Klauzula informacyjna
 • Zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. zamieszczony na stronie www.przetargi.pgnig.pl [link do Regulaminu] oraz zobowiązuję się do jego stosowania.
 • Zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w ramach Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A.
Zgodnie z art. 14 ust. 1- 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (PGNiG), ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 2. Kontakt z PGNiG jest możliwy poprzez adres e-mail: pomoc.przetargi@pgnig.pl lub pisemnie na adres: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 3. PGNiG wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@pgnig.plw każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione PGNiG przez osobę wnioskującą o utworzenie dla Pani/Pana konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A.
 5. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez PGNiG obejmuje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, a także – w przypadku wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym - inne dane osobowe ujawnione przez Panią/Pana w zw. z udziałem w w/w postępowaniu.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane:
  1. w celu obsługi konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. na zasadach opisanych w Regulaminie, w tym w celu umożliwienia udziału w postępowaniu zakupowym i kontaktu z zamawiającym – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679);
  2. w przypadku udziału Użytkownika w postępowaniu zakupowym, w celu jego przeprowadzenia i wyboru najkorzystniejszej oferty – dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PGNiG na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przede wszystkim Prawa zamówień publicznych, przepisów podatkowych i rachunkowych; podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679;
  3. w przypadku udziału Użytkownika w postępowaniu zakupowym, w celu jego przeprowadzenia i wyboru najkorzystniejszej oferty – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność danych do wykonania umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679);
  4. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PGNiG (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu PGNiG dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 7. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz PGNiG usługi niezbędne do prowadzenia konta w Systemie. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi, do czasu usunięcia konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres niezbędny do wykonania zawartej umowy (w razie wyboru złożonej oferty), a także o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 10. W przypadku, gdy Użytkownik weźmie udział w postępowaniu zakupowym prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych, a wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia 2016/679 (dostęp do danych), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, PGNiG może żądać od Użytkownika wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 11. W stosunku do Użytkowników biorących udział w postępowaniu zakupowym prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych, wystąpienie przez te osoby do PGNiG z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia 2016/679), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 12. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jego/jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
Ostrzeżenie

Numer postępowaniaNazwa postępowaniaJednostka organizacyjnaRodzaj zamówieniaTermin składania ofert/wniosków
Wymiana układu sterowania pomp roztworu aminy M-101Oddział w OdolanowieUsługi2021-06-23
Budowa i przyłączenie instalacji fotowoltaicznej dla budynku PGNIG OD zlokalizowanego w Piekarach Śląskich przy ul. Gen. Maczka 3Centrala Spółki PGNiG ODRoboty budowlane2021-06-24
Zagospodarowanie odwiertu gazowego Tarnów 82K – KGZ Tarnów II – zadanie w systemie pod klucz.Oddział Geologii i EksploatacjiRoboty budowlane2021-06-24
Przeprowadzenie ratunkowych badań archeologicznych (wykopaliskowych) na działkach ewid. nr.: 446/2, 446/4, 447/6, obręb 2, zlokalizowanych w Szprotawie przy ulicy Sienkiewicza oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej i opracowanie wyników badań, zgodnie z decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora ZabytkówCentralaUsługi2021-06-24
Wymiana wyposażenia przyodwiertowego i ogrodzenia na odwiertach Kańczuga 7, 22 Pantalowice 3 – KGZ JodłówkaOddział Geologii i EksploatacjiRoboty budowlane2021-06-25
Zakup części zamiennych do pomp, zaworów, siłowników oraz uszczelnień mechanicznych firmy Flowserve dla PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej GórzeOddział w Zielonej GórzeDostawy2021-06-25
Zapewnienie serwisu badań laboratoryjnych podczas realizacji prac wiertniczych dla otworu Sierosław 2HOddział Geologii i EksploatacjiUsługi2021-06-25
