Klauzula informacyjna
 • Zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. zamieszczony na stronie www.przetargi.pgnig.pl[link do Regulaminu]oraz zobowiązuję się do jego stosowania.
 • Zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w ramach Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A.
Zgodnie z art. 14 ust. 1- 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (PGNiG), ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 2. Kontakt z PGNiG jest możliwy poprzez adres e-mail: pomoc.przetargi@pgnig.pl lub pisemnie na adres: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 3. PGNiG wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@pgnig.plw każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione PGNiG przez osobę wnioskującą o utworzenie dla Pani/Pana konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A.
 5. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez PGNiG obejmuje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, a także – w przypadku wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym - inne dane osobowe ujawnione przez Panią/Pana w zw. z udziałem w w/w postępowaniu.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane:
  1. w celu obsługi konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. na zasadach opisanych w Regulaminie, w tym w celu umożliwienia udziału w postępowaniu zakupowym i kontaktu z zamawiającym – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679);
  2. w przypadku udziału Użytkownika w postępowaniu zakupowym, w celu jego przeprowadzenia i wyboru najkorzystniejszej oferty – dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PGNiG na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przede wszystkim Prawa zamówień publicznych, przepisów podatkowych i rachunkowych; podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679;
  3. w przypadku udziału Użytkownika w postępowaniu zakupowym, w celu jego przeprowadzenia i wyboru najkorzystniejszej oferty – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność danych do wykonania umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679);
  4. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PGNiG (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu PGNiG dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 7. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz PGNiG usługi niezbędne do prowadzenia konta w Systemie. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi, do czasu usunięcia konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres niezbędny do wykonania zawartej umowy (w razie wyboru złożonej oferty), a także o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 10. W przypadku, gdy Użytkownik weźmie udział w postępowaniu zakupowym prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych, a wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia 2016/679 (dostęp do danych), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, PGNiG może żądać od Użytkownika wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 11. W stosunku do Użytkowników biorących udział w postępowaniu zakupowym prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych, wystąpienie przez te osoby do PGNiG z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia 2016/679), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 12. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jego/jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
Ostrzeżenie
 • PL
 • EN

Numer postępowaniaNazwa postępowaniaJednostka organizacyjnaRodzaj zamówieniaTermin składania ofert/wniosków
Wymiana odgazowywaczy wody złożowej na OZG Husów I i OZG Husów II – KGZ Krasne – zadanie w systemie pod klucz.Oddział Geologii i EksploatacjiRoboty budowlane2022-12-02
Prenumerata prasy dla Pracowników PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Centrala Spółki PGNiG ODDostawy2022-12-02
Weryfikacja, z zastosowaniem symulacji złożowych, pierwotnych zasobów gazu ziemnego złoża Kielanówka horyzonty 1 i 5 oraz złoża Rzeszów horyzonty 5 i 13, wraz z analizą efektów ich rozwiercania jako metody zwiększenia stopnia sczerpania zasobów.Oddział Geologii i EksploatacjiUsługi2022-12-02
Zakup wsparcia technicznego na oprogramowanie „DBPLUS PERFORMANCE MONITORING”CentralaUsługi2022-12-02
„Remont posadzki w magazynie nr 5 Bazy Rurowej w Libuszy”Oddział w SanokuRoboty budowlane2022-12-05
Wykonanie ekspertyz-operatów stanu technicznego dla dróg dojazdowych dla zadania geologicznego pn. Mirocin 70k, Mirocin 75k, Mirocin 76kOddział Geologii i EksploatacjiUsługi2022-12-05
Zapewnienie prac serwisu nadzoru Wiertniczego (CM) podczas realizacji otworów Mirocin 70k, Mirocin 75k, Mirocin 76k.Oddział Geologii i EksploatacjiUsługi2022-12-05
Wykonanie prac na C2 Instalacji OdazotowaniaOddział w OdolanowieUsługi2022-12-05
Organizacja szkolenia pod nazwą: "Zarządzanie zespołem produkcyjnym i utrzymania ruchu" Oddział w OdolanowieUsługi2022-12-05
Serwis i naprawa urządzeń analitycznych: chromatografów procesowych i laboratoryjnych oraz analizatorówOddział w OdolanowieUsługi2022-12-06
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z zakresu eksploatacji gazociągów wysokiego ciśnieniaOddział w OdolanowieUsługi2022-12-06
Obsługa handlowa i eksploatacyjna stacji CNG i LCNG wybudowanych przez Polska Spółkę Gazownictwa sp. z o.o.Centrala Spółki PGNiG ODUsługi2022-12-07
Utrzymanie w ruchu systemów sterowania BPCS i SIS na KRNiGZ Lubiatów, Odazotowni Grodzisk i Podziemnym Magazynie Gazu DaszewoOddział w Zielonej GórzeUsługi2022-12-07
Dostawa i wymiana chłodnicy powietrznej Oddział w OdolanowieDostawy2022-12-08
Dostarczenie i wdrożenie nowoczesnej platformy ekonomiczno-planistycznej dedykowanej branży naftowo-gazowniczej w ramach projektu Smart FieldCentralaUsługi2022-12-08
Dostawa i wymiana I stopnia (EVO9N) w sprężarce RELO RLHF 90 He oraz wykonanie dużego przeglądu II stopnia (MK80) po przepracowanych 12000 hOddział w OdolanowieUsługi2022-12-08
Świadczenie usługi operatorskiej sieci teleinformatycznej WAN w technologii MPLSCentralaUsługi2022-12-09
Dostawa świec zapłonowych do silników gazowych Cooper - Bessemer typu GMVH-12Oddział w OdolanowieDostawy2022-12-09
Kompleksowa obsługa napełniania dewarów ciekłym azotem i helemOddział w OdolanowieUsługi2022-12-09
Konserwacja systemów bezpieczeństwa.Oddział w SanokuUsługi2022-12-12
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy budowie instalacji Power To Gas w OdolanowieCentralaUsługi2022-12-12
Awaryjny zakup klimatyzatorówOddział w Zielonej GórzeDostawy2022-12-13
Zakup i dostawa zbiorników magazynowych ropy naftowej i wody złożowejOddział w SanokuDostawy2022-12-15
Wykonanie prac związanych z kompleksowym remontem pomieszczeń sanitarnych w Budynku B1 na poz. 0 i II piętrze na terenie nieruchomości przy ul. M. Kasprzaka 25 w Warszawie, zgodnie z Projektem wykonawczym CentralaRoboty budowlane2022-12-16