celu umożliwienia udziału w postępowaniu zakupowym i kontaktu z zamawiającym – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679);
  2. w przypadku udziału Użytkownika w postępowaniu zakupowym, w celu jego przeprowadzenia i wyboru najkorzystniejszej oferty – dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PGNiG na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przede wszystkim Prawa zamówień publicznych, przepisów podatkowych i rachunkowych; podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679;
  3. w przypadku udziału Użytkownika w postępowaniu zakupowym, w celu jego przeprowadzenia i wyboru najkorzystniejszej oferty – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność danych do wykonania umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679);
  4. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PGNiG (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu PGNiG dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 7. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz PGNiG usługi niezbędne do prowadzenia konta w Systemie. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi, do czasu usunięcia konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres niezbędny do wykonania zawartej umowy (w razie wyboru złożonej oferty), a także o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 10. W przypadku, gdy Użytkownik weźmie udział w postępowaniu zakupowym prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych, a wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia 2016/679 (dostęp do danych), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, PGNiG może żądać od Użytkownika wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 11. W stosunku do Użytkowników biorących udział w postępowaniu zakupowym prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych, wystąpienie przez te osoby do PGNiG z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia 2016/679), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 12. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jego/jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
Ostrzeżenie

Zamówienia niepodlegające ustawie o zamówieniach publicznych
Aby wyświetlić postępowanie spełniające określone kryteria, wypełnij poniższy formularz. W tabeli pod formularzem otrzymasz listę wyników spełniających żądane kryteria
 • WSZYSTKIE
 • PGNiG SA
 • PGNiG SA, Centrala - CS
 • PGNiG SA, Oddział CLPB - OL
 • PGNiG SA, Oddział Geologii i Eksploatacji - GE
 • PGNiG SA, Oddział Obrotu Hurtowego - OH
 • PGNiG SA, Oddział Operatorski w Pakistanie - ZOP
 • PGNiG SA, Oddział Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego w Krakowie - OR
 • PGNiG SA, Oddział w Odolanowie - OO
 • PGNiG SA, Oddział w Sanoku - OS
 • PGNiG SA, Oddział w Zielonej Górze - OZ
 • PGNiG SA, Oddział Zjednoczone Emiraty Arabskie - ZEA
 • PGNiG SA, Ośrodek Kopalń Ostrów Wlkp. - OKT
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Centrala Spółki PGNiG OD - OD
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Dolnośląski - RD
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Górnośląski - RG
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Karpacki - RK
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Mazowiecki - RM
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Pomorski - RP
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Wielkopolski - RW
Numer sprawyPostępowanie w sprawieJednostka organizacyjnaTermin składania ofert/wniosków
NP/PGNG/20/3546/CS/WDModernizacja połaci dachowych na budynku 5, C3, C6, C8, C9, C14, B1, G6 i M1 na terenie przy ulicy M. Kasprzaka 25 w Warszawie, zgodnie z dokumentacją projektowąCentrala2020-04-14
