Klauzula informacyjna
 • Zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. zamieszczony na stronie www.przetargi.pgnig.pl[link do Regulaminu]oraz zobowiązuję się do jego stosowania.
 • Zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w ramach Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A.
Zgodnie z art. 14 ust. 1- 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (PGNiG), ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 2. Kontakt z PGNiG jest możliwy poprzez adres e-mail: pomoc.przetargi@pgnig.pl lub pisemnie na adres: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 3. PGNiG wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@pgnig.plw każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione PGNiG przez osobę wnioskującą o utworzenie dla Pani/Pana konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A.
 5. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez PGNiG obejmuje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, a także – w przypadku wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym - inne dane osobowe ujawnione przez Panią/Pana w zw. z udziałem w w/w postępowaniu.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane:
  1. w celu obsługi konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. na zasadach opisanych w Regulaminie, w tym w celu umożliwienia udziału w postępowaniu zakupowym i kontaktu z zamawiającym – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679);
  2. w przypadku udziału Użytkownika w postępowaniu zakupowym, w celu jego przeprowadzenia i wyboru najkorzystniejszej oferty – dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PGNiG na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przede wszystkim Prawa zamówień publicznych, przepisów podatkowych i rachunkowych; podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679;
  3. w przypadku udziału Użytkownika w postępowaniu zakupowym, w celu jego przeprowadzenia i wyboru najkorzystniejszej oferty – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność danych do wykonania umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679);
  4. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PGNiG (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu PGNiG dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 7. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz PGNiG usługi niezbędne do prowadzenia konta w Systemie. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi, do czasu usunięcia konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres niezbędny do wykonania zawartej umowy (w razie wyboru złożonej oferty), a także o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 10. W przypadku, gdy Użytkownik weźmie udział w postępowaniu zakupowym prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych, a wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia 2016/679 (dostęp do danych), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, PGNiG może żądać od Użytkownika wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 11. W stosunku do Użytkowników biorących udział w postępowaniu zakupowym prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych, wystąpienie przez te osoby do PGNiG z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia 2016/679), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 12. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jego/jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
Ostrzeżenie
 • PL
 • EN
 • PL
 • EN

Numer postępowaniaNazwa postępowaniaJednostka organizacyjnaRodzaj zamówieniaTermin składania ofert/wniosków
Szycie mundurów górniczych galowych (postępowanie dla wszystkich jednostek)Orlen S.A. - Oddział Centralny PGNiG w WarszawieUsługi2024-07-26
UMOWA O ŚWIADCZENIE OBSŁUGI SERWISOWEJ STACJI CNGCentrala Spółki PGNiG ODUsługi2024-07-30
Remont śluz nadania i odbioru tłoków czyszczących na rurociągu relacji strefa przyodwiertowa Mostno-9H – Ośrodek Centralny Barnówko, przynależnym do Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego (KRNiGZ) DębnoOrlen S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej GórzeUsługi2024-07-31
Modernizacja systemu detekcji wycieku rurociągów (LDS) Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego DębnoOrlen S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej GórzeUsługi2024-07-31
Remont izolacji termicznej instalacji technologicznej na KGZ Żołynia, OZG Dębno, OZG Chałupki DębniańskieOrlen S.A. - Oddział PGNiG w SanokuUsługi2024-07-31
„Remont linii zasilającej do odwiertu W-263 Węglówka I”Orlen S.A. - Oddział PGNiG w SanokuRoboty budowlane2024-07-31
