Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:
Dane osobowe pozyskane przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa (dalej jako „PGNiG” lub „Zamawiający”) w związku z prowadzonym postępowaniem będą ujawniane na zasadach określonych w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych (PZP), z wyjątkiem przypadków wyłączających obowiązek ich ujawnienia, w szczególności w przypadkach określonych w art. 8 ust. 4 pkt 1) PZP.Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania osób, których dane osobowe zawarte są w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu, o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Zamawiającego („Członkowie Personelu”). Wykonawca informuje te osoby, że:
 1. Administratorem danych osobowych Członka Personelu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 2. Kontakt z PGNiG jest możliwy pisemnie na adres Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 3. Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Dane osobowe Członka Personelu zostały udostępnione Zamawiającemu przez pracodawcę (podmiot zatrudniający) Członka Personelu, w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia.
 5. Zakres przekazanych danych osobowych obejmuje:
  1. Dane osobowe Członka Personelu będą przetwarzane:
   1. w celu prowadzenia postępowania, o którym mowa w pkt 4, w tym wyboru najkorzystniejszej oferty, a w razie wyboru oferty – także wykonania umowy zawartej na skutek udzielonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Zamawiającego oraz pracodawcy (podmiotu zatrudniającego) Członka Personelu (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu Zamawiającemu przeprowadzenia postępowania i wykonania zawartej umowy;
   2. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa zamówień publicznych – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO.
  2. Dane osobowe Członka Personelu mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Zamawiającego usługi niezbędne do wykonania umowy zawartej z pracodawcą (podmiotem zatrudniającym) Członka Personelu, a w stosowanych przypadkach także podmiotom uzyskującym dostęp do danych w oparciu o przepisy z zakresu jawności informacji publicznej oraz postępowań prowadzonych w oparciu o prawo zamówień publicznych.
  3. Dane osobowe Członka Personelu będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania oraz, w razie wyboru złożonej oferty, wykonania zawartej umowy w oparciu o udzielone zamówienie. Po tym czasie dane osobowe będą przetwarzane tylko w zakresie i przez czas wynikający z właściwych przepisów prawa.
  4. Członkowi Personelu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Prawa te mogą być ograniczone w zakresie określonym we właściwych przepisach prawa.
  5. Członkowi Personelu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  6. Członkowi Personelu przysługuje ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt 5.1.1 powyżej, z przyczyn związanych z jego/jej szczególną sytuacją.
  7. Zamawiający nie zamierza przekazywać danych osobowych Członka Personelu do państw trzecich. Dane osobowe Członka Personelu, w zakresie w jakim zostały zawarte w złożonej dokumentacji, mogą być przekazywane do państw trzecich wyłącznie w przypadku wykonywania przez Zamawiającego obowiązków związanych z ujawnianiem dokumentacji postępowania, na podstawie art. 49 ust. 1 pkt d) RODO.
 6. Wykonawca będący osobą fizyczną, przystępując do postępowania potwierdza, że jest świadomy tego, że:
  1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
  2. Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
  3. Dane osobowe Wykonawcy w niezbędnym zakresie będą przetwarzane:
   1. w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych (w stosownych przypadkach) – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit c RODO;
   2. w razie zawarcia umowy - dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym na podstawie innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych (w stosownych przypadkach) oraz z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO;
   3. w razie zawarcia umowy – w celu jej wykonania podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest Wykonawca lub podjęcie działań na żądanie podmiotu danych przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   4. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PGNiG (art. 6 ust. 1 lit f RODO); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu PGNiG dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzonym postępowaniem zakupowym i wykonaniem umowy.
  4. Dane osobowe Wykonawcy będą przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Zamawiającego usługi niezbędne do wykonania umowy, takie jak usług księgowe i prawne . W stosowanych przypadkach dane osobowe będą także przekazywane podmiotom uzyskującym dostęp do danych w oparciu o przepisy z zakresu jawności informacji publicznej oraz postępowań prowadzonych w oparciu o PZP, w zakresie przewidzianym przez te przepisy.