NP/PGNG/20/3605/GE/DWRZapewnienie urządzenia wiertniczego i sprzętu oraz wykonania niezbędnych prac podczas realizacji otworów wiertniczych Korzeniówek 2K Zapałów 3K.Oddział Geologii i Eksploatacji2020-04-17
NL/PGNG/20/3653/OR/DAOpracowanie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji w budynku biurowym PGNiG S.A. w Krakowie przy ul. Ignacego Łukasiewicza 3 i zrealizowanie robót na podstawie ww. dokumentacji.Oddział Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego w Krakowie2020-04-22
NP/PGNG/20/3621/GE/DWRDostawa rur okładzinowych oraz wydobywczych wraz z osprzętem dla PGNiG SAOddział Geologii i Eksploatacji2020-04-21
NP/OD/20/3659/OD/DSRISZakup i dostawa sprzętu informatycznego dla PGNiG OD sp. z o.o.Centrala Spółki PGNiG OD2020-04-14
NL/PGNG/20/3693/OZ/EUPrzegląd okresowy SUW obiektów podległych pod Oddział w Zielonej Górze”Oddział w Zielonej Górze2020-04-10
NP/PGNG/20/3618/CS/WDZakup i dostawa mebli biurowych dla PGNIG SA w latach 2020 - 2021Centrala2020-04-14
NL/PGNG/20/3697/GE/DISPrzebudowa instalacji tabletkowego osuszania gazu na OZG Osobnica 33.Oddział Geologii i Eksploatacji2020-04-20
NL/PGNG/20/3664/OS/EUŚwiadczenie usług naprawczych i regeneracyjnych zasuw klinowych i suwakowych w latach 2020 - 2021 dla PGNiG SA w Warszawie -- Oddział w Sanoku.Oddział w Sanoku2020-04-17
NP/PGNG/20/3629/GE/DWRZapewnienie serwisów niezbędnych do zrealizowania etapu wiercenia oraz prób dla otworów wiertniczych Kramarzówka 2 i Kramarzówka 3.Oddział Geologii i Eksploatacji2020-04-17
NP/PGNG/20/3731/GE/DGGPolowe prace sejsmiczne 3D OrpiszewOddział Geologii i Eksploatacji2020-04-15
NL/PGNG/20/3748/OZ/EUUtrzymanie w ruchu systemów sterowania BPCS i SIS na KRNiGZ Lubiatów, Odazotowni Grodzisk i Podziemnym Magazynie Gazu DaszewoOddział w Zielonej Górze2020-04-24
NL/PGNG/20/3640/OZ/EUWykonanie szablonowania rur wydobywczych, poboru próbek wgłębnych płynów złożowych, przerabianie rur wydobywczych, pomiarów wgłębnych ciśnienia i temperatury w odwiertach w 2020 roku w obszarze działania PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze.Oddział w Zielonej Górze2020-04-20
NL/PGNG/20/3750/OZ/EUPrzegląd i naprawa wymurówki żaroodpornej instalacji Clausa zabudowanych na terenie KRNiGZ Lubiatów, KRNiGZ Dębno oraz KRNiGZ Zielin” Część I, II i III Oddział w Zielonej Górze2020-04-17
NP/PGNG/20/3737/OZ/EUDostawa propanu technicznego w latach 2020-2022 dla PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej GórzeOddział w Zielonej Górze2020-04-22
NP/PGNG/20/3624/CS/WH„Świadczenie usług przewozowych w systemie bezgotówkowym, na rzecz pracowników Centrali PGNiG SA”.Centrala2020-04-10
NL/PGNG/20/3752/OZ/EULegalizacja butli ciśnieniowych na gaz Inergen, wymiana zaworów butlowych i węży przyłączeniowych na KRNiGZ LubiatówOddział w Zielonej Górze2020-04-15
NL/PGNG/20/3745/GE/DISWykonanie robót budowlano – montażowych dla zadania pn.: „Zagospodarowanie odwiertów Sędziszów 38K, 39K OZG Sędziszów – KGZ Czarna Sędziszowska”.Oddział Geologii i Eksploatacji2020-04-28
NL/PGNG/20/3754/OZ/EURemont silników Caterpillar dla KGZ RadlinOddział w Zielonej Górze2020-04-23
NP/PGNG/20/3644/CS/WDOpracowanie dokumentacji projektowej w branży sanitarnej dla bud. I1, I9, I10, C1, C6, C11, G1, C15, C4, L1Centrala2020-04-17
NL/PGNG/20/3759/OZ/EUUtrzymanie w ruchu systemu monitoringu elektroenergetycznego na KRNiGZ LubiatówOddział w Zielonej Górze2020-04-15
NL/PGNG/20/3760/OZ/EUPrzegląd systemu napięcia gwarantowanego na terenie Odazotowni Grodzisk oraz Mieszalni Gazu GrodziskOddział w Zielonej Górze2020-04-15
