Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:
Dane osobowe pozyskane przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa (dalej jako „PGNiG” lub „Zamawiający”) w związku z prowadzonym postępowaniem będą ujawniane na zasadach określonych w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych (PZP), z wyjątkiem przypadków wyłączających obowiązek ich ujawnienia, w szczególności w przypadkach określonych w art. 8 ust. 4 pkt 1) PZP.Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania osób, których dane osobowe zawarte są w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu, o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Zamawiającego („Członkowie Personelu”). Wykonawca informuje te osoby, że:
 1. Administratorem danych osobowych Członka Personelu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 2. Kontakt z PGNiG jest możliwy pisemnie na adres Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 3. Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Dane osobowe Członka Personelu zostały udostępnione Zamawiającemu przez pracodawcę (podmiot zatrudniający) Członka Personelu, w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia.
 5. Zakres przekazanych danych osobowych obejmuje:
  1. Dane osobowe Członka Personelu będą przetwarzane:
   1. w celu prowadzenia postępowania, o którym mowa w pkt 4, w tym wyboru najkorzystniejszej oferty, a w razie wyboru oferty – także wykonania umowy zawartej na skutek udzielonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Zamawiającego oraz pracodawcy (podmiotu zatrudniającego) Członka Personelu (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu Zamawiającemu przeprowadzenia postępowania i wykonania zawartej umowy;
   2. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa zamówień publicznych – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO.
  2. Dane osobowe Członka Personelu mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Zamawiającego usługi niezbędne do wykonania umowy zawartej z pracodawcą (podmiotem zatrudniającym) Członka Personelu, a w stosowanych przypadkach także podmiotom uzyskującym dostęp do danych w oparciu o przepisy z zakresu jawności informacji publicznej oraz postępowań prowadzonych w oparciu o prawo zamówień publicznych.
  3. Dane osobowe Członka Personelu będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania oraz, w razie wyboru złożonej oferty, wykonania zawartej umowy w oparciu o udzielone zamówienie. Po tym czasie dane osobowe będą przetwarzane tylko w zakresie i przez czas wynikający z właściwych przepisów prawa.
  4. Członkowi Personelu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Prawa te mogą być ograniczone w zakresie określonym we właściwych przepisach prawa.
  5. Członkowi Personelu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  6. Członkowi Personelu przysługuje ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt 5.1.1 powyżej, z przyczyn związanych z jego/jej szczególną sytuacją.
  7. Zamawiający nie zamierza przekazywać danych osobowych Członka Personelu do państw trzecich. Dane osobowe Członka Personelu, w zakresie w jakim zostały zawarte w złożonej dokumentacji, mogą być przekazywane do państw trzecich wyłącznie w przypadku wykonywania przez Zamawiającego obowiązków związanych z ujawnianiem dokumentacji postępowania, na podstawie art. 49 ust. 1 pkt d) RODO.
 6. Wykonawca będący osobą fizyczną, przystępując do postępowania potwierdza, że jest świadomy tego, że:
  1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
  2. Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
  3. Dane osobowe Wykonawcy w niezbędnym zakresie będą przetwarzane:
   1. w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych (w stosownych przypadkach) – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit c RODO;
   2. w razie zawarcia umowy - dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym na podstawie innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych (w stosownych przypadkach) oraz z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO;
   3. w razie zawarcia umowy – w celu jej wykonania podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest Wykonawca lub podjęcie działań na żądanie podmiotu danych przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   4. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PGNiG (art. 6 ust. 1 lit f RODO); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu PGNiG dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzonym postępowaniem zakupowym i wykonaniem umowy.
  4. Dane osobowe Wykonawcy będą przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Zamawiającego usługi niezbędne do wykonania umowy, takie jak usług księgowe i prawne . W stosowanych przypadkach dane osobowe będą także przekazywane podmiotom uzyskującym dostęp do danych w oparciu o przepisy z zakresu jawności informacji publicznej oraz postępowań prowadzonych w oparciu o PZP, w zakresie przewidzianym przez te przepisy.
  5. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania. Okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres wykonywania umowy (w razie wyboru złożonej oferty), a także o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Zamawiającego. Po tym okresie dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości.
  6. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Prawa te mogą być ograniczone w zakresie określonym we właściwych przepisach prawa.
  7. Wykonawcy przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  8. Podanie danych jest wymagane przez Zamawiającego zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych w celu rozpatrzenia oferty oraz zawarcia i wykonania umowy. Brak podania danych będzie skutkował niemożliwością udziału w postępowaniu oraz wykonania umowy w razie wyboru oferty Wykonawcy.
  9. Zamawiający nie zamierza przekazywać danych osobowych Wykonawcy do państw trzecich Dane osobowe Wykonawcy, w zakresie w jakim zostały zawarte w złożonej dokumentacji, mogą być przekazywane do państw trzecich wyłącznie w przypadku wykonywania przez Zamawiającego obowiązków związanych z ujawnianiem dokumentacji postępowania, na podstawie art. 49 ust. 1 pkt d) RODO.