  5. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania. Okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres wykonywania umowy (w razie wyboru złożonej oferty), a także o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Zamawiającego. Po tym okresie dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości.
  6. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Prawa te mogą być ograniczone w zakresie określonym we właściwych przepisach prawa.
  7. Wykonawcy przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  8. Podanie danych jest wymagane przez Zamawiającego zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych w celu rozpatrzenia oferty oraz zawarcia i wykonania umowy. Brak podania danych będzie skutkował niemożliwością udziału w postępowaniu oraz wykonania umowy w razie wyboru oferty Wykonawcy.
  9. Zamawiający nie zamierza przekazywać danych osobowych Wykonawcy do państw trzecich Dane osobowe Wykonawcy, w zakresie w jakim zostały zawarte w złożonej dokumentacji, mogą być przekazywane do państw trzecich wyłącznie w przypadku wykonywania przez Zamawiającego obowiązków związanych z ujawnianiem dokumentacji postępowania, na podstawie art. 49 ust. 1 pkt d) RODO.
Ostrzeżenie

Zamówienia niepodlegające ustawie o zamówieniach publicznych
Aby wyświetlić postępowanie spełniające określone kryteria, wypełnij poniższy formularz. W tabeli pod formularzem otrzymasz listę wyników spełniających żądane kryteria
 • WSZYSTKIE
 • PGNiG SA
 • PGNiG SA, Centrala - CS
 • PGNiG SA, Oddział CLPB - OL
 • PGNiG SA, Oddział Geologii i Eksploatacji - GE
 • PGNiG SA, Oddział Obrotu Hurtowego - OH
 • PGNiG SA, Oddział Operatorski w Pakistanie - ZOP
 • PGNiG SA, Oddział Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego w Krakowie - OR
 • PGNiG SA, Oddział w Odolanowie - OO
 • PGNiG SA, Oddział w Sanoku - OS
 • PGNiG SA, Oddział w Zielonej Górze - OZ
 • PGNiG SA, Oddział Zjednoczone Emiraty Arabskie - ZEA
 • PGNiG SA, Ośrodek Kopalń Ostrów Wlkp. - OKT
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Centrala Spółki PGNiG OD - OD
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Dolnośląski - RD
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Górnośląski - RG
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Karpacki - RK
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Mazowiecki - RM
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Pomorski - RP
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Region Wielkopolski - RW
Numer sprawyPostępowanie w sprawieJednostka organizacyjnaTermin składania ofert/wniosków
NP/PGNG/19/2331/GE/DWRDostawa narzędzi wiertniczych oraz akcesoriów do rur okładzinowych niezbędnych do realizacji otworu wiertniczego Dylągowa 1.Oddział Geologii i Eksploatacji2019-07-23
NP/PGNG/19/2237/GE/DWRZapewnienie serwisów niezbędnych do zrealizowania etapu wiercenia oraz prób dla otworu wiertniczego Dylągowa 1.Oddział Geologii i Eksploatacji2019-08-01
NP/PGNG/19/2306/GE/DWRZapewnienie serwisów niezbędnych do zrealizowania etapu wiercenia dla otworów wiertniczych Gnojnica 4K, Gnojnica 5KOddział Geologii i Eksploatacji2019-07-26