NL/PGNG/20/3714/OZ/EURemediacja gruntu metodą "ex situ" na terenie OC Bukowiec KRNiGZ Młodasko.Oddział w Zielonej Górze2020-04-17
NP/PGNG/20/3701/OZ/EUDostawa olejów do urządzeń technologicznych.Oddział w Zielonej Górze2020-04-17
NL/PGNG/20/3761/OZ/EUPrzygotowanie urządzeń instalacji technologicznych i zbiorników magazynowych LPG do rewizji wewnętrznych oraz wykonanie prób ciśnieniowych na Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego LubiatówOddział w Zielonej Górze2020-04-21
NL/PGNG/20/3768/OZ/EUZakup opraw oświetleniowych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby PGNiG SA O/ZGOddział w Zielonej Górze2020-04-10
NL/PGNG/20/3757/GE/DISPrzezbrojenie odwiertów Gosławice – 1 i Wierzchosławice – 5 z eksploatacji samoczynnej na układ pompowany – KRNiGZ Tarnów IOddział Geologii i Eksploatacji2020-04-21
NL/PGNG/20/3772/OZ/EURemont zbiornika siarki T-0550 na terenie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego DębnoOddział w Zielonej Górze2020-04-22
NL/PGNG/20/3762/GE/DISPodłączenie odwiertów Żołynia 40, 72, 25 do gazociągu relacji Dębno-Chałupki Dębniańskie – KGZ ŻołyniaOddział Geologii i Eksploatacji2020-04-17
NP/PGNG/20/3660/GE/DWRZapewnienie serwisów niezbędnych do zrealizowania etapu wiercenia dla otworu wiertniczego Zapałów 3KOddział Geologii i Eksploatacji2020-04-15
NL/PGNG/20/3780/OZ/EUZakup części zamiennych do pomp CPC dla KRNiGZ DębnoOddział w Zielonej Górze2020-04-14
NP/PGNG/20/3716/CS/PBWsparcie w realizowaniu strategii komunikacji wewnętrznej PGNIGCentrala2020-04-16
NP/PGNG/20/3783/OS/EUZakup zaworów na wymianę w instalacjachOddział w Sanoku2020-04-21
NL/PGNG/20/3785/OZ/EUWykonanie nowych oraz naprawa Izolacji termicznych na terenie jednostek organizacyjnych PGNiG S.A. Warszawa Oddział w Zielonej GórzeOddział w Zielonej Górze2020-04-14
NP/GK/20/3674/CS/WFŚwiadczenie usług kurierskich miejskich dla spółek GK PGNiG Centrala2020-04-16
NP/PGNG/20/3786/GE/DWRWykonanie dokumentacji technicznej budowy/przebudowy zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 109, na plac wiertni Trzebusz 11kOddział Geologii i Eksploatacji2020-04-16
NP/PGNG/20/3735/GE/DWRWykonanie prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji otworu Drozdowo 1Oddział Geologii i Eksploatacji2020-04-10
NL/PGNG/20/3789/OO/EHDostawa, montaż i uruchomienie chromatografu do analizy zawartości neopentanuOddział w Odolanowie2020-04-20
NL/PGNG/20/3795/OZ/EUModernizacja układów zasilania grzałek elektrycznych 370-E-030 i 430-E-030 na terenie KRNiGZ Lubiatów Oddział w Zielonej Górze2020-04-17
NL/PGNG/20/3800/OZ/EUNaprawa odgazowywacza wody złożowej na Ośrodku Centralnym Kopalni Gazu Ziemnego Kościan-Brońsko Oddział w Zielonej Górze2020-04-20
NP/PGNG/20/3695/GE/DWRZapewnienie serwisów niezbędnych do zrealizowania etapu wiercenia dla otworu wiertniczego Drozdowo 1Oddział Geologii i Eksploatacji2020-04-27
NL/PGNG/20/3801/OZ/EUModernizacja systemu detekcji gazu i pożaru FDPS/GDS na terenie Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice – dokumentacja projektowaOddział w Zielonej Górze2020-04-24
NL/PGNG/20/3814/OZ/EUZakup wanien wychwytowych, ociekowych, lejków i innych materiałów zabezpieczających wycieki z kopalnianych instalacji technologicznychOddział w Zielonej Górze2020-04-21
NL/PGNG/20/3817/OZ/EUDostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do instalacji technologicznej Elektrociepłowni na KRNiGZ LubiatówOddział w Zielonej Górze2020-04-23
NL/PGNG/20/3770/OS/EUDostawa farb i rozpuszczalników na potrzeby PGNiG SA Oddział w SanokuOddział w Sanoku2020-04-22