Dostawa wody pitnej źródlanej w butlach o pojemności 18,9 litra dla pracowników Orlen S.A Oddział PGNiG w Zielonej Górze na lata 2024-2026Orlen S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej GórzeDostawy2024-07-31
Wykonanie remontu głównego zestawu tłocznego nr B zainstalowanego na Odazotowni Grodzisk.Orlen S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej GórzeUsługi2024-07-31
Remont dróg do odwiertów na kop. Maćkowice i kop. TuligłowyOrlen S.A. - Oddział PGNiG w SanokuRoboty budowlane2024-07-31
Dostawa cylindrów do kompresorów firmy Dresser RandOrlen S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej GórzeDostawy2024-07-31
Remont posadzek, nawierzchni i schodów budynków technicznych na terenie Podziemnego Magazynu Gazu WierzchowiceOrlen S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej GórzeRoboty budowlane2024-07-31
Dostawa zaworów kulowych kołnierzowych DN25 - 3 sztukiOrlen S.A. - Oddział PGNiG w OdolanowieDostawy2024-07-31
Regeneracja siłowników Bettis dla Odazotownia GrodziskOrlen S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej GórzeUsługi2024-08-01
Naprawa pompy do zatłaczania wody złożowej FMC M1312 API dla OG SulisławOrlen S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej GórzeUsługi2024-08-01
Dostawa nowych, oryginalnych, oryginalnie zapakowanych części zamiennych do kompresorów firmy Dresser RandOrlen S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej GórzeDostawy2024-08-01
Zakup usług magazynowaniaCentrala Spółki PGNiG ODUsługi2024-08-01
Przegląd i konserwacja falowników firmy ABB na jednostkach ORLEN S.A. – Oddział PGNiG w Sanoku.Orlen S.A. - Oddział PGNiG w SanokuUsługi2024-08-02
Modernizacja blokad technologicznych 1PEA243, 2PEA243Orlen S.A. - Oddział PGNiG w OdolanowieUsługi2024-08-02
Zabezpieczenie osuwiska na terenie OG II PMG StrachocinaOrlen S.A. - Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG w WarszawieRoboty budowlane2024-08-05
Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie strefy sekretariatu w budynku biurowym PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. zlokalizowanym przy ul. Gazowej 3 we Wrocławiu. Centrala Spółki PGNiG ODUsługi2024-08-05
Wykonanie prac spawalniczych na instalacjach technologicznych dla Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego DębnoOrlen S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej GórzeUsługi2024-08-06
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego oraz projektu wzmocnienia obiektu mostowego zlokalizowanego na działce nr 1482 w m. Biały Bór, gmina Przecław, na drodze dojazdowej do placu wiertni Ocieka-3.Orlen S.A. - Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG w WarszawieUsługi2024-08-06
Dostawa cylindrów do sprężarek ARIL typu JGK-4 w KościanieOrlen S.A. - Oddział PGNiG w OdolanowieDostawy2024-08-06
Rozbudowa instalacji załadunku siarki płynnej na Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego DębnoOrlen S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej GórzeRoboty budowlane2024-08-06
Zakup materiałów eksploatacyjnych producenta CortemOrlen S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej GórzeDostawy2024-08-06
Zakup prewentera do tłoczkowania – zestaw firmy NOV (Elmar)Orlen S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej GórzeDostawy2024-08-07
Dostawa zaworów kulowych z siłownikami pneumatycznymiOrlen S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej GórzeDostawy2024-08-07
Dostawa olejów przemysłowych i środków smarnych Orlen S.A. - Oddział PGNiG w SanokuDostawy2024-08-08
Remont budynku "P" we Wrocławiu przy ulicy Gazowej 3 Orlen S.A. - Oddział Centralny PGNiG w WarszawieRoboty budowlane2024-08-08
Wykonanie usługi okresowego przeglądu zaworów procesowych w zabudowie podziemnej MSA z napędami dla PMG WierzchowiceOrlen S.A. - Oddział PGNiG w Zielonej GórzeUsługi2024-08-08
Modernizacja układu pomiarowego w PZO Kupno w celu dostosowania do aktualnych strumieni gazu - zadania w systemie ,,pod klucz” Orlen S.A. - Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG w WarszawieRoboty budowlane2024-08-09
Bieżące badania laboratoryjne właściwości technologicznych płuczek wiertniczych i ich analiza celem monitoringu jakości prac wykonywanych dla ORLEN S.A. w latach 2024 - 2026 przez krajowe i zagraniczne serwisy płuczkowe.Orlen S.A. - Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG w WarszawieUsługi2024-08-19
Organizacja Konkursu BHP o Puchar Dyrektora Zespołu Oddziałów PGNiG ORLEN S.AOrlen S.A. - Oddział Centralny PGNiG w WarszawieUsługi2024-08-26