NL/PGNG/19/2452/OZ/EUDostawa dwóch zestawów pompowych na potrzeby PGNiG SA Oddział w Zielonej GórzeOddział w Zielonej Górze2019-07-29
NP/PGNG/19/2161/CS/WEUsługa zarządzania nieruchomościami nieprodukcyjnymi PGNiG SA 2019-2021Centrala2019-07-29
NP/PGNG/19/2186/GE/DWRDostawa narzędzi wiertniczych niezbędnych do realizacji otworu wiertniczego Nowe Sady 1Oddział Geologii i Eksploatacji2019-07-23
NP/PGNG/19/2201/GE/DWRZapewnienie serwisów niezbędnych do zrealizowania etapu wiercenia oraz prób dla otworu wiertniczego Nowe Sady 1.Oddział Geologii i Eksploatacji2019-07-29
NL/PGNG/19/2486/GE/DISWymiana komina przy kotłowni G-2. KRN Grobla zadanie w systemie pod kluczOddział Geologii i Eksploatacji2019-07-23
NP/PGNG/19/2301/GE/DWRZapewnienie serwisów niezbędnych do zrealizowania etapu wiercenia dla otworów wiertniczych Pruchnik 36 oraz Pruchnik 37KOddział Geologii i Eksploatacji2019-07-25
NL/PGNG/19/2493/OS/EURemont wyposażenia napowierzchniowego odwiertów J-147, J-13 i P-201 na KGZ Hurko.Oddział w Sanoku2019-07-23
NP/PGNG/19/2447/GE/DWRPrace szczelinowania w na odwiertach Siedleczka 14K, Chodakówka 4K oraz Kramarzówka 3HOddział Geologii i Eksploatacji2019-07-26
NL/PGNG/19/2528/GE/DISOpracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kolektora gazu DN300 – KGZ Hurko.Oddział Geologii i Eksploatacji2019-07-23
NP/OD/19/2521/OD/WAAOGModernizacja pomieszczeń Biura Obsługi Klienta zlokalizowanego w Katowicach ul. 3-go Maja 30, „Galeria Katowicka”, lokal KB 028, (Projekt BOK 2.0)Centrala Spółki PGNiG OD2019-07-22
NP/PGNG/19/2322/GE/DWRZapewnienie serwisów niezbędnych do zrealizowania etapu wiercenia oraz prób dla otworu wiertniczego Ryszkowa Wola 8.Oddział Geologii i Eksploatacji2019-07-24
NL/PGNG/19/2529/OS/EUZakup wymiennika ciepła para-gaz i wymiennika płaszczowo-płytowego TEG-gaz dla PGNiG SA Oddział w SanokuOddział w Sanoku2019-07-23
NL/PGNG/19/2539/OZ/EUPrzygotowanie do rewizji wewnętrznych urządzeń instalacji 480 – Instalacja Sulfinolu oraz urządzeń instalacji 420 – Instalacja separacji niskotemperaturowej zabudowanych na Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego LubiatówOddział w Zielonej Górze2019-07-25
NP/PGNG/19/2441/GE/DWRWykonanie prac przygotowawczych i rekultywacyjnych związanych z realizacją zadania geologicznego pn. GRODZEWO 1Oddział Geologii i Eksploatacji2019-07-23
NP/PGNG/19/2149/GE/DWRDostawa narzędzi wiertniczych na potrzeby wiercenia otworu Pławce 3/3HOddział Geologii i Eksploatacji2019-07-24
NP/PGNG/19/2390/GE/DWRWykonanie i zafiltrowanie dwóch hydrogeologicznych otworów rozpoznawczych na terenie obszaru górniczego LMG - ETAP IOddział Geologii i Eksploatacji2019-07-24
NP/PGNG/19/2346/GE/DWRWykonanie prac rekultywacyjnych związanych z realizacją zadania geologicznego pn. Ryszkowa Wola 8Oddział Geologii i Eksploatacji2019-07-22
NL/PGNG/19/2540/OZ/EUZakup zaworów nadawczych tłoka Super Duplex do solanki dla KRNiGZ DębnoOddział w Zielonej Górze2019-07-26
NL/PGNG/19/2545/OZ/EUZakup części zamiennych pomp siarki na potrzeby instalacji KRNiGZ LubiatówOddział w Zielonej Górze2019-08-05
NL/PGNG/19/2533/OO/EHDostawa, montaż i uruchomienie chromatografu do analizy zawartości neopentanuOddział w Odolanowie2019-07-31
