Klauzula informacyjna
 • Zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. zamieszczony na stronie www.przetargi.pgnig.pl[link do Regulaminu]oraz zobowiązuję się do jego stosowania.
 • Zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w ramach Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A.
Zgodnie z art. 14 ust. 1- 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (PGNiG), ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 2. Kontakt z PGNiG jest możliwy poprzez adres e-mail: pomoc.przetargi@pgnig.pl lub pisemnie na adres: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa.
 3. PGNiG wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@pgnig.plw każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione PGNiG przez osobę wnioskującą o utworzenie dla Pani/Pana konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A.
 5. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez PGNiG obejmuje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, a także – w przypadku wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym - inne dane osobowe ujawnione przez Panią/Pana w zw. z udziałem w w/w postępowaniu.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane:
  1. w celu obsługi konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. na zasadach opisanych w Regulaminie, w tym w celu umożliwienia udziału w postępowaniu zakupowym i kontaktu z zamawiającym – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679);
  2. w przypadku udziału Użytkownika w postępowaniu zakupowym, w celu jego przeprowadzenia i wyboru najkorzystniejszej oferty – dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PGNiG na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przede wszystkim Prawa zamówień publicznych, przepisów podatkowych i rachunkowych; podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679;
  3. w przypadku udziału Użytkownika w postępowaniu zakupowym, w celu jego przeprowadzenia i wyboru najkorzystniejszej oferty – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność danych do wykonania umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679);
  4. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PGNiG (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu PGNiG dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 7. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz PGNiG usługi niezbędne do prowadzenia konta w Systemie. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi, do czasu usunięcia konta w Module Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG S.A. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres niezbędny do wykonania zawartej umowy (w razie wyboru złożonej oferty), a także o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 10. W przypadku, gdy Użytkownik weźmie udział w postępowaniu zakupowym prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych, a wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia 2016/679 (dostęp do danych), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, PGNiG może żądać od Użytkownika wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 11. W stosunku do Użytkowników biorących udział w postępowaniu zakupowym prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych, wystąpienie przez te osoby do PGNiG z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia 2016/679), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 12. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jego/jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
Ostrzeżenie

Numer postępowaniaNazwa postępowaniaData publikacjiAkcja
Zapewnienie prac serwisu zapięcia klina odchylającego oraz wycięcia okna w rurach 6 5/8” oraz 9 5/8” podczas rekonstrukcji odwiertów Przemyśl 226 i Przemyśl 234.2021-10-21
Zapewnienie prac serwisu badań polowych zaczynów cementowych podczas rekonstrukcji odwiertów Jaksmanice 204, Przemyśl 226, Przemyśl 234.2021-10-21
Zapewnienie badań laboratoryjnych podczas rekonstrukcji odwiertów Jaksmanice 204, Przemyśl 226, Przemyśl 234.2021-10-21
Zapewnienie prac serwisu wywołania, pomiarów produkcji, jednostki azotowej i coiled tubing podczas pomiarów i testów na otworach realizowanych dla potrzeb PGNiG SA - umowa ramowa 2021-10-21
Zapewnienie prac serwisu geofizyki wiertniczej podczas rekonstrukcji odwiertów Jaksmanice 204, Przemyśl 226, Przemyśl 234.2021-10-20
Zapewnienie prac serwisu aparatury kontrolno-pomiarowej podczas rekonstrukcji odwiertów Jaksmanice 204, Przemyśl 226, Przemyśl 234.2021-10-20
Serwis Aparatury Kontrolno-Pomiarowej - umowa ramowa2021-10-19
Zapewnienie serwisu płuczkowego podczas wykonywania prac geologicznych realizowanych przez PGNiG SA - UMOWA RAMOWA.2021-10-15
Zapewnienie prac serwisu zapięcia klina odchylającego oraz wycięcia okna w rurach 6 5/8’’ podczas modernizacji odwiertów Mirocin - 4 oraz Mirocin – 392021-10-14
Zapewnienie serwisu badań zaczynów cementowych podczas modernizacji odwiertów Mirocin - 4 oraz Mirocin – 392021-10-13
Zapewnienie prac serwisu badań laboratoryjnych podczas modernizacji odwiertów Mirocin - 4 oraz Mirocin – 392021-10-13
Zapewnienie prac serwisu aparatury kontrolno pomiarowej podczas modernizacji odwiertów Mirocin - 4 oraz Mirocin – 392021-10-12
Zapewnienie prac serwisu dozoru geologicznego podczas modernizacji odwiertów Mirocin - 4 oraz Mirocin – 39’’. 2021-10-12
Zapewnienie serwisu geofizyki wiertniczej podczas modernizacji odwiertów Mirocin - 4 oraz Mirocin - 392021-10-11
Świadczenie usług serwisowych w zakresie robót górniczych dla PGNiG SA Oddział w Sanoku na lata 2021-20222021-09-29
Wykonanie remontu kapitalnego zestawów tłocznych stanowiących własność PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze2021-09-28
Badania terenowe zaczynów cementowych oraz badania zaczynów na migrację gazu - UMOWA RAMOWA. 2021-09-24
Wykonanie inspekcji wewnętrznej rurociągów tłokiem inteligentnym w PGNIG SA Oddział w Zielonej Górze2021-09-24
Świadczenie obsługi serwisowej, naprawy oraz usuwania awarii na 17 stacjach sprzedaży sprężonego gazu ziemnego CNG.2021-09-17
Świadczenie obsługi serwisowej, naprawy oraz usuwania awarii na 17 stacjach sprzedaży sprężonego gazu ziemnego CNG.2021-09-17