Przetargi

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
z siedzibą w Warszawie

01-224 Warszawa, ul.Marcina Kasprzaka 25

OGŁASZA

PRZETARG USTNY (LICYTACJĘ) NA SPRZEDAŻ:

nieruchomości położonej w miejscowości: Sanok , ul. Naftowa 6 , woj. podkarpackie , na którą składa się:

Przedmiotem przetargu jest łączna sprzedaż nieruchomości położonych
w Sanoku przy ul. Naftowej 6, woj. podkarpackie, a to:

1) nieruchomość stanowiąca działkę numer 708 o powierzchni 0,3558 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sanoku prowadzi księgę wieczystą nr KS1S/00050967/1 zabudowaną budynkiem zespolonym administracyjno-biurowym z częścią warsztatowo-magazynową o łącznej powierzchni użytkowej 946,30 m2 oraz składnikami trwałymi szczegółowo zestawionymi na stronie internetowej http://sanok.pgnig.pl/sprzedaz-nieruchomosci.

Cena wywoławcza (netto): 1.046.300,00 zł
Wadium: 104.630,00 zł
Minimalne postąpienie: 10.500,00 zł

2) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę numer 705/9 o powierzchni 0,0065 ha, wraz z prawem własności części budynku zespolonego dla której Sąd Rejonowy w Sanoku prowadzi księgę wieczysta nr KS1S/00080770/2

Cena wywoławcza (netto): 1.700,00 zł
Wadium: 170,00 zł
Minimalne postąpienie: 20,00 zł

3) niezabudowaną nieruchomość stanowiącą działkę numer 709 o powierzchni 0,1485 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sanoku prowadzi księgę wieczysta nr KS1S/00069706/0

Cena wywoławcza (netto): 61.000,00 zł
Wadium: 6.100,00 zł
Minimalne postąpienie: 610,00 zł

Łączne wadium dla całego kompleksu wynosi 110.900,00 zł (słownie sto dziesięć tysięcy dziewięćset złotych).

Łączne minimalne postąpienie wynosi 11.130,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy sto trzydzieści złotych)

Obszar, na którym położone są działki nr 708 i 709 tylko w niewielkiej, południowej ich części objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego
w dzielnicy Dąbrówka miasta Sanoka, z opisem jako tereny zieleni nieurządzonej.
Pozostałe części działek 708 oraz 709 i cała działka 705/9 położone są w obszarze, dla którego nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sanoka teren ten oznaczony jest jako obszar potencjalnego rozwoju wytwórczości i usług oraz w niewielkiej części jako obszary otwarte.


Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży są aktualnie objęte umową najmu, zawartą na czas nieokreślony z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Dodatkowo nie wyklucza się istnienia na obszarze działki niezinwentaryzowanych nieczynnych odcinków rurociągów, fragmentów fundamentów czy innych podziemnych urządzeń.
Wszelkie nieczynne urządzenia, o których mowa Nabywca usuwa na własny koszt
i zobowiązuję się nie wnosić do Sprzedającego roszczeń z tego tytułu.

Jednostka PGNiG S.A. zarządzająca nieruchomością

Oddział w Sanoku

Osoba udzielająca informacji o przedmiocie przetargu

Zofia Lisik, Sienkiewicza 12, tel: 13 46 52 249, faks: 13 46 52 556, zofia.lisik@pgnig.pl

Termin i zasady okazania nieruchomości

Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w PGNiG S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku, ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok w Dziale Zarządzania Nieruchomościami - tel.(13)46 52 249, (13) 46 52 200 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00.
Nieruchomość można oglądać do dnia przetargu po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr tel. wskazanymi powyżej.

Osoba udzielająca informacji o warunkach przetargu

Zofia Lisik, ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok, tel. 13 46 52 249, faks: 13 46 52 556, zofia.lisik@pgnig.pl

Cena wywoławcza netto w PLN

1 109 000,00

Informacja o podatku VAT

Zbycie nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%.

Informacje na temat wadium

1)Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie łącznego wadium w wysokości
110 900,00 zł (słownie sto dziesięć tysięcy dziewięćset złotych).

2)Wadium w wysokości podanej wyżej należy wpłacić na rachunek sprzedającego w Banku Handlowym nr konta:
45 1030 1508 0000 0005 0190 1121 najpóźniej do godziny 24:00 w dniu poprzedzającym przetarg tj. do 19/06/2017r
Bank Handlowy
45 1030 1508 0000 0005 0190 1121
1) Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom licytacji zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.

2) Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.

3) Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia umowy.

Wysokość wadium w PLN

110 900,00

Termin wniesienia wadium

2017-06-19

Termin licytacji

2017-06-20 10:00

Miejsce licytacji

PGNiG Oddzial w Sanoku, ul. Sienkiewicza 12, pokój nr 217 B

Wysokość postąpienia w PLN

11 130,00

Wymagane dokumenty

1) Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy licytacji zobowiązani są okazać dowód tożsamości oraz złożyć:
a) dowód wpłaty wadium,
b) w przypadku pełnomocnika reprezentującego oferenta: pełnomocnictwo,
c) w przypadku osoby prawnej: aktualny odpis z właściwego rejestru (wydany przez Ekspozyturę Centralnej Informacji KRS nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed terminem licytacji),
d) przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG),
e) oświadczenie o przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu oraz stanu faktycznego i prawnego sprzedawanego majątku.

Oferent, który nie przedstawi/złoży w/w dokumentów nie zostanie dopuszczony do przetargu.

2) W przypadku złożenia kopii dokumentów wymienionych w pkt. a-d powyżej, powinny one być zaparafowane za zgodność z oryginałem przez oferenta zgodnie ze sposobem reprezentacji, albo przez osobę umocowaną przez oferenta do złożenia oferty (pełnomocnik oferenta), na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa.

3) Jeżeli z odpisu z właściwego rejestru nie wynika uprawnienie do reprezentowania oferenta, to należy przedłożyć dokumenty potwierdzające to to uprawnienie tj. pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem (lub z podpisem notarialnie poświadczonym).

Zastrzeżenia dotyczące przetargu

1. Przetarg przeprowadzony zostanie w drodze publicznej licytacji zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27 poz. 177 z dn. 20 lutego 2007 z późn. zm.) oraz Procedurą gospodarowania składnikami aktywów trwałych w PGNiG SA, stanowiącą Załącznik do Zarządzenia Nr 64/2015 Prezesa Zarządu Spółki PGNiG S.A. z dnia 25 listopada 2015 r. oraz Polityką zarządzania nieruchomościami non-core w GK PGNiG SA, stanowiącą Załącznik do Zarządzenia Nr 63/2015 Prezesa Zarządu Spółki PGNiG SA z dnia 25 listopada 2015r. i Regulaminem zbywania nieruchomości non-core w spółce, stanowiącym Załącznik nr 4 do powyższej Polityki.

2. Przetarg przeprowadzi Przewodniczący Komisji Przetargowej zwany dalej „Licytatorem” z udziałem Komisji Przetargowej powołanej przez sprzedającego.

3. W celu ustalenia listy uczestników licytacji, niezwłocznie przed wywołaniem licytacji Licytator sprawdza na podstawie przedłożonych przez oferentów dokumentów, o których mowa w punkcie 1 "wymagane dokumenty" powyżej, czy oferenci uiścili wymagane wadium zgodnie z pkt. 1 (informacja na temat wadium.

4. Prowadzący licytację, wywołując licytację, podaje do wiadomości przedmiot przetargu oraz jego cenę wywoławczą.

5. Uczestnicy licytacji zgłaszają ustnie kolejne ceny z uwzględnieniem kwoty minimalnego postąpienia. Zaoferowana cena przestaje wiązać oferenta, gdy inny oferent zaoferuje cenę wyższą.

6. Po ustaniu postąpień Licytator uprzedza obecnych, że po trzecim ogłoszeniu najwyższej zaoferowanej ceny, dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte, po czym wywołuje trzykrotnie tę cenę, zamyka przetarg i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.

7. Z przebiegu przetargu Licytator pod kierownictwem Komisji Przetargowej sporządza protokół podlegający odczytaniu w obecności oferentów. Protokół powinien zawierać
w szczególności:
a) Wskazanie dysponenta uruchamiającego postępowanie, datę i numer jego pełnomocnictwa oraz datę i numer uchwały Zarządu, Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia Spółki (jeżeli są wymagane) oraz decyzji o powołaniu komisji przetargowej
b) oznaczenie czasu i miejsca licytacji,
c) imiona i nazwiska członków Komisji Przetargowej, wskazanie Licytatora,
d) przedmiot przetargu i wysokość ceny wywoławczej,
e) ilość ofert wraz z podaniem imion i nazwisk albo nazw (firm) oferentów i adresów albo listę uczestników licytacji z wyszczególnieniem wysokości wniesionego wadium,
f) najwyższą zaoferowaną cenę,
g) ceny pozostałych zaoferowanych ofert
h) wskazanie ofert, które pozostawiono bez rozpoznania
i) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania albo firmę (nazwę) i siedzibę nabywcy
i wniosek o zatwierdzenie tego wyboru,
j) oznaczenie sumy, jaką nabywca uiścił na poczet ceny,
k) uzasadnienie unieważnienia przetargu, jeżeli postępowanie zostało unieważnione
l) uzasadnienie zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty,
m) uzasadnienie odwołania przetargu, jeżeli został odwołany,
n) wnioski i oświadczenia osób uczestniczących w licytacji,
o) podpisy członków Komisji Przetargowej,
p) podpis licytatora oraz podpis nabywcy albo wzmiankę o przyczynie braku jego podpisu,
q) wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestników licytacji.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu,
a także do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty, odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn. Z tego tytułu nabywcy nie przysługują żadne roszczenia.

9. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu.

10. Oferent, przystępując do przetargu, zgadza się na warunki postawione w ogłoszeniu i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz nie wnosi zastrzeżeń, co do stanu faktycznego i prawnego majątku będącego przedmiotem przetargu.

11. Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w PGNiG S.A.
w Warszawie - Oddział w Sanoku, ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok w Dziale Zarządzania Nieruchomościami - tel. (13) 46 52 249, (13) 46 52 200 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00. Nieruchomości można oglądać do dnia przetargu po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr tel. wskazanymi powyżej.

Termin zawarcia umowy z nabywcą

Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do:

a) zawarcia umów sprzedaży w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia licytacji i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego.
b) poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym kosztów opłat notarialnych, sądowych oraz podatków związanych
z przeniesieniem prawa własności, prawa użytkowania wieczystego oraz wszelkich innych kosztów z tym związanych,
c) zapłaty cen zaoferowanych w przetargu, przed zawarciem umowy sprzedaży. Nabywca, który najpóźniej w chwili zawarcia umów sprzedaży nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium,
d) przedłożenia przed zawarciem umów sprzedaży w formie aktu notarialnego
(w przypadku, jeżeli oferent jest osobą prawną) statutu lub umowy osoby prawnej oraz uchwały organów tej osoby prawnej, jeżeli statut, umowa, lub obowiązujące przepisy przewidują obowiązek uzyskania zgody tych organów na dokonanie czynności prawnej polegającej na nabyciu nieruchomości.

Dodatkowe zastrzeżenia

1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie łącznego wadium w wysokości
110 900,00 zł (słownie sto dziesięć tysięcy dziewięćset złotych).

2) Dopuszcza się wyłącznie licytowanie łączne wszystkich trzech nieruchomości opisanych powyżej w punktach od 1) do 3).

3) Minimalne postąpienie łączne oznacza postąpienie odpowiednio o minimalne postąpienia dla poszczególnych nieruchomości opisane w pkt od 1) do 3) powyżej. Postąpienie o wyższą wartość niż postąpienie minimalne oznacza podwyższenie oferowanych cen o kwoty stanowiące odpowiednio dla poszczególnych nieruchomości: 94,34%, 5,48% i 0,18% wartości postąpienia.

4) Przetarg wygra ten oferent, który zaoferuje najwyższą sumę trzech cen.

5) Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze zawarcia trzech umów sprzedaży objętych dwoma oddzielnymi aktami notarialnymi tj. dla nieruchomości opisanej w punkcie 1) i 2) oraz dla nieruchomości opisanej w punkcie 3).

Strony internetowe:

www.przetargi.pgnig.pl www.sanok.pgnig.pl/sprzedaz-nieruchomosci
www.nieruchomosci.pgnig.pl


  Powrót do listy ogłoszeń

Copyright 2007 @ PGNiG SA