NP/OD/19/2524/OD/WAAODModernizacja pomieszczeń Biura Obsługi Klienta zlokalizowanych w Głogowie przy Al. Wolności 52GCentrala Spółki PGNiG OD2019-07-25
NL/PGNG/19/2544/GE/DIS„Wymiana gazomierza w PZO Sarzyna II w celu dostosowania do aktualnego strumienia gazu” – zadanie w systemie pod klucz”. Oddział Geologii i Eksploatacji2019-07-24
NL/PGNG/19/2549/OZ/EUDostawa pomp i zaworów technologicznych na potrzeby Elektrociepłowni na KRNiGZ LubiatówOddział w Zielonej Górze2019-07-26
NL/PGNG/19/2550/OZ/EUzakup podajnika do chromatografu gazowegoOddział w Zielonej Górze2019-07-30
NP/PGNG/19/2483/GE/DWRDostawa narzędzi wiertniczych podczas realizacji otworów Sędziszów-40, Sędziszów-41k, Sędziszów-42kOddział Geologii i Eksploatacji2019-07-25
NL/PGNG/19/2518/OZ/EU Montaż kontenerowego budynku administracyjno-sanitarnego na terenie Ośrodka Centralnego Kopalni Gazu Ziemnego Radlin, zlokalizowanego w miejscowości Pawłowice.Oddział w Zielonej Górze2019-07-26
NP/PGNG/19/2554/OS/TMRemont komór zasuw, KRNiGZ RoztokiOddział w Sanoku2019-07-24
NL/PGNG/19/2543/GE/DISMonitoring jednostek produkcyjnych - III etap - zadanie w systemie pod klucz.Oddział Geologii i Eksploatacji2019-07-30
NP/PGNG/19/2546/GE/DWRZapewnienia urządzenia wiertniczego i sprzętu oraz wykonania niezbędnych prac podczas realizacji otworu wiertniczego Rycerka Dolna 1Oddział Geologii i Eksploatacji2019-07-24
NL/PGNG/19/2557/OZ/EUWykonanie przeglądu i serwisu pompy LNG firmy Flowserve typ 150 WUC 2R-7 zabudowanej na terenie Odazotowni GrodziskOddział w Zielonej Górze2019-07-25
NL/PGNG/19/2560/OZ/EURozbiórka rurociągów od odwiertów Podrzewie 2, Bukowiec-22, Bukowiec-24, Bukowiec-26Oddział w Zielonej Górze2019-07-29
NP/PGNG/19/2526/OS/TF”Świadczenie usługi mycia samochodów będących własnością PGNiG SA Oddział w Sanoku w latach 2019 - 2021 (rejon Sanok i Krosno)”.Oddział w Sanoku2019-07-26
NP/PGNG/19/2468/GE/DIWykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja systemu sterowania i zabezpieczeń instalacji regeneracji TEGu z uwzględnieniem wymogów SIL w KPMG MogilnoOddział Geologii i Eksploatacji2019-08-06
NP/OD/19/2556/OD/WABProjekt koncepcyjny instalacji wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń biurowych dla budynku siedziby Regionu Wielkopolskiego przy ul. Grobla 15 w PoznaniuCentrala Spółki PGNiG OD2019-07-26
NL/PGNG/19/2565/OS/EURemont budynku warsztatu z magazynem – KRN Pławowice.Oddział w Sanoku2019-07-25
NP/PGNG/19/2572/CS/WDModernizacja kotłowni w budynkach biurowych C1, C6, C13, bud. nr 44 przy ul. M. Kasprzaka 25 w Warszawie, na podstawie Kosztorysów Inwestorskich oraz dokumentacji projektowejCentrala2019-08-01
NP/PGNG/19/2547/CS/WDWykonanie prac projektowych związanych z adaptacją pomieszczeń rehabilitacji na sale konferencyjne oraz pomieszczenia magazynowe i techniczne znajdujące się na poz. -1 w budynku C2 (COT) zlokalizowanym na terenie nieruchomości przy ul. M. Kasprzaka 25 w Warszawie oraz wykonanie wielobranżowych robót remontowo – budowlanych na podstawie opracowanych projektów architektonicznych oraz branżowych. Centrala2019-08-02
NL/PGNG/19/2577/OZ/EUWymiana elementów instalacji technologicznej na strefach przyodwiertowych Kokorzyn-1 oraz Brońsko-7, przynależnych do Kopalni Gazu Ziemnego Kościan-BrońskoOddział w Zielonej Górze2019-07-31