Wykonywanie prac spawalniczych instalacji technologicznych BGP podlegających UDT w PMG Wierzchowice.Oddział w Zielonej GórzeUsługi2021-06-25
Wymiana szaf sterowniczych RCP-260 i RCP-280 oraz obudów szaf sterowniczych MCP-200 i MCP-300 w KRNiGZ DębnoOddział w Zielonej GórzeUsługi2021-06-28
Zakup i dostawa 3 sztuk zaworów kulowych produkcji GROVE-CAMERON.Oddział w SanokuDostawy2021-06-28
Badanie okresowe dwóch kontenerów transportowych MEGC 92x190L do przewozu sprężonego gazu ziemnego CNG.Oddział w SanokuUsługi2021-06-28
Dostosowanie instalacji technologicznych na OZG Mirocin w celu przyjęcia zwiększonych ilości gazu z odwiertów pogłębianych – KGZ Jodłówka – zadanie w systemie pod klucz.Oddział Geologii i EksploatacjiRoboty budowlane2021-06-28
Wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej miejsca lokalizacji planowanych prac w związku z realizacją odwiertu LUBIATÓW-21 wyznaczonego w obszarze koncesji Nr 15/2004 na wydobywanie ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża Lubiatów wraz z oceną skutków usytuowania wiertni na występujące elementy przyrodnicze oraz obszar będący w zasięgu jej oddziaływaniaOddział Geologii i EksploatacjiUsługi2021-06-28
Wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej miejsca lokalizacji planowanych prac w związku z realizacją odwiertu GROTÓW-21H wyznaczonego w obszarze koncesji Nr 2/2009 na wydobywanie ropy naftowej ze złoża Grotów wraz z oceną skutków usytuowania wiertni na występujące elementy przyrodnicze oraz obszar będący w zasięgu jej oddziaływania Oddział Geologii i EksploatacjiUsługi2021-06-28
Wykonanie dodatku nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym wtłaczaniem wód złożowych do utworów wapienia cechsztyńskiego złoża gazu ziemnego Kościan SOddział Geologii i EksploatacjiUsługi2021-06-28
Remont dachów w ŚwiętochłowicachCentrala Spółki PGNiG ODRoboty budowlane2021-06-29
Naprawa pochodni OP JeniniecOddział w Zielonej GórzeUsługi2021-06-29
Modernizacja układu automatycznej regulacji wydajnością sprężarek tłokowych – Hydro-com. PMG Husów - zadanie w systemie pod klucz.Oddział Geologii i EksploatacjiUsługi2021-06-30
Montaż układu przygotowania mieszanki paliwowej do podgrzewacza 2E-116Oddział w OdolanowieUsługi2021-06-30
Zapewnienie serwisu badań terenowych zaczynów cementowych podczas realizacji prac wiertniczych dla otworu Sierosław 2HOddział Geologii i EksploatacjiUsługi2021-06-30
Dostawa środków ochrony indywidualnej dla pracowników Działu Baz Rurowych (OGIE)CentralaDostawy2021-06-30
Zmiana przebiegu rurociągu helu gazowegoOddział w OdolanowieUsługi2021-06-30
MATERIAŁY NA POTRZEBY WYMIANY STEROWNIKÓW W UKŁADZIE STEROWANIA POMPAMI AMINY.Oddział w OdolanowieDostawy2021-06-30
Modernizacja PMG Bonikowo i Węzła Kościan - zwiększenie możliwości przesyłowych gazu Lw w rejonie Węzła KościanOddział Geologii i EksploatacjiRoboty budowlane2021-06-30
Dostawa fabrycznie nowych zaworów kulowych specjalnych ANSI dla komórek organizacyjnych PGNiG S.A. Oddział w Zielonej GórzeOddział w Zielonej GórzeDostawy2021-07-02
Podłączenie odwiertu Draganowa – 4K, OZG Draganowa – KRNiGZ Bóbrka Równe – zadanie w systemie pod klucz.Oddział Geologii i EksploatacjiRoboty budowlane2021-07-02
Prace udrażniania strefy przyodwiertowej Chodakówka-4KOddział Geologii i EksploatacjiUsługi2021-07-02
Opracowanie projektów oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń do wykonania modernizacji stacji CNG Warszawa przy ul. Prądzyńskiego 16 w WarszawieCentrala Spółki PGNiG ODUsługi2021-07-02
Zakup mieszaniny kwasującej na potrzeby odwiertów PGNiG SA Oddział w Zielonej GórzeOddział w Zielonej GórzeDostawy2021-07-05
Montaż agregatu prądotwórczego w celu produkcji energii elektrycznej z gazu nadmiarowego, z wykorzystaniem ciepła odpadowego do celów technologicznych KRN Łodyna - Brzegi – zadanie w systemie pod klucz.Oddział Geologii i EksploatacjiRoboty budowlane2021-07-05
Wymiana okien w budynku w Gdańsku przy ul. Wałowej 41/43Centrala Spółki PGNiG ODRoboty budowlane2021-07-05
Dostawa wózka widłowego. Oddział w SanokuDostawy2021-07-06
Wykonanie montażu, demontażu oraz bieżącej obsługi mobilnych ekranów akustycznychOddział Geologii i EksploatacjiUsługi2021-07-06
Wykonanie prac przygotowawczych, pełnienie nadzoru nad pracami przygotowawczymi i rekultywacyjnymi oraz wykonanie ekspertyz – operatów dróg dojazdowych do placu wiertni Pruchnik 40k, Pruchnik 41k, Pruchnik 42k.Oddział Geologii i EksploatacjiRoboty budowlane2021-07-06
Budowa instalacji do sprężania gazu ze złoża Środa WielkopolskaOddział Geologii i EksploatacjiRoboty budowlane2021-07-06
Wyłonienie Generalnego Realizatora Inwestycji dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zabudowa separatora ze Strefy Przyodwiertowej Kościan-6 na terenie Strefy Przyodwiertowej Dargosław-1”.Oddział Geologii i EksploatacjiRoboty budowlane2021-07-09