Przetargi

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z siedzibą w Warszawie

01-224 Warszawa, ul.Marcina Kasprzaka 25

OGŁASZA

PRZETARG USTNY (LICYTACJĘ) NA SPRZEDAŻ:

nieruchomości położonej w miejscowości: Staszów , ul. Nasienna , woj. świętokrzyskie , na którą składa się:

prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ewid. o nr 5891/3, AM 45, obręb Staszów 01 o powierzchni 0,4193 ha, dla której Sąd Rejonowy w w Staszowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1A/00036604/1 oraz prawo własności znajdujących się w granicach tej nieruchomości budynków i budowli tj.:

budynku o pow. użytkowej 501,15 m2, opis zabudowy: Zgodnie z wypisem z kartoteki budynków nieruchomość jest zabudowana: budynkiem biurowym o pow. zabudowy 318 m2, budynkiem przemysłowym o pow. zabudowy 86 m2, budynkiem transportu i łączności o pow. zabudowy 132 m2, budynkiem (funkcja: zbiornik silos) o pow. zabudowy 91 m2, budynkiem (funkcja: zbiornik/silos/magazynowy) o pow. zabudowy 63m2. Łącznie budynki tworzą jeden kompleks zabudowy, obejmujący część biurową, warsztatową, garażową i magazynową.


budowli: Drogi, place i chodniki


budowli o pow. użytkowej 12,00 m2 - opis zabudowy: Osłona śmietnikowa


budowli - opis zabudowy: Maszt antenowy na dachu budynku

Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; według Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów uchwalonego uchwałą nr XIV/139/99 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 21 grudnia 1999 r., nieruchomość usytuowana jest na terenie „ obszary zabudowane gospodarczo”;

Budynki nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

Na terenie nieruchomość posadowiony jest budynek i urządzenia stacji redukcyjno – pomiarowej gazu I-stopnia, które nie stanowią części składowych nieruchomości i nie są objęte sprzedażą, bowiem na podstawie art. 49 kodeksu cywilnego są własnością przedsiębiorstwa Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie;

Prawa do nieruchomości są przedmiotem umowy najmu z Karpacką Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, której przysługuje umowne prawo pierwokupu, co oznacza, że zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości nastąpi pod warunkiem, że spółka ta nie skorzysta z przysługującego jej prawa pierwokupu;

Karpackiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przysługuje roszczenie o zwrot wartości nakładów w postaci budynków i budowli posadowionych na nieruchomości, odpowiadającej ich wartości rynkowej ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Jednostka PGNiG S.A. zarządzająca nieruchomością

Biuro Majątku

Osoba udzielająca informacji o przedmiocie przetargu

Informacji o nieruchomości udziela w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 pan Przemysław Kondek pod numerem telefonu 0 665 612 968.

Termin i zasady okazania nieruchomości

Nieruchomość można oglądać po uprzednim umówieniu terminu pod numerem telefonu jw.

Osoba udzielająca informacji o warunkach przetargu

Monika Sarnowska, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, tel: (22) 589 4163, faks: (22) 589 4633, monika.sarnowska@pgnig.pl

Cena wywoławcza netto w PLN

470 000,00

Informacja o podatku VAT

Do zaoferowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%.

Informacje na temat wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. podany poniżej:
Societe Generale Oddział w Polsce S.A.
73 1840 0007 2211 9220 0810 5719
Za termin wpłaty wadium uważa się dzień wpływu wadium na ww. konto.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Wysokość wadium w PLN

47 000,00

Termin wniesienia wadium

2011-06-22

Termin licytacji

2011-06-27 12:00

Miejsce licytacji

Warszawa ul. Marcina Kasprzaka 25, budynek C6, sala 206.

Wysokość postąpienia w PLN

5 000,00

Wymagane dokumenty

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy licytacji zobowiązani są okazać dowód tożsamości oraz złożyć:
1) dowód wpłaty wadium,
2) w przypadku pełnomocnika reprezentującego oferenta: pełnomocnictwo czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem osoby udzielającej pełnomocnictwa,
3) w przypadku osoby prawnej: aktualny odpis z właściwego rejestru (z ostatnich 6 miesięcy),
4) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku złożenia kopii dokumentów wymienionych w pkt 1-4 powyżej, powinny one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez oferenta zgodnie ze sposobem reprezentacji.

Zastrzeżenia dotyczące przetargu

Przetarg przeprowadzany jest zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U., Nr 27, poz. 177).Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty oraz odwołania przetargu.

Termin zawarcia umowy z nabywcą

Zawarcie umowy sprzedaży z nabywcą nastąpi w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe zastrzeżenia

1) Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do:
a) zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego;
b) poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym kosztów opłat notarialnych oraz podatków związanych z nabyciem przedmiotu przetargu;
c) zapłaty ceny zaoferowanej w przetargu, powiększonej o podatek VAT w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami w dniu zawarcia umowy sprzedaży, przed zawarciem notarialnej umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przelewem na rachunek bankowy sprzedającego, przy czym przez zapłatę ceny rozumie się wpływ środków finansowych na rachunek bankowy wskazany przez sprzedającego. Nabywca, który najpóźniej w chwili zawarcia umowy notarialnej nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.


2) Oferent, który wygra przetarg, jeżeli jest osobą prawną, zobowiązany jest do przedłożenia, przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, statutu lub umowy osoby prawnej oraz uchwały (decyzji) stosownych organów tej osoby prawnej, jeżeli statut, umowa lub obowiązujące przepisy przewidują obowiązek uzyskania zgody tych organów dla dokonania czynności prawnej polegającej na nabyciu przedmiotu przetargu.

3)Nabywca, który najpóźniej w chwili zawarcia umowy notarialnej nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.


  Powrót do listy ogłoszeń

Copyright 2007 @ PGNiG SA