NL/PGNG/19/2551/OZ/EUWsparcie techniczne oraz usuwanie awarii kompresorów gazu typu HOFIM RB 35-5 firmy MAN.Oddział w Zielonej Górze2019-08-28
NL/PGNG/19/2582/OZ/EUDostawa urządzeń technicznych na potrzeby PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze Oddział w Zielonej Górze2019-07-24
NP/PGNG/19/2520/GE/DWRWYKONANIE EKSPERTYZ OCENY STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW POSADOWIONYCH W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE DROGI POWIATOWEJ NR 1519F – PROWADZĄCEJ DO LOKALIZACJI WIERTNICZEJ CHAŁUPCZYN-1Oddział Geologii i Eksploatacji2019-07-26
NL/PGNG/19/2592/OZ/EURemont odcinków rurociągów płynu złożowego Barnówko1, Barnówko 4 , Barnówko 6, Barnówko 10, Mostno 6, Mostno 7, Buszewo 3 należących do Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno, zlokalizowanych w gminie DębnoOddział w Zielonej Górze2019-07-30
NP/PGNG/19/2492/OZ/EUUsługi służbowych przewozów pracowników Oddziału w Zielonej Górze i innych jednostek organizacyjnych zlokalizowanych w Zielonej Górze Oddział w Zielonej Górze2019-08-01
NL/PGNG/19/2594/OZ/EUZakup części zamiennych do pomp CPC dla KRNiGZ Dębno.Oddział w Zielonej Górze2019-08-02
NL/PGNG/19/2593/OZ/EUZakup wkładów filtracyjnych i adapterów filtrów PALL dla PMG WierzchowiceOddział w Zielonej Górze2019-07-31
NP/OD/19/2573/OD/WAAPełnienie nadzoru inwestorskiego w branży architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, sanitarnej, teletechnicznej dla zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń dla Biura Obsługi Klienta zlokalizowanego w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 25”Centrala Spółki PGNiG OD2019-07-30
NL/PGNG/19/2598/OZ/EUDostawa urządzeń do systemu sterowania Mieszalnią Gazu GrodziskOddział w Zielonej Górze2019-07-26
NP/PGNG/19/2585/CS/WDremont pom. sanitarnych. w bud. C2 na podstawie opracowanego projektu.Centrala2019-08-05
NL/PGNG/19/2602/OZ/EUPrzegląd i naprawa pomp siarki zlokalizowanych na terenie KRNiGZ LubiatówOddział w Zielonej Górze2019-08-01
NP/PGNG/19/2569/GE/DWRWykonanie projektów zjazdów z drogi prowadzącej do inwestycji wiertniczej Chałupczyn 1 wraz ze stałą i czasową organizacją ruchuOddział Geologii i Eksploatacji2019-07-29
NL/PGNG/19/2580/GE/DISBudowa wyposażenia odwiertu pogłębianego P-47 oraz przebudowa ośrodka Technologicznego – KGZ Przemyśl Zachód.Oddział Geologii i Eksploatacji2019-08-02
NP/PGNG/19/2451/GE/DWRZapewnienie serwisów niezbędnych do zrealizowania etapu wiercenia dla otworów wiertniczych Sędziszów 40, Sędziszów 41k, Sędziszów 42k oraz Sędziszów 43kOddział Geologii i Eksploatacji2019-08-05
NP/PGNG/19/2605/OS/EUZakup i dostawa środków czystości dla PGNiG SA - Oddział w Sanoku.Oddział w Sanoku2019-08-01
NL/PGNG/19/2553/OZ/EUDoposażenie używanego zestawu chromatografu jonowego firmy Thermo Fisher Scientific Dionex ICS-1100 do oznaczania anionów z podajnikiem Dionex AS-AP w moduł do oznaczania kationówOddział w Zielonej Górze2019-08-02
NL/PGNG/19/2608/OZ/EUPrzygotowanie do rewizji urządzeń OP MichorzewoOddział w Zielonej Górze2019-07-31
NP/PGNG/19/2596/CS/FEWsparcie techniczne oprogramowania SAP Extended Enterprise Content Management by OpenTextCentrala2019-07-30