Zamówienia niepodlegające ustawie o zamówieniach publicznych
Aby wyświetlić postępowanie spełniające określone kryteria, wypełnij poniższy formularz. W tabeli pod formularzem otrzymasz listę wyników spełniających żądane kryteria
 • WSZYSTKIE
 • PGNiG SA
 • PGNiG SA, Centrala - CS
 • PGNiG SA, Oddział CLPB - OL
 • PGNiG SA, Oddział Geologii i Eksploatacji - GE
 • PGNiG SA, Oddział Obrotu Hurtowego - OH
 • PGNiG SA, Oddział Operatorski w Pakistanie - ZOP
 • PGNiG SA, Oddział Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego w Krakowie - OR
 • PGNiG SA, Oddział w Odolanowie - OO
 • PGNiG SA, Oddział w Sanoku - OS
 • PGNiG SA, Oddział w Zielonej Górze - OZ
 • PGNiG SA, Ośrodek Kopalń Ostrów Wlkp. - OKT
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Centrala Spółki PGNiG OD - OD
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Dolnośląski - RD
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Górnośląski - RG
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Karpacki - RK
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Mazowiecki - RM
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Pomorski - RP
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Wielkopolski - RW
Numer sprawyPostępowanie w sprawieJednostka organizacyjnaTermin składania ofert
NL/PGNG/18/1315/GE/DIS„Realizacja zadania pod klucz pod nazwą – Zagospodarowanie odwiertu Gilowice 3K”Oddział Geologii i Eksploatacji2018-11-26
NP/PGNG/18/1254/GE/DWRZapewnienie serwisów niezbędnych do zrealizowania etapu wiercenia oraz prób dla otworu wiertniczego Radew 1Oddział Geologii i Eksploatacji2018-11-19
NP/OD/18/1483/OD/HRAZakup Multifunkcyjnych wyświetlaczy do Biur Obsługi Klientów PGNiG OD Centrala Spółki PGNiG OD2018-11-19
NL/PGNG/18/1566/OZ/EUNaprawa zbiorników ropy Ekspedytu BarnówkoOddział w Zielonej Górze2018-11-23
NL/PGNG/18/1567/OZ/EU„Zakup zaworów kulowych kołnierzowych firmy Gazomet dla Kopalni Gazu Ziemnego Radlin”.Oddział w Zielonej Górze2018-11-23
NP/PGNG/18/1533/OS/EZŚcieżka gazowa dla silnika gazowegoOddział w Sanoku2018-11-22
NL/PGNG/18/1562/GE/DISBudowa i przebudowa odcinka rurociągu ropy na KRN Turaszówka – złoże Potok.Oddział Geologii i Eksploatacji2018-11-19
NP/OD/18/1536/OD/HSBAZakup i dostawa materiałów i sprzętu informatycznego dla PGNiG OD sp. z o.o.Centrala Spółki PGNiG OD2018-11-28
NP/PGNG/18/1534/CS/FEZakup usługi wsparcia licencji VMwareCentrala2018-11-19
NP/PGNG/18/1555/GE/DGGPrzetwarzanie i interpretacja danych sejsmicznych 3D RusocinOddział Geologii i Eksploatacji2018-11-22
NL/PGNG/18/1580/OS/EU„Dostawa przewodu iniekcyjnego stalowego 5 000 m”Oddział w Sanoku2018-11-28
NL/PGNG/18/1586/OZ/EUWymiana elementów urządzenia nalewczego siarki na Terminalu Ekspedycyjnym WierzbnoOddział w Zielonej Górze2018-11-21
NP/PGNG/18/1553/CS/PDSukcesywne dostawy gadżetów reklamowych dla działań promocyjnych reklamowych i informacyjnych PGNiG S.A. Centrala2018-11-21
NL/PGNG/18/1544/GE/DISModernizacja systemu telewizji przemysłowej CCTV na PMG HusówOddział Geologii i Eksploatacji2018-11-30
NL/PGNG/18/1594/GE/DISModernizacja stanowisk dyspozytora na PMG Strachocina.Oddział Geologii i Eksploatacji2018-11-26
NP/PGNG/18/1590/OZ/EUDostawa gazu propan na potrzeby KRNiGZ RadoszynOddział w Zielonej Górze2018-11-27
NL/PGNG/18/1608/OZ/EUDostawa drutu do urządzenia SlickLine na potrzeby PGNiG SA Oddział w Zielonej GórzeOddział w Zielonej Górze2018-11-30
NP/PGNG/18/1579/OZ/EUDostawa części do turbiny gazowejOddział w Zielonej Górze2018-12-03
NL/PGNG/18/1610/GE/DIS„Przebudowa kotłowni pary technologicznej OZR Grobla 9. KRN Grobla.” Oddział Geologii i Eksploatacji2018-11-28
NP/PGNG/18/1626/OZ/TRRWymiana lub naprawa elementów ślusarki drzwiowej w budynkach technologicznych na terenie KRNiGZ LubiatówOddział w Zielonej Górze2018-11-27
NP/PGNG/18/1616/GE/DWRDozorowanie placów wiertni w trakcie realizacji przez PGNIG SA otworów wiertniczych Dukla 3k, Kramarzówka 3h, Kramarzówka 4h oraz Draganowa 4k Oddział Geologii i Eksploatacji2018-11-26
NL/PGNG/18/1632/OZ/EUWymiana garnków pianowych zbiorników technologicznych Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego LubiatówOddział w Zielonej Górze2018-11-29
NP/PGNG/18/1621/OZ/EUDostawa olejów do urządzeń technologicznych Oddział w Zielonej Górze2018-11-29
NL/PGNG/18/1619/OS/EUŚwiadczenie usługi odbioru wraz z zagospodarowaniem odpadu o kodzie 05 07 99 z PMG Swarzów. Oddział w Sanoku2018-11-30
NL/PGNG/18/1624/OS/EUPomiary, badania i kalibracje urządzeń elektroenergetycznych, gazometrycznych, sprzętu dielektrycznego i systemów przeciwpożarowychOddział w Sanoku2018-11-27
NL/PGNG/18/1641/OZ/EURozbiórka obiektów budowlanych OG WierzchowoOddział w Zielonej Górze2